#6629: Oden

STOCKHOLMS=B

i Entré: äldre,Å-.I:sta.  glqts

EOPONQSPFPJNf-f

OGRAF EN

 

GDEN .

På blixt-trune genom Sverige.

Gifver stora Barn- och Familjeföreställningar

 

......................................................................... dagen den H

, kl. ........................ v. e. m.

 .

I ..................  ....................... 

vi... J.. vu a.) .m- 

00.600-

Med nedanstående storslagna nyheter
efter följande intressanta

 

pRooRAM

 

Den lilla Potalis en.

Spännande och djupt gripande drama från den franska
revolutionens dagar i 18 afdelningar.

Arrestanten framföres.
Lefve republiken.
Ståndaktighet i döden,

Rojalisternas läger
ajag hatar republikem.
Ett lefve.

Upploppet 10. Välsignelsen före striden.
Den lille rojalisten. 11. Hastigt uppbrott.
- Tillfångatagandet 12. Lifsfarligt uppdrag.
Huset i brand. 13. lgalopp.
Odelagt hem. 14.- Inom fientliga förposter.
En ed. 15. Fångad.
. i 16.
17.
18.

Veudée är ett departement beläget i västliga Frankrike.
Veudéerkriget pågick åren 1789-1795 emellan de rojalistiskt sinnade

Veduéerna (de hvita) och republikanerna (de röda).

Är 1793 egde den episod rum som genom denna bild upprullas för

åskådaren och hvilken med förträfflig naturtrogenhet är återgifven.

trupp republikaner.

Till en lantgård" tillhör en rojalisttisk sinnad Veduée närmar sig en
Angsligt afvaktar familjen motståndarnes inträngande

dä de veta att ingen räddning gifves. " Nu inkomma några republikanska
soldater fastaga och utjöra hela familjen, med undantag af den 13-årige Frans
hvilken funnit ett bra gömställe, samt nedskjuta dessa.

Allt är tyst och stilla, den af fruktan och sorg darrande Frans vågar sig
fram ur sitt gömställc, gär ut på gården och ser till sin fasa föräldrar och

syskon liggande döda.

Han kastar sig öfver moderns döda kropp och kysser

henne och därpå fadern, denne som är dödligt sårad, vaknar för några ögon-

blick ur] dödsdvalan och affodrar sin

lille son en ed att in i döden vara

konugen trogen.
Frans hämtar sin faders gevär, hvarpå han anträder färden för att uppsöka

Veduéernas läger.

Dä han anländer dit, förvånas man öfver att se en liten

pojke klädd i gevär modigt intränga i lägret, hvarför man tager honom i
förhör, hvarpä den lille svarar:

Jag är ung, jag är dock så gammal att jag hatar republikanerna.

Fängslade af gossens modiga sinne besluta officerarna att behålla honom i
truppen.

utspionera fiendens ställning, då han är väl bekant med trakten.

Kommendanteri kallar Frans till sig. Man ger honom i uppdrag att

Glad öfver

detta förtroende beger han sig i väg, ledsagad af nägra äldre soldater.

Denna bild visar oss vår lilla rojalist försiktigt smygande sig genom

fiendens förpostkedja. Närmare och närmare nalkas han hufvudlägret, dä
han plötsligt omringas af en trupp fientliga soldater; nu gifves intet återtåg.

Som en spion tillfångatages han och föres in i lägret. En officer öf-

verbringar kommenderande generalen budskapet härom hvarpå mellan dessa
följande-:samtal utspmner sig:

aGeneral .... .. En spionb

wFängsla honorna

vHan är bara en pojke)

aTag Trikoloren och fastsatt den på honom samt lät honom framför

armén utropa:

"Lefve republikenh,
Befallningen utföres. Gossen ställes framför armén samt påhänges tri-

koloren hvarpå man säger honom, att om han ej ropar Iflefve republiken",
skall han omedelbart nedskjutas.

Frans med tanke på hvad republikanerna gjort hans kära och den ed

han svurit fadern, sliter trikoloren af sig, trampar den under fötterna och
ropar:

HLefve Konungen ! "

Omedelbart hårpä kommenderas :Lägg an! Ge fyr: Och gossen är

ej mer.

Han ljöt en hjältes död.

Vattenfallen i Afrika.

1. Ström rodd. 4. järnvägsbron.
2. Infödingar vid stranden, 5. Fallen isolbelysning.
3. De imponerande fallen. 6. Fallen i aftonbelysning.

En ögonfägnad utan like.

Hvem vinner mitt hjärt.

Miss Helyett är en amerikansk milliardörs dotter, vars hemgift är om-
svärmad af en massa friare. mer eller mindre behagade. Max håller sig,
på grund af sin blyghet, mera i bakgrunden. Dä hennes beundrare förklara
sig villiga att öfvervinna hvarje svårighet, för att eröfra hennes hand, anord-
nar miss l-lelyett en täflan, ur hvilken hon hoppas att Max skall gå som
segrare. ajag gifver mitt hjärta ät den-h, förklarar hon, Avsonlärden .första
på bergets topjw.
afundsjuka pä honom, lyckas icke att segra. Lyckligtvis låter den lilla ame-
rikanskan sig icke nedslås af så litet. Hon vänder sig till segraren och sä-
ger till honom: aErt är mitt hjärtab Därefter sträcker hon sin hand till
den nedslagne Max och säger: chh hans är min hand-r.

Det varande-liga rar-elefant.

Grosshandlarcn Svendsen är, och det synes äfven, en lycklig man, det vill säga,
fullkomligt lycklig är han dock ickeJ; Det plågar honom nämligen att bibelns ord om
aliufvmlliären-, som där omtalas, sä lätt läter sig tillämpas pä honom, i det hans tillgång
i detta hänseende ickc är rikligare än hans yngste sons, och han är icke härfager. Hvem
förmär därför skildra hans glädje dä han en dag läser en annons om ett ofelbart härmedel
Att sc och köpa medlet är ett. Det mit sägas att värkuiugarna långtölvcrstcgförväntning-
arna och det i slidan grad att Svendsen till sist önskade sin forna skallighet tillbaka.
Elexirets fabrikant kan nu vara glad att han blifvit millionfir.

Men Max, som hindras af sina konkurenter, som äro

 

Man skämtar icke
med kärleken.

(Efter Alfred de Musset.)
Fin fin kolorerad bild.

sKÅDEsPELARE;
Herr Alexander vid Comédie Francaise.
Fröken Berte Borg i s

Fröken Nelly Cormon vid Vaude-teatern.

Baronen vill gifta bort sin son Perdikan som just slutat sina studier
i Paris, med sin niéce Camille, en ung flicka som samtidigt lämnat klostrets
murar, men planen röner häftigt motstånd af Camille, som bestämt sig för
att lämna denna världen för att ägna sitt lif åt Gud och religionen. Per-
dican beslutar gå att på omvägar nå det mål han så ifrigt längtar efter och
som han märkt att Camilles barndomsvännina och lekkamrat Rosa, kastat
sina ögon på honom. börjar han kurtisera henne för att dymedels väcka
den älskades svartsjnka och kärlek. Och planen lyckas öfver all förväntan.
När Camille ser hur Perdican gör hennes väninna sin kur, tänds hennes
egen kärlek och det är med blödande hjärta hon ser sin tilämnade makes
dubbelspel. Hon varnar Rosa och låter henne ihemlighet gömma sig bakom
en skärm vid ett möte då Perdican gör henne sina glödande kärleksför-
klaringar. Den stackars lilla Rosa kan ej bära slaget utan utstöter ett för- i
tvifladt skri då hon med egna öron hör hur hon blifvit bedragen och flyr
i riktning mot trädgårdsdammen. Perdican, baronen och Camille skynda
efter. Men det är för sent. Rosa har kastat sig i vattnet och är redan
död. Sådant är innehållet i detta lilla drama, som kanske än ett af Musscts
allra bästa i sin genre och skädespelarnas namn borga för att det ej mist
något af sin realistiska färg och sitt mäktig djup genom att förevigas på
kinematografduken i

I.

I

Sonen hämnas sin fader. Drama.

 

 

IIt =Il

Boirean Odugiig till allt.

Boirean tycker inte om att gå i skolan. Han mäste därför följas af sin
fader hvart han skall gä, stryk får han, men det hjälper ejl

Boirean har blifvit följd af sin far till en Hattmakare, men han duger
ej något till han blott förstör allt!

Boirean skall bli Expedit i en kryddbod, men där ställer han allt i oreda
och blir utsparkad af sin principal.

Boircan skall försöka sig på Barberareyrket men den första kunden
som han fär, rakar han af ena mnstarsen, Boirean fär då en spark i ändan af
sin herre, att han hamnar pä gatan.

Boirean blir sedan sockerbagare. Först som uppassare, men han kom-
mer i olycka och slår en gräddtårta rättyi ansiktet på en dam. Därefter skall
han baka, men som förut allt går tokigt, han lägger sig i baktråget och som-
nar, håll på att drunkna i degen, 1

Boirean som Vinhandlare han super sig full, samt rycker ur alla tappar-
na i vinfaten, vinet rusar ut nr alla faten sä att han är nära att dränka sig.

Det absolut bästa skrattnummer.

II:

Den trofaste indianens hjärta.

En af de .bästa indianbilder som ännu förevlsats.

En indian har slutit sig ttll en familj. hvilken består af öfversten, hans hustru, dotter
och lilla son, och indianen är familjen mycket hängifven.l I u

En mexikanare har förälskat sig i dottern, men blir afvisad af henne. För att hänina
sig, bortröfvar han hennes lille bror, efter att hafva sändt henne ett bud med det med-
delandet att han ville sända gossen tillbaka. om han kan fa henne själf. Den godhjärtad-c
indianen blir underrättad om det passerade, och begifver sig ästad för att uppspära mexi-
kanaren.  I n

Man ser nn mexikanaren rida ästad i vildaste fart med barnet framtor sig på hasten
medan indianen förföljer honom. Dä mexikanaren kommer till en flod hoppar han att-häs-
en och skyndar i den ene af de två vid stranden li gande kanoter-na, medan han sanker
den andre. Han ror skynsamt bort, men indianen år snart upp den .anodra kanoten och
sätter efter honom i full fart. Efter en mycket spännande förföljelse mfangar han mexi-
kanaren och nn begvnncr en häftig kamp mellan dem i vattnet som slutar med att indianen
segrar, tager gossenvoch för honom i triumf till hemmet.

 

 

 

 

 

 

Den Tokiga Pelle 2-
 gör grimaser

Han vrider mun på alla möjliga vis.

 

Marmorbrotten i Carrara.

Storslagen industribild.

Man gör ej ostraffadt narr af mig.

Skrattsuccés.

Obs.! Rätt att andra programet
förbehålles.

Enär detta program är det mest intressanta och lärorikaste
som kan åstadkommas kunna vi erbjuda en trevlig och gemytlig
afton åt en och var som hos oss gör ett besök.

OBSJ Klara och darrfria bilder. YOBS",

Högaktningsfullt

Stockholms-Biografen ODEN.

j. E. Behrens Tryckeri,
Stockholm 1910.

Information

Title:
Oden
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain