#6632: Centralbiografen

PROGRAM

för

 Gen ral-Biogra ens
NYÅRstKA.

Första aidelningen.

Vinterlii i Finnmarksskogarne.

- Svenskt motiil - - Svensk foto. -

Skogskojor. M Timmerfällning i dittills odrifveu skog. -Afbarkning och mätning. -
Timmerkörning. M Ett par jätteupplag af timmer och pappersved. à I upptaget; timret

framköres. aflastas och uppstaplas invid äkanten. Flottleder. -- Träkol köres fram till
järnvägsstationen och tippas i banvagnar. à Afgående koltäg.

 

 

Napoleanska Bukten.

En resa från. .Vetri till b.Alma fi., I I
. . .. i .. . f"  flm-.tätt.tee-rat nåwgpawwm-reer
Vid afresan se vi forst vyer fran Vetri, sedan panoramor f n skilda s. d .1 1.1 i .3- i
Vid ankomsten till Amalfi, som är en af de vackraste städerna, få vi se en vacker
vy af katredalen Szt Andre, och som det är helgdag fä vi äse en katolsk procesion passe-
rande gatorna.

 

Musik utföres af -

biografens förstärkta
orkester.

 

Andra aidelningen.

oöFvERTRÄi-raoi i ENASTÅEDE! sPÄNNANDE!

AMERIKANSK KONSTFILM

öfveriall på Expresståget
Chicago-NeW-York. I

Bilden börjar med en liten vacker romance som visar oss huru en
ung lokomotivförare blir bekant med en vacker flicka som bor utmed
linien. Hvar dag han passerar flickans hem, utbyta de helsningar och slu-
tet blir närmare bekantskap och slutligen förlofning.l Som present ger han
henne en dag en kikare för att hon battre skall kunna urskilja honom när
han kommer.med sitt 

En dag skall hans täg föra en större summa penningar för en bank
frän Chicago till Newyork. fin tjänsteman i banken som ser förberedel-
serna till försendelscn, beslutar att tillsammans med ett röfvarband, stoppa
täget och plnndra detsamma. Förbrytarna utse en Ödslig plats i ett skogs-
bryn, varest de uppstapla massor af stockar och stenar på jåirlivägsjaåret
för att få tåget att stanna eller urspära.

Lokomotifvörarens fästmö stär som vanligt och spejar genom sin
tub eftär täget. Till sin fasa upptäcker hon nidingarnas förehafvande.
Inseende den fara i hvilken hennes käraste sväfvar och att ögonblicken äro
dyrbara, dä tåget inom några minuter skall passera stället, springer hon in
i stallet, kastar sig upp pä en häst och spränger ned till banan för att
möta och om möjligt varna tåget innan det är för sent. På banvallen ger
hon hästen lösa tyglar och det bär af ivild galopp

För att möta tåget mäste hon passera den plats där förbrytarne ligga
gömda i sina bakhäll, dessa som ser sin plan hotad springer fram och drar
ner henne från hästen. Under den strid-som uppstär anländer tåget,töra-
ran lyckas att stanna i sista ögonblicket. En strid uppstår, vari röfvarna
blir skjutna eller tillfängatagna utom anföraren som lyckas fly in i skogen.
Han förföljes dock af tägpersonalen och blir till slut tillfångatagen tack
vare flickans rättighet.

  

b Ett

:elfji-I 

 

  
  
 
 
 
 

i " 1. Mötet. I 13. Förberedelse till tägrofvet.
i 2. Presentantionen. 14. I väntan.

3. Förlofning. 15, Upptäckten.

4. Presenten. 10. Den vilda ridten.
j j 5. l-"n dagligl helsning. 17, I tid.
1-1,; (i. Pä väg till arbetet. 18. Nya hinder.
I 7. Banken i Chicago. 19. Räddad.

8. 4,000,000 skall sändas till 20. Flykten.

Netvyork. 21. jagten.
, j 9 Banktjiinstemannen - rövaren 22. Omringad.
I j 10 Telegrammet i shiffer. 23. En strid på lif och död.

i i 11 Möt och häll upp tåget. 24. Listen vinner.

12 Passerar Cliffstone kl. 8,10. f 5. Infängad.

Bilden är enastående väl inspelad och isceensatt så, som endast
några få Amerikanska firmor kunna åstadkomma.

P , " ,. "i -ijf .om 

 

 

Zylopkonsolb  "i 

 

 

 

ff

Tredje afdelningen.

 

 

 

American Vitagraf Czo Konstfilm.

Kvinnokärlek.

eller

Trapperns död.

Storslaget dramatiskt skådespel.

Unga Margaret är en mäng millionärs enda dotter. Hon är frän sin fö-
delse förvand, ingen sten har nägonsin legat pä hennes väg utan kärleksfulla
händer ha röjt dem ur vägen, och nu dä hon är en blomstrandeungmö, ligger
lifvet och framtiden ljus och öppen för henne, sä lyckosträlaudc som den kan
ligga för någon människa. llon har hälsa och skönhet samt allt hvad rikedom
kan gifva. Itjänare och tjänarinnor lyda henne vid minsta vink, och hennes
gamle fader uppfyller hvarje hennes önskan, och dessutom är hon förlofvad
med en ung jniiktig affärsman hvars kärlek hon gengäldar och med hvilken
hon snart skall fira. bröllopp. Lifvet i hufvndstaden roar henne emellertid ej;
hon är, som sä mänga andra amerikanskor, af en utpräglad friluftsnatur, och
en vacker dag öfvcrtalar hon fadern att tillsamnuins med henne företaga en l
jagtutflykt till urskogarna, hvarcst dc nn med nägra trogna tjänare inreda ett i
litet tältliigcr och lcfva en tid som nomad folk, jagande och fiskande på gam-
maldags indianvis. I-lär ute. möter urskogcns äfventyr den unga hufvudstads-
damen.

På en jagtutflykt som hon företager ensam, störtar hon utför en brant 4
sluttning, och slär sigr sä illa att hon blir liggande afsvimmad. Hon varseblif- :i
vcsl af en ung trupper, en jägare som för alltid vandrat bort frän civilisationen 
och nu bundit sig med kropp och själ till (lnds fria natur och lifvet ute i den 

 

 

 

 

 

 

stora ensamheten, fjärran fran människor och människors boniugar. Han lyckas
bringa henne till medvetande och lör henne hem till lägret, hvarset han öfver-

lämnar henne till fadern. Men frän denna stund är han -- sig själf och henne 
ovetande g fängcn i den trolldom en mig vacker och bildad kvinna alltid ut-

i, . - .. o n (i .i
l" " ölvar pa en man, som länge Iefvat utan kvinnligt mngauge. Han atervandcr :LL
dag efter dag till läget-platsen. Stackars joe har förlorat sin hjärtefrid. Han
och Margaret segla samman pa sjön och följas ät pä fiskcfärder och jagtnflyk-

ter och den förut ohyfsade trapperu börjar blifva galant och uppmärksam och
af hela sitt hjärta, förälskad i den sköna uppenbarelsen. "

Itflargaret finner allt sä härligt och skönt. lflon är sä van, att bli hyllad
af de unga männen i hufvudstzulen och hon tager trapperns kärlek med som
en ny blonuna i den bukett af tillbedjare hon förut har. Utan en tanke på
hur hon härmed syndar mot denne skogens vilde son. En dag kommer
Margarets fästman pä besök.

joe ser Margaret i hans armar och rasande af svartsjuka störtar han sig
öfver främlingen och slär honom till marken. Men dä han ser Mararets ögon
förstår joe hur däraktig hans kitrlcksdröm varit. l-förtviflad gär han bort från
det ställe där han erfarit den största
lyckan och den största sorgen. Men
förgäfvcs söker han äterfinna glöm-
skai ödcmarken. Utan hvila flaekar
han omkring i urskogen. Sommar
och höst hafva förflutit, vintern
är kommen, och en afton då dagen
är förbi och solen sjunkit ned
bakom de stora skogarna, justi
samma timma dä Margaret och
hennes älskade, som brud och
brudgum lämna kyrkan inneihuf-
vudstaden, dä finner den befriande
döden vägen till den stackars joe.
Pä en nndangömd plats i urskogen
skunker han samman och utandas
sin förpinta själ medan snöfliugorna
sakta breda sitt hvila bär-täcke öfver
den frcdlöse, som ändtligen funnit ro.
Denna bild iir ytterst spännande och bör ses af alla.

 

 

 

 

 

 

 

moàqå

[se
Qaé tis-SW Musik a orkestern
få? ass] . f oss Säg

 

 

Fjärde afdelningen.

 

 

Kärlighet.

- Amerikansk Iustspel. -

 

Fröken Pauline Schmidt innehar en större Manufakturaffär.

n I U n Hennes bi-
träden och elefvcr aro afundssjuka pa henne for hennes skönhet och ståtliga

en kund i landsorten, och de passa nu på och plaserar ett visitkort med hen-
nes nanm och adress i fickan pä ett par byxor. Framkomna till sin bestäm-
melseort köpas dessa af byns Don juan. Han blir gladt öfverraskad då han
finner visitkortet i fickan, och beslutar genast att skrifva ett kärleksbref och
fria till den okända.

Bilden visar oss resultatet.

l figur, och beslutar att skämta med henne. Ett parti byxor skall afsändas till

 

 

Svärson, Svärmor och flugpapper.

J. E. Behrena Tr., Sthlm 1910.

1le i. .i

r, e its-t...- fk, i.

l

tuff-wattttmnfth-trf

1- taggf;rfpf-wsmteattstfiftt

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain