#6634: Centralbiografen

CENTRAL-BIOGRAFEN

 

31 Bryggaregatan 3

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. in.

 

 

 

 

 
   
    
 
 

Hvafje föreställning utföres musiken af det o
populära kapellet

KOFOTEN . 

Under ledning af direlzlör S YMFONI KOFOTINI.

PROGRAM

 

Första afdelningen.

 

Tunn.

Turin är en af ltalieiis större städer. Denna stad är typisk för ltalieii, med sina hvita
villa-liknande byggnader. Torg med springbrunnar och massor af monument.

 

 

Panorama från Jämtland.

- Svensk foto. - - Svenska motiv -

Af Sveriges landskap är jämtland beskrifvit oss som varande det vackraste med små
höga berg och vackra dalar.

..-

Andra afdelningen.

 

 

 

 

 

myiidling Marguerite. Denna samtycker, af tillgifveiihet för sin onkel, till
denna föreningsom hoii i sitt innersta ogillar, då jaques är en passionerad
spelare. Lämnande sin fästmö och sin gamla fader, går han till klubben,
hvarest han förlorar och därefter lämnar en större summa af sin motspelare.
Denna fodrar i ett hotarde bref sina pengar tillbaka. jaques är utom sig
ljudcr en riiigniiig genom hcla huset. VDe två männen blifvagioiii lanisl4 fun
och störta mot dörren, men den a stänges hastigt igen framför dem. däöei
äro fängiia. Genom en mekanism blir fadern underrättad oni att det är
tjufvar vid hans kassaskåp. Han kommer till arbetsrummet pä samma gäng
som Marguerite, den senare med en upplyftad revolvar i handen. Men

och försöker på aftoiien att bryta sig in i sin faders arbetsrum, men en af
förfärad låter hon den sjunka. då hon varseblef sin fästmaii och den hon i

I å- o o o få!
å  - (92)!
4 x fi o 
uppo ung.
H. Poiilsol, enjgammal blind herre, förlofvar sin son Jaqnes med sin
l
hans vänner, som iippdagat hemligheten, följer efter honom. Dä jaques
uppnått sin faders arbetsrum vänder han sig om och får syii pä vännen,
som på det häftigaste förcbrär honom. Dä jaqucs rör vid kiissaskiipet,
hemlighet älska. Därpå för hon hastigt den gamle mannen tillbaka till hans
rum och säger honom, att det hela var en inbillning. Hon skyndar därefter
äter ned .i arbetsrummet och fodrar en förklaring af de båda. Vännen, som
älskar henne, vill icke bereda henne sorg genom att anklaga hennes trolof-
vade som tjiif. Har anklagar sig själf. Margiirite vänder sig bvedröfvad
bort från den hon förut sett upp till Nästa dag mäste sonen bedja fadern
oin pengar att betala spelskiilden med. Han får dem men blir pahsaniina
t gång bortvisad från hemmet. Nu dä han icke har något mer att mista, be-

rättar han hela sammanhanget, och slutligen skänker Margurite vännen sin
hand och sitt hjärta.

 

 

 

 

 

O
OI -4-IÖ.

 

Tredje afdelningen.

Amerikansk konstfilm.

Kärleksäfventyr ..  
iVilda Västern.  

Komedi. - li i

(ieorg Siiiidt har tur. Hans oiikel, om hvilkcus död han blir under-
rättad, testaniciiterar honom enligt notariciis meddelande 100,000 M. Men
dä han vänder brcfvct, föriiiiuskas hans stora glädje betydligt ty testamentet
ställer som villkor, att han gifter sig med sin oiikcls brorsdotter, fröken
Fritzi Loeser, för honom alldeles obekant.

Likadiint gändet Fritzi l.ocser. Först är lion alldeles öfverförtjust, i
men sedan blir hon också afkyld, dä lioii erfar, att hon niästc gifta sig med " (i 
herr Georg Schmidt, hvilken hon icke har den äran att känna.

Båda blifva oiiibedda att komma upp till iiotarieii för att afgifva sina
förklaringar. Bada utstyra sig sä mycket som möjligt för att inte falla den
andra i smaken utan förinä den ene att afstä, för att själf fä hela sunniiaii
100.000 M. Men ingen vill afståi. Slutligen förklarar sig Schmidt villig att
ingä äktenskapet, för alt åtminstone rädda pengarna. Man kommer sedan
öfvereiis om att efter vigselii var och en skall  sin väg och erhålla 50000
M. Sagt och lgjort. Vigseln gär af stapeln och sedan  de bäda ät var
sitt liiill. Utan att höra någonting af hvarandra, resa de båda till Vilda
Västern. En vacker img inaii och en förtjusande ungY amerikanska lär kän-
na hvarandra pä ett hotell, där bäda vistas. Naturligtvis vilja de gifta sig
med livaraiidrii men bäda äro gifta förut, och för att komma ur denna di"-
leninia, besluta de sigI för att begära skilsmässa. I

De bägge älskande sitta just i täiikbarast bästa lyniieiett av hotellets
förmak, då skiljepappereii anlända. Var notarieiis förväniiigjstor, sä är de
båda ungas större, dä de erfara att de redan äro gifta med-livarandra, och
nu skola skiljas för att snart ingå äktenskap.

Under ömsesidig inniiterhet berätta de sina tidigare lcfnadsöden, och
en mångfald kyssnr besegla deras nya förbund.

 

 

Fjärde afdelningen.

 

 

Lehman som frivillig i Röda korset.

Allas vär vän Lehman fär genom att vara alltför nyfiken sota därför .med att han fär fl
något i sitt öga. Till all lycka är han just utanför Röda korsets hufviidkvarter, hvarför snar i- f
hjälp äfven gifves honom. ff 

Lehman uttrycker sin stora föriiöjelse och tackar sina lielbrägdagörare iflödaiide väl- ff

tziligliet. ja han till och iiicd blir sä betagen att han beslutar sig för att blifva medlem.
Som medlem erhäller han biiidel och medicinläda och förbandsiirticklar..
Att Leliinans iiit och stora skicklighet visar oss bilden. i I s
Nog af Lehman gör rätt för den stora uppmärksamhet som visas af Italienska armén
representerad af tveune officerare. -

Petter lreser som prins. "

 

I, Petter skall göra en sjöresa med sin liiisboiide, en prins. Men dä den senare icke

 kommer med, ger Petter sigr själf nt för honom.

 Stor uppmärksamhet visas honom dä det blir känt, att han är en riktigl prins och han drar
mycken nytta däräf. -M Han promenerar omkring, blir familjär med kaptenen och drifver

 mycket skämt med damerna, hvilka blifva mycket lörviinadc däröfver, men det Värsta är, när
l han gifver sjöiiiänncn lektioner i deras arbete. Allt gar väl till slutet af resan. dä tvä po-
liser siiiäleende eskortere honom till polisstatioiicn.

, .
.j
:t
f.
ft
.i

OMWWMMWWWMWWWWWMWQWQOOMW"0404046404

 

O B S I Sön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
.I

biljetter-numrerade. Biljetter till dessa föreställ- 
ningar kunna alltså med fördel köpas under j
eftermiddagar: i god tid före föreställningens början. Allm. 

 

iy-:i  Tel. 41 46.

549 0404009400" OO OO WOWWWQOWWWWMQMWM

Rätt att ändra programmet förbehålles.
Hvarje Fredag nytt program.

Program 10 öre.

, ,.Vi .
.1-

j. E. Belirens Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain