#6631: Centralbiografen

CENTRllL-BIOGRMEN

3 Bryggaregatan 3I

 

 

 

 

Föreställningar:

Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till 6 samt 7 till 11 e. m.

 

 

 

i i il
9 Hvarje föreställning utföres musiken af det 

populära kapellet

KOFOTEN

Under ledning af direktör SYMFONI KOFOTINI.

 

 

...-
--

 

 

 

Första afdelningen.,,

Vinterlif i Finnmarksskogarne.

- Svenskt motifl - F Svensk foto. -

Skogskojor. - Timmerfällning i dittills odrifven skog. - Afbarkning och mätning. -
Timmerkörning. - Ett par jätteupplag af timmer och pappersved. - l upplaget; timret
framköres. aflastas och uppstaplas invid äkanten. A Flottleder. - Träkol köres fram till
järnvägsstationen och tippas i banvagnar. - Afgående koltåg.

 

N apoleanska Bukten.

En resa från Vetri till Amalfi.

Vid afresan se vi först vyer från Vetri, sedan panoramor från skilda städer.

Vid ankomsten till Amalfi, som är en af de vackraste städerna, få vi se en vacker
vy af katredalen Szt Andre, och som det är helgdag få vi äse en katolsk procesion passe-
rande gatorna.

 

 

Andra afdelningen.

oöFvERTRÄFFAD! I ENAsTÅENDE! I sPÄNNANDE!

ÅMERIKANSKf KONSTFILM

Ett öfverfall på Expresståget
Chieago-New-York.

Bilden börjar med en liten vacker romance som visar oss huru en
ung lokomotivförare blir bekant med en vacker flicka som bor utmed
linien. Hvar dag han passerar flickans hem, utbyta de helsningar och slu-
tet blir närmare bekantskap och slutligen förlofning. Som present ger han
henne en dag en kikare för att hon bättre skall kunna urskilja honom när
han kommer med sitt tåg.

En dag skall hans tåg föra en större summa penningar för en bank
från Chicago till Newyork. En tjänsteman i banken som ser förberedel-
serna till försendelsen, beslutar att tillsammans med ett röfvarband, stoppa
tåget och plundra detsamma. Förbrytarna utse en ödslig plats i ett skogs-
bryn, varest de uppstapla massor af stockar och stenar pä järnvägspåret
för att få tåget att stanna eller urspåra.

Lokomotifvörarens fästmö står som vanligt och spejar genom sin
tub eftår tåget. Till sin fasa upptäcker hon nidingarnas förehafvande.
lnseende den fara i hvilken hennes käraste sväfvar och att ögonblicken äro
dyrbara, då tåget inom några minuter skall passera stället, springer hon in
i stallet, kastar sig upp på en häst och spränger ned till banan för att
möta och om möjligt varna tåget innan det är för sent. På banvallen ger
hon hästen lösa tyglar och det bär af ivild galopp

För att möta tåget måste hon passera den plats där förbrytarne ligga
gömda i sina bakhäll, dessa som ser sin plan hotad springer fram och drar
ner henne från hästen. Under den strid som uppstår anländer tåget, föra-
ran lyckas att stanna i sista ögonblicket. En strid uppstår, vari röfvarna
blir skjutna eller tillfångatagna utom anföraren som lyckas fly in i skogen.
Han förföljes dock af tågpersonalen och blir till slut tillfångatagen tack
vare flickans rådighet.

-r

 v4- -Åcci-f.,;l.[ .lt-:l-44

. "IT-Mil.A

1. Mötet. Il I 13. Förberedelse till tägrofvet.

2. Presentantionen. 14. l väntan.

3. Förlofning. 15, Upptäckten.

4. Presenten. " 10. Den vilda ridten.

5. Fn daglig helsning. 17, l tid.

6. På våg till arbetet. 18. Nya hinder.

7. Banken i Chicago. ll). Räddad.

8. 4,000,000 skall sändas till "l 20. Flykten. "
Newyork. 21. ÅJagten. i

9. Banktjänstemannen - rövaren 22. Omringad.

10. Telegrammet i shiffer. 23. En strid på lif och död.

11. Möt och håll upp tåget. 24. Listen vinner.

12. Passerar Cliffstone kl. 8,10. 25. lnfångad.

Bilden är enastående väl inspelad och isceensatt så, som endast
några få Amerikanska firmor kunna åstadkomma.

 iii-:- L I.;.;...-" I" " i

Tredje afdelningen.

    
   
  
   
    
   
  
  
  
     
   
  
  
  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  
   
  
  
  
  
  
   

American Vitagraf C:o Konstfilm.

Kvinnokärlek.

eller

I Trapperns död.

Storslaget dramatiskt skådespel.

Unga Margaret är en mång millionärs enda dotter. Hon är från sin fö-
delse förvand, ingen sten har någonsin legal på hennes väg utan kärleksfulla
händer ha röjt dem ur vägen, och nn då hon är en blomstrande nngmö, ligger
lifvet och framtiden ljus och öppen för henne, så lyckosträlande som den kan
ligga för någon människa. Hon har hälsa och skönhet samt allt hvad rikedom
kan gifva. Tjänare och tjänarinnor lyda henne vid minsta vink, och hennes
gamle fader uppfyller hvarje hennes önskan, och dessutom hon förlofvad
med en ung präktig affärsman hvars kärlek hon gengäldar och med hvilken
hon snart skall fira bröllopp. Lifvct i hnfvudstaden roar henne emellertid ej;
hon är, som så mänga andra ainerikanskor, af en utpräglad friluftsnatur, och
en vacker dag öfvertalar hon fadern att tillsammans med henne företaga en
jagtutflykt till urskogarna, hvarest de nu med nägra trogna tjänare inreda ett
litet tältläger och lefva en tid som nomad folk, jagande och fiskande på gain-
nlaldags indianvis. Här nte möter urskogens äfventyr den unga hnfvndstads-
damen.

Pä en jagtntflykt som hon företager ensam, störtar hon utför en brant
sluttning, och slår sig så illa att hon blir liggande afsvimniad. Hon varseblif-
ves af en ung trapper, en jiigare som för alltid vandrat bort frän civilisationen
och nu bundit sig med kropp och själ till Gudsifria natur och lifvet ute i den
stora ensamheten, fjärran frän människor och människors boningar. Han lyckas
bringa henne till medvetande och för henne hem till lägret, hvarset han öfver-
lämnar henne till fadern. Men från denna stund-är han -- sig själf och henne
ovetande w fången i den trolldom en ung vacker och bildad kvinna alltid ut-
öfvar på en man, som länge lefvat utan kvinnligt umgänge. Han återvänder
dag efter dag till lägerplatsen. Stackars Joe har förlorat sin hjärtefrid. Han
och Margaret segla samman på sjön och följas ät pä fiskefärder och jagtuflyk-

i ter och den förut ohyfsade trappern börjar blifva galant och uppmärksam och
af hela sitt hjärta, förälskad i den sköna uppenbarelsen.

Margaret finner allt så härligt och skönt. Hon är sä van, att bli hyllad
af de unga männen i hufvudstaden ochwhon tager trapperns kärlek med som
en ny blomma i den bukett af tillbedjare hon förut har. Utan en tanke på
hur hon härmed syndar mot denne skogens vilde son. En dag kommer
Margarets fästnian pä besök.

Joe ser Margaret i hans armar och rasande af svartsjuka störtar han sig
öfver främlingen och slår honom till marken. Men dä han ser Mararets ögon
förstår joe hur dåraktig hans kärleksdröm varit. Förtviflad gär han bort från

, , det ställe där han erfarit den största

lyckan och den största sorgen. Men
i för-gäfvcs söker hannterflnna gtom-
ska i ödemarken. Utan hvila flaekar
han omkring i urskogen. Sommar
och höst hafva förflutit, vintern
är kommen, och en afton då dagen
är förbi och solen sjunkit ned
bakom de stora skogarna, justi
samma timma då Margaret och
hennes älskade, som brud och
brudgum lämna kyrkan inneihuf-
vudstaden, då finner den befriande
döden vägen till den stackars joe.
På en nndangömd plats i urskogen
sknnker han samman och utandas
sin förpinta själ medan snöflingorna
sakta breda sitt hvita bårtäcke öfver
den fredlöse, som ändtligen funnit ro.

Denna bild iir ytterst spännande och bör ses af alla. "

-----.--
å-
-----

 

 

    
  
  
  
  
  
 

 

 

 

   

 

Kärlighet.

- Amerikansk lustspel. f

  

Fröken Pauline Schmidt innehar en större Manufaktnraffär. Hennes bi-
träden Och elefver äro afundssjnka på henne för hennes skönhet och stätliga
figur, och beslutar att skämta med henne. Ett parti byxor skall afsändas till
en kund i landsorten, och de passa nu på och plascrar ett visitkort med hen-
nes namn och adress i fickan pä ett par byxbr. Framkomna till sin bestäm-
melseort köpas dessa af byns Don Juan. Han blir gladt öfverraskad då han

- I finner visitkortet i fickan, och beslutar genast att skrifva ett kärleksbref och
fria till den okända.

Bilden yisar oss resultatet.

 

 

 

 

 

Svärson, Svärmor och flugpapper.

Skämt, =

JIE. Behrcns Tr., Sthlm 1910.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain