#6637: Centralbiografen

l

CENTRlL-BIOGRAF EN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. Ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till Ö samt 7 till ll e. m.

Onkel Toms
Stuga.

  Under den förutsättningen att ni aldrig kan få förmycket af det -f 
i goda har Onkel Toms stuga gjorts till ett l-timmas drama, så att hvarje
person blir så förtrogen med berättelsen, att den lefver med i allting.

 

 

Det är den välkända Amerikanska filmsfirman Vithagraphs Com-
pany, som, i rörliga bilder, ger ett dramatiskt återgifvande af den kända
berättelsen, som är skrifven af MPS Harriet." BeCheP SCOVG.

 

" saw-.3:1- i

lzsta delen.

Hufvudperson i detta drama är Onkel Tom, slaf hos Mr Shelby i Kentucky. Tom är
en egendomlig, ovanlig karaktär, som äger alla dygder, men ingen af det dåliga hos sin ras.
För Shelby är han en ovärdclig skatt, på grund al sin rättskaffenhct och pålitlighet. 1

Men Mr Shelby, ehuru ägare till stora områden, blir försatt i skulder, och en slafhandlare 

vid nanm flalcy, hilkcn Shelby är skyldig mycket, gör uäp med honom, att han skall köpa

Onkel Tom och. Harry, sön till en kvarteren, Eliza, .Mr åhelbys,tjänsteflieka.A . . i . P

liliza, sorti är närvarande vid haiidcln, och Worms-trätt "sfiä-swnilafwäläflMmmm-efI 11UVUF- 
slutar att fly med honom till andra sidan af Ohioflodcu. llon flyr under natten till Onkel Pi"
Toms stuga ock omtalar för honom och hans hustru om sina bekymmer och berättar äfven
att Onkel tom har blifvitsäld och råder honom att fly medan tid är. Men Tom, som känner
att det är hans plikt att stanna vägrar men välsignar Eliza.

När lclaley upptäcker Elizas flyckt blir han rasande och tagande med sig några af
Shelbys slafvar och blodlntndar, ger han sig i väg att för-följa henne. Eliza har med barnet
tryckt ti-ll sitt bröst uppnått stranden af Ohio och stormen för ljndedt af hundarnas skall till hen-
nes öra. Men färjkarlarna tordas icke föra henne öfver i denna storm och riskera sitt egethf.

Sporrad af modersldirlek hoppar dä Eliza ned frän stranden pä ett stort isstycke och
hoppar sedantfrän det ena isstycket till det andra, till hon nått andra stranden.

1 Sålunda lyckades Haley och negrerna icke att hinna tipp den flyende. Haley är ra-
saude, negrerna förtjusta, och medan Haley gär till en krog för att stilla sin vrede visa de
svarta sin glädje genom högljuclda skrattsalfvor.

Dagen därpå kommer Hzilcy tillbaka för att hämta Tom, och sedan denne tagit ett
sista farväl af sin hustru och Georg Shelby. Mr Shelbys son, hvilken lofvar att cn gång
befria Tom, far han bort med den grymma Heley.

 

Onkel Toms stuga.
2zdra delen.

Haley  tillsammans med Tom och de andra slafvarna ombord pä en ångare och
så fara de ned för Missisippi till Lonsiana. Ombord på bäten är äfven Mr. August S:t Clare
och hans lilla dotter liva, en förtjusande flicka samt dennas barnjungfrn miss Onhelic. Pä
resan hjälper Tom alla och har ett vänligt ord till en var.

Närhelst han har någon tid öfverI läser han sin bibel, hvilken gifver honom stor tröst.
Eva blir s nnerligen dragen till honom, ty han har jämt gamla leksaker och mycket annat
som roar en lilla. En dag faller hon öfverbord. Tom hoppar då genast i och räddar henne.

Detta stadfäster hennes tillgifvenhet för honom och hon ber sin fader att köpa Tom
ät henne, och fadern som icke vill neka sin dotter något gör upp med Haley och sålunda
blir Tom såld till lilla Eva. l

Szt Clares återkommer nu till sitt hem i New-Orleans, och Tom blir medlem af hu-
set och till både nytta och glädje för alla, isynnerhet för lilla Eva. Denna ådrager sig
.snart en svår förkylning, som lägger sig på hennes lungor, och familjen flyttarådärför till
sitt landtgods för att hon skall blifva frisk.

- Det är här vi råka lilla Topsy, en liten negress som är köpt ät miss Ophelia, och
som blir af stor betydelse i denna berättelse.

l två år lefver Tom hos Szt Clares som i en oafbruten dröm. Evas sjukdom har nn
blifvit af en svår beskaffenhet, och hon liknar mer en död än en lefvande. Hon talar ofta
med Tom om himmelen, och med ett sådant förstånd att Tom däraf sluter sig till att hon
icke har länge kvar att lefva. Och det dröjer icke heller länge förrän hon ligger på sin
dödsbädd omgifven af sina föräldrar, Tom, miss Ophelia och de andra tjänar-na. Hon sä-
ger dem alla farväl och gifver var och en ett minne och sä far hon upp till-liiiJJn-nelenzw 

 

fw: r -H- :3: f-fannzjmv

 

Onkel Toms stuga.
3;je delen.

Lång tid har ej förflutit förrän äfven mr. Szt Clare har slutat sitt jordelif. Han blir
nämligen ihjälstncken, då han försöker skilja två stridande män. Mr. Clare har lofvat att
Torn skall blifva fri, men detta går om intet, genom hans plötsliga död, då alla tjänarna
säljas till andra herrar.

Tom blir såld till Legree, som icke behandlar honom bättre än en hund. Legree har
tagit en quadronslavinna till hustru, och behandlar henne så grymt han vågar, ty hon har
en stor makt öfver honom och föraktar honom djupt hvilket hon icke kan dölja. En dag
träffar denna tillsammans med Tom och Tom gör ett starkt intryck på henne genom sin
högsinthet och sin orubbliga tro till Gud. - I

Vid samma tid som Legree har köpt Tom blir L-egree betagen ien ung mnlattkvinna
Emmeline. hvilken han inför i sitt hushåll, sålunda undantränga Cassie. Emmeline, liksom
Cassie afskyr Legree, och håller sig så mycket, som möjligt på afstånd från honom. Tom
behandlas som sagt mycket grymt. En gång då han vägrar att prygla en stackars slafvinna:
blir han själf pryglad af sin herre och två andra slafvar.

Cassie finner lifvethos Legree odrägligt och hon och Emmeline göra upp en plan
till flykt. De be äfven onkel Tom följa med, men han vägrar. Cassie bygger nu å Legrees
fruktan, ty i själfva verket är han en pultron och säger att dett finnes andar på) vinden i
hans hus. Och då de båda kvinnorna fly och han förföljer dem med blodlmndar, lyckas
de båda återvända till vinden, där de stanna i tre dagar, och lyckas sedan att fly då Legree
tror att de äro långt på väg.

Legree, nppfylld af raseri, anklagar Tom att veta något om flyckten. Tom säger att
han ingen del har däri, men det hjälper honom intet. Legree utöser sin vrede öfver honom
och slår honom till marken.

Unge Shelby, som lofvat att befria Tom, kommer nu till Legree för att köpa honom
tillbaka. Men det är för sent. Tom ligger för döden och går snart till en bätte befrielse.

Orkestermusik till

Onkel Toms stuga,
utföres at" kapelletJ KOFOTEN.

 

Från dröm till verklighet.

.A .f yra-t: -

lin ung bondflicka lägger sig att hvila "i en hövotm, under sömnen drömmer" hon attV , i 
hon lär ute pä bröllopsresa. Resan går genom ett underbart vackert landskap omvexlande
Å, i" pr järnvag och ångbät, vi blifva i tillfälle att se vackra vyer frän Laga Maggiore, Stresa, ön

Pescatori, Bavena, Pallonza m. fl. platser. lIn hänförandc vacker bild.

 

Zigenarlif i Balkanstaterna.

lntresant verklighetsskildring. ., å
Zigenarna, vandringsfolket utan fädernesland, ha i alla tider varit föremål för vårt in- 21-.
tresse. Bilden visar oss en hel del verklighetstrogna interiör-er frän ett zigenarläger och
vi få se bl. a. lmr en flitig korgmalmre oförtrutelfarbetar med sin konstmässiga flätning och vi-
dare lmr kvinnorna utöfva sin sedan urminncs tider berömda spädomskonst, hvilken trots
allt, alltid gjort zigenarna i viss män populära, hvar helst de dragitifram.

 

Skämtafdelning.

--

Tullimans frieri.

 

 

Det elektriska huset.

En professor har uppfunnit en hel serie elektriska anordningar för att skydda sig
mot tjutvar. Vi får i bilden se en inbrottstjuf göra ett besök "i professorns väning och huru
han där får ett mycket oberäknat och ovälkommet mottagande

Skämtsucce.

 

OWWQMWWWQWWWWW"WWWWMO-"WWOO 090 OQO

Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
OBS", biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-

ningar kunna alltså med fördel köpas under
eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46.

OMWWOOWQOWMMMWO 5HMM WWMMMOOWO

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje Fredag nytt: program.
t Program 10 öre.
- -

j. E. Behrens Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain