#6636: Centralbiografen

CENTRAL-BIOGRAF EN

3 Bryggaregatan 3

 

 

 

 

Föreställningar:
Hvardagar från kl. ö till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. rn. -
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

Första afdelningen.

En färd på

Bienzersjön i Schweitz.

Utomordentligt vackra natu rscenerier.

 

 

 

Det bortrifna bladet

eller Leander och Gisildas kärlekssaga.

n Denna ytterst vackra bild skildrar en medeltida
karleksaga på ett orginelt och tilldragande sätt.

Leander ochI Gisilda älska hvarandra. .H Och de väfva iued gyllene hoppets trådar
framtidens idyll, men ödet skiljer dcnr. f Och Leander blir för alltid bortvisad
frän slottet.

Från fängelsets galler-fönster ger Gisilda sin slöja till Leander. --- Och med

brustet hjärta gick Leander att finna döden.
lva månader senare fär Gisildas fader Kring Carlos bref.
vjunker Leander var hjälten uti slaget, och hair bär mitt vapen och mina

fälger- i) Kringr Carlos.

   

(iisilda fär glädjebudct. - Leander och (jisilda blifva :filer lyckliga. I.Oc-h
med en kärlekskyss är-Xsagan slut. - i i v " V i

 

 

 

 

 

 

 

Det lönar sig att reklamera. -

Söndag.

Harry fär ej fria ty söndag skall vara lrvilodag.
Måndag.

En idé! leelär skall reldaineras.
Brefvet.

Älskade Mabel Mabel du skall pä alla veckans dagar få se att jag älskar
dig, på lördag kommer jag.
Tisdag. .I
Konfekten med stämpeln: wAlskade Mabel vill du gifta dig med mig)
Onsdag. Harry" 1
Mera reklam. t

I Torsdag.
Åter reklam.

H Fredag.
Ofverallt reklam.

Lördag-
Besök och svar.

ja, älskade Harry.
Mabel.

Konst-tim.

Hertigen af. Arles-. -é 

åStorartat historiskt drama.

Den vackra Renata har många beundrare af dessa har den
unge ädlingen Guiscardas vunnit hennes genkärlek.

Den grymme och hänsynslöse Hertigen af Arles sträfvar efter
Renatas kärlek och när hair ser att rivalen Guiscardis har företräde
hos den af honom tillbedda Renata, beslutar han att röja sin rival
ur vägen. Han lejer ett par drabanter att utföra detta dåd.

Hertigen inbjuder Renata till middag men först har han plase-
rat Guiscardes till bords. Renata anländer och upptäcker det hem-
ska dådet och i förtviflan säger hon till hertigen. Han skall icke
ensam dö jag skall hämnas, ingen af oss båda skall komma lefvan-
de ur detta rum. Hon fattar därpå ljuset och antänder därmed
gardinerna och på ett ögonblick är rummet fylt af eld och rök,
Med sin älskades värja hindrar hon hertigen från att komma ut.

. l Konstifilm.

.. -t

 

Extranummer.

Baron Cederströms aeroplan

Bil-BOIS

hafveri vid Kristiania den23 dennes.

Vi ha lyckats att med garanterad ensamrätt för Stockholm
iörskaffa oss denna utmärkta bild öfver olyckan vid Kristiania da
Bil-Boi gjorde hafveri.

Fotografen har haft sin kamera plaserad omedelbart invid
Olycksplatsen och har därför erhållit mycket tydliga och bra bilder.

 

Musik af- kapellet Kofoten.
Tredje afdelningen

Prag och saxiska Schweitz." . U

Prag, den gamla Böhmiska staden med sina gamla ärevördiga sevärdlieter," har varit dc
böhmiska konungarnas hufvudstad. Ett flera arhundradcu gammalt vittne af hänsynslösa poli-
tiska och religiösa strider.

Vär bild visar oss: Rådhuset. - Synagogan. - Altneu-skolan (14 århundradet.) ä Szt
Savaldor kyrkan. - Franzensbrunn. - Karlsbron (14 århundradet.)

Nu göra vi en utflykt till saxiska Schweitz, som årligen besökes af tusentals turister
på grund af sin pittoreska skönhet. Hufvudpunkten är Sclrandau, hvarifrän man kan göra
härliga utflytcr. Som särskild sevärdhet mäste framhållas Prebisehporten, en ytterst in-
tresant klippformation. Vidare för vår väg oss till Ednumdsklamm, en klyfta med lodräta väg-
gar, som med sin vilda natur verkar mycket storslaget.

Internationella dansen.

Här se vi den smidiga spanjorskan svänga sig med sin stiliga kavaljcr dansande sin ira-
tionaldans, samt vBr-aziladansena Där-efer se vi en italienska svänga om och dansa deras ira-
tionaldans nTarantuon

Intresant för gammal och ung.

Lehman har fått en fotboll.

Lehman uppträder här som en sjörnansklädd skolgosse, som har fritt till present en fot-
boll, till föräldrarnas stora missnöje, hvilka frukta att lrusfriden är slut. Modern tager därför
bollen frän gosscn och lägger den på en hylla, som hon tror utom räckhåll för sonen. Men
lron miderskattar dennes uppfinningsförmäga, ty snart tager hair ned bollen icke beaktande att
ätskilliga porslinsaker följa med och krossas pä gollvci. Lehman kan icke vänta till han kom-
mer ut i trädgården med sin nya leksak, utan börjar att kasta den i hallen, och snart gä flera
Statycr, mycket viirderade af föräldrarna, i kras.

Därefter bläser han upp bollen, sit att den blir stor som ett klot och sparkar den sä att
föräldrarna falla öfver ända. Han själv faller ut genom fönstret pä lmfvrrdei af en man som
passerar förbi med en pyts med kalk pä lmfvudet. Pä gatan ästadkommcr bollen stor förödel-
sc, för bort en balkong med människor, kastar omkull en kvinna och en polis, som stä och
samtala med hvarandra m. m.

Hemkommen igen gär Lehman in i köket och fyller bollen med gas, hvilket gör att den
blir ännu större, och slutligen stiger upp i luften förande huset med sig - synnerligen stor-
artad och skrattretandc effekt. Föräldrarna och de öfriga hyresgästerna klänga sig fast förskräck-
ta vid husväggen och föras med upp, tills en explosition inträffar, dä de falla ner och fastna
den ena efter den andra i en flaggstäng pä en byggnad.

OO"WHOVQWMWQWWWMMWWWOONWMOW4049"

Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla bil-
O", jetter numrerade. Biljetter till dessa föreställningar

kunna alltså med fördel köpas under eftermidda-
gen i god tid före föreställningens början. Allm. Tel. 41 46.

OMWWQOQO-QOWWWWMMWWWQOMWWWMWWWOO
Rätt att ändra programmet förbehålles.
I Hvarje fredag nytt program.
Program 10 öre.

 

 

j. E. Behrens Tr. Stockholm 1910

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain