#6626: Arbetareföreningens Biograf

.-.A.....nv

vv v vv- vvvvviv-I-vvv v v W

ARBi-:TAREFÖRENINGENS

l I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den lö Oktober 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

De irognas
En Tycho Brahe dig.

lcrr llctijuas tiinker ge .sig ut till
knjriililpuingarna i Ante-ull fiir an
hålillzi vad. luren det artnr sigÅ for
honom att bli en sannskvldigolycks-
dag. Sedan han äntligen undslunW
jut sin hustrus xrcde, rakar hian
:när-.ra över jmrtvziktcns tvåiillizilja,
niin nålr han kommit ut nu gatan för
att ta en spårvagn, halkar han och
lriller pladask. Äntligen iir han ute
vid kzipiilöjiningslåiltet. .Nilen nic-
dzan han :låir i en kikare lölicr tav-
lingnrna, passar cn liickljui lift att

Konsltfilm.

Troiien in

Gripandei drama från 30-åriga

lin blomstrande tysk köjunans-
.stad har nys:- hlixit intagen av den
grvnnne (icueral von Wolfeck, och
dess bmguiiistnre knaböjer ödmjukt
vid porten, oingivenlav några bland
de förnämsta borgar-ne, för att till
segraren överlämna stadens nyckel.

Övermodi;r och utan att lyssna.
till vad de upjniaktande ha att an-
dra-ga, uioilager generalen deras
uttryck av underkasteilsei. Mervä-
hans adjut-ant, den riddeirilige och
nràinniskovänli-ge Egon von Wald-
.heiui, finna de oroliga. borga-rne en
person, som åtminstone vill .svara
på deras ivriga frågor om stadens
blivande öde och som 4söker att Lug-
na demk I

Bland dessa borgare befinner sig
även den ansedde köpmannen Meyer
med sin hustru och sin sköna dotter
(iretchen. Väl hemkomna få de ve.-
ta att Egon von Waldheim skall ha
sitt kvarter hos dem och det dröjer
ej länge efter hans ankomst förrän
(iretchen, bretagen .av hans ädlay
skick, varma hjärtelag och ståtliga
vttre, lovar honom sin tro. Men
dit .han för ett ögonblick lämnat
henne ensam, intlränga ett piar ru-
siga. kuektar i rummet och söka be.-
miikigu sig den unga flickan. l si-
sta minuten kommer dock ligou tilll-
städer; och kör knektalrue på porten.
De avlägsna  motvilligt, lovande
hämnd.

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

 

tillägna sig" hans börs. Utan ett iire
na fickan måste herr Petijiois fiier-
vända till fots. Älen han återvänder
hem i sn (linklith tillstånd att nort-
vakten, som inte känner igen .hm-
nnin. xiifgrar att slappa in hmmm.
.Nlldclcs fin-hi .av trötthet, sträcker
till slut llerr Petipois. ut sig firainfi-ir
jiirtcn och somnar. lin hund jizis-
scrzir lin-bi, liviter det ena b-aklienel.
(ich llerr Petijlfiis blir väckt ur .sin
dröm genom en zillt .annat iin L:inge-

 

niiin dusch.

Konsifim.

i döden.

krigets dagar.

lin :tft-fin dii Egon och tiretciien
lm cli möte i parken, föra de .spio-
:ieraudc kuektaruev dit generalen,
som genast upptiiudes av karl-ek till
den vsköna (iretchen och beslutar att
hon skall hli hans, lrlau låter kalla
till sig flickan och hennes1 förlfil-drarl
framställer sin önskan, bjuder pen-
gar, hotar, men allt förgäves, den
gon-rie Meyer vägrar. Då rusar E-

ralcn och hotar denne med val-jan.
Ögonblicket därpå: iir han arreste-
rad, kastas i fängelse och dömes
snart av klrigslrätten till döden.

Gret-chen, som vet hans ödefbe-
slutar latt rädda honom tilll varje
pris. Hon .beger sig till generalen,
men stoppa-r dessförinnan på sig en
giftflaska. Den omänisklige Wol-
feck meddelar henne, att priset för
den olycklige Egons räddning är
hon själv. Han öppnar. fönstret och
visar henne, hur soldaternai syssla
med förberedelserna till avrättnin-
gen, och inför denna anblick faller
Gretcheu förtvivlad till  Men
då generalen avlägsnat sig, efter
att ha givit henne benåclningsbre-
vet, häller hon giftet i eu bägare
vin och tömmer denna. Med upp-
bjudande av sina sista krafter skyn-
dar hon så till Egons cellI räcker
honom benådningen och dör i hans
armar.

 

Häsldressyr.

Den stora Hudson-Fulton-festen i
Newyork dent Okt. 1909.

100 år sedan världens första ångnåt visade sig på Hudsonnoaen.

i-Xmerikanarne Äha låtit bygga en
kopia. av den första fiugbåteu och
sjösatta denna på. minnesdagen.
Stora fästlighctcr. Miljontals män-
niskor i rörelse.

i. Militärisk skeppsparad. 2.
Återgivande .av den första ångbå-
ten, byggd av Fulton. 1809. 3. Fram-
förande av "Halfmoon", byggd .av
Henry Hudson, den första passage-
rarehåt, som kom till Newvork 1809.

Kyrkogården i Genua.

Max blir solöat för

sin kärleks skull.

Max Linder åter i farten. - Genomroiig humoresk.

Den förälskade Max håller på att
göra, sin kur för kantenens dotter,
då. denne oförväntat återvänder. Då
han vet icke hur han skall reda sig
ur denna tråkiga situlation tar den
unge mannen på sig ordonnans-en-s
uniform och börjar att arbeta. Kap-
tenen skickar honom till kasernen

diir den unge rekryten gör tusen
dumheter, retar sina överordnade
och blir så inburad. Trött på mili-
tåirlivet tar Max av sig uniformen
och uppenbarar .sig civil -- alilt blir
förklarat. Kaptenen ursäktar ho-
nom och det slutar i glädje och för-
soning.

 

-4 Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

l
l
l
l

Söderköping 19.10. Guet. Thorens trycker-ä.

Äfomrrr-frli-tee-sineälekade från-gene- r

 

t
t
i
t
t
t
l
t
t

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain