#6630: Centralbiografen

CENT L-

 

 

3 Brygugaregatan 3

 

 

I Föreställningar:
Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. m.

Lördagar från kl. 5 till ll e. m.
Sön- och helgdagar från kl. 1,30 till .6 samt 7 till 11 e. rn.

 

 

Första afdelningen.

Audeklyftan i Syd-Frankrike.

Den som känner bergen med sin skönhet, måste också ha upplefvat den egendom-
liga tjusning, som man erfar vid genomfarande af en tunnel. Vår film visar oss i färgrik
kolloration utsikten genom tunneln. Tåget brusar in i tunneln och långt i fjärran ser man
ett af litet solljus öfverflödat landskap, som, ju närmare tåget kommer utgången växer ut
och blir större och större. Man behöfver blott betrakta denna bild för att erfara känslan
af att hvara med på resan. -

 

 

En indianilickas historia.

Denna historia försiggår i den vilda vestern och är intressant och spännande från
början till slut. Pedro och Marna dansa tillsammans, men blifva iitau vidartI ritviia atskils
af jaques.

- Pedro sine-fiir jaques och iammfsaienuoa-iaquss tf

från salen med Mai-na. De gömma1 sig bakom ett gärde, och då Pedrotgår förbiskjnter
jaques på honom och särar honom. En indianflicka kommer Pedro till hjälp och förhonom
till en sjö, där hon baddar han sår och ger honom något att dricka. Sa rider hon bort
för att hemta brännvin ät honom för att han skall återvinna sina ktafter. Hon kommerI till
eu krog, där jaques och Marna just äro. De igenkäuna strax Pedros häst och följa efterindiau-
flickan. Hon hommer tillbaka till Pedro och hon lyckas få honom till sans igen, iMen jaques
smyger sig bakom henne, släpar henne bort och hänger upp liennei ett träd öfver vattnet,
livarefter han återvänder för att äfven göra slut på Pedro, Det lyckas emellertid thckan
att brefria sig; Hon skyndar tillbaka till Pedro och tillsammans binda de jaques och
Marua och låta dem ligga, och gä så in i skogen, lyckliga öfver hvarnndra och öfver sin
befrielse.

Alldeles ny, direkt från fabriken.

 

 

 

-KAPELLET
KOFOTEN

Under ledning af sin nye direktör Symféni Kofotini

har nu återkommit till Central-Biografen och gifver fr. o. m.
Fredagen den 18zde ånyo sina omtyckta konserter därstädes.

9-090909 094949494

l

"494949 090949490

 

Andra afdelningen.

QI vADI

Af H. Sienkiewies Film dert.

 

 

Från de första kristnas tid.
skÅDEsPELARE:
M. Albert Lambert ..." ............... .f .... .. Milicins. i
M. P. Garnier .............................. .. Biskop.
- Miss Greiize .................................. .. Lycia. I . .

Bilden är tagen från den tidigaste kristeiidomsperiodeii och rommarnas
förföljelse af de kristna. Hufvudpersoiierua äro Lycia, en mycket vacker kris-
ten flicka samt Milieins, eu romniersk general.

Första scenen årett tor .i...Roiii. Daniel. .Git-1., ch Mille- s,är. ( .1. 
folkmängden för att åhöra engkurigörelsle från kgjsaireiiifsöm iftliöfvai?  
löning ät den, som kan gifva någon upplysning om de kristna och deras vistelseort.

Bland folkhoppen är en tiggare, Splendiiis, som har lagt märke tillMili-
ciiis intresse för Lycia, och då Lycia snart därefter lämnar torget tillsammans
med sina vänner, följer tiggaren efter för att taga reda på hennes vistelseort.

Hemma väntar Lycias föräldrar på henne, och sedan begifva de sig alla
tre till ett kristligt möte. Splendius följer efter dem. Han uppmärksammas
af församlingen, men förklarar, att han är troende och blifver döpt af Biskopen.

Så snart det gifves tillfälle därtill, smyger han sig därifrån och underrättar

kejsaren om vad han har sett. Deuua gifver Miliciiis order att tillfångataga de

kristna. l-lan efterkoiiiiner genast befallniiigen, men får till sin stora förskräckelse

syn pä Lycia bland de kristna. Han beder kejsaren om nåd för dem, hvilket

dock icke beviljas. Han vill dock icke lämna I.ycia utan blifver själf kristen
för att kunna följa henne i döden. De föran alla till en Amphiteater, i hvilken
de skola korsfästas.

l sista ögonblicket vaknar dock hans-medlidande med de stackars fång-
arna. Folkmassorna fordar dock någons död, och för att tillfredställa dem
blir tiggareu och spionen, Splendius, korsfäst under folkets jubel.

En mycket gripande och tragisk film, spelad af Paris förnämsta skådespelare.

.5:1
- " 1

   
 

   
 
 
 

i

Tredje afdelningen.

 

Blommor.

Ny serie. Vackert kolorerad.
Vär bild skickar oss en doftande hälsning från södern i en koleration

så naturlig, att den mäste väcka vår djupaste beundran och förvåning. Denna
bild är ett mästerverk inom kinematografien.

 

 

 

 

Baronen på friarstråt.

Lustspel.

Denna bild börjar i kyrkan, där baronen med kärleksfulla blickar betrak-
tar en ung flicka. Men den unga danieiiförklarar för sin tant, som hon har
med sig, att det ärpå henne baronen ser. Den gamla tanten tror naturligtvis det
också och småler mycket kokett.

En tid därefter kommer ett bref från baroneii, adresserat till wFröken
Cora Leei, den förut nämnda flickan. Hon visar detta bref för sin, tillbedjare
som vi redan hafva sett i kyrkan, talande med den unga damen, och de ändra
namnet Cora till Cordelia, tantens förnamn, så att brefvet kommer i hennes
händer. Denna ber naturligtvis baronen om ett besök. Då han kommer, blir
han hela tiden undfägnad med taiiteiis sällskap, under det att den unga flickan.
på hvilkcns sällskap han hade räknat, hela tiden är osynlig. Han är natuligt-
vis mycket förvånad däröfver, men måste finna sig i sitt öde, då det är honom
omöjligt, att ens för ett ögonblick vika från tantens sida.

Då han inte kan finna något annat tillfälle att träffa den unga flickan,
sänder han en röd schal, och med den budskapet, att hon på aftonen skulle i
bära denna sclial i trädgården, om han kunde göra sig några förhoppningar. i"
Den unga flickan öfverräcker sclialen till sin tant och talar om, att det år från H
baronen. Naturligtvis besluter tanten genast att bära schalen i trädgården. - De
båda unga träffas och besluta att åse det som komma skall, och till på köpet
klättra de upp i ett träd, hvars grenar hänga öfver bei-sån, och betrakta däri-
från, vad soiii försiggär där nere. f

Knappt hafva de gömt sig, förrän tanten visar sig utstyrd i sin bästa
toilette, och med schaleu kokett kastad öfver hufvudet och skuldrorna, och

 

 

ken den är bestämd. Långsamt närmar han sig talar i en smäktande ton och
erhåller en välvillig nick. Sedan se vi äter de båda unga uppei trädet sittande
på grenarna och roande sig alldeles ofantligt. i

Då samlar baronen allt mod och anhåller om damens hand, hvilken bär
hans. gåfvä...och. det blirhonom .tillåtet trycka hennes .handl . Äter se vi,fhiir de
båda unga uppe i trädet knappt kunna hålla sig för skratt öfver det lyckliga
resultatet af deras planer. i

Nu kommer upptäkten. -- Då baroiieii lyfter upp sin fästniös ansikte
för att gifva henne den första förlofningskyssen, upptäcker han, hvem det är,
som han har framför sig, och livem som sålunda åhört hans kärleksförklaringar.
Han träder genast tillbaka, men i samma ögonblick liöres hånskratt bakom
honom, och då förstår han genast, hur saken hänger ihopp. De unga männi-
skorna klättra iiii ucd fran trädet och sträcka sina händer mot dem för att
gratulera. Baronen sei" först på dem och sedan på damen, som livilar vid
hans bröst. Meu sedan säger han sig, att han dock icke gjort något dåligt
val ändå, tar de utsträkta händerna och skakar dem häftigt: Därefter frågar
den unga flickan sin tant om denna går in på hennes förlofniug, och deiiiia
frågar sin nya herre om han ger sitt samtycke. Han ser först, på den unga
förtjusande flickan, sinåler och gifver sitt samtycke.

 

Max åker skidor.
Komisk scen spelad af författaren Max Linder.

Efter nägra mödosamma försök hemma vägar Max sig ut på den eviga suöns omåt-
liga ryiiider. Hans debut, värdig att upptagas i berättelsen om våra heroer, påminner om
hans första steg på isen, som förut visats i vEn skridskoåleires debutr. Under försök att
hålla balansen, som hotar att brista. kommer vår man hvit af snö och blir en skottafla för
byns alla barn, hvilka öfverhölja honom med siiöbollar och andra projektiler.

9497490949049 0949494949090949Q949m-.90949 4970909 09490

r .Stön- och Helgdagar efter kl. 7 e. m. äro alla
OBS" biljetter numrerade. Biljetter till dessa föreställ-
nmgar kunna alltså med fördel köpas under

eftermiddagen i god tid före föreställningens början. Allm.
Tel. 41 46.

9490909094949à90949494949094949404949må949wå94;å
Rätt att ändra programmet förbehålles. 
Hvarje Fredag nytt program.

Program 10 öre.

 

j. E. Belirens Tr., Sthliu 1910.

1 otiiiiiiiii i

andra .

slår sig ned i löfsalcu i räntan på baroncn. Denna kommer också snart, och  i
genom bersans lofverk ser han, att sclialen bäres af den,soiu han tror, förhvil-  ,
I i v

t rawrwrrmrwafr

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain