#6625: Arbetareföreningens Biograf

AA..-

vvvv w v vvliv v vvvvv---vvv vv vvvv v

t
l

Söderköping ISIO4

ARBETAREFÖRDNINGENS

I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 23 Oktober 1910 kl. 6 och 8 e. m.

lllytt program
varje vecka!

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

liinhlirkshillerllànenslmslal

Utolmordentligt valnltra11 scenarier.

Det är något nästan kränkande
för mänskligaÅ fåfängan att från en
högt liggande plats kasta en blick
nedl över affärsc-entrumet i en stor-
stad. Som myrori en stack vältrar
människorna runt mellan hindren,
till synes utan :insikt eller mål. Ma n
lärer huru oändligt lit-en betydelse

llen liliädiska

eller hamkammarskämt

Vi äro nödsakade betrakta denna
egendomliga originalbild som bevis
påy ett oerhört uppsving inom den
elektro-mekaniska grenen. Man

Rolandre.

Spännande 1

den enkle är ii förhållande till mas-
sorna. Nej, låt oss då hällre se li-
vet på nära. håll, så bliver både fi-
skargumman och kaffehandlerskan,
ja, .själve den lille mjölkdlrängen en
personlighet, och det är ju det vi till
sist hälst alla vilja vara.

dockan

i en akt uclr ll tablåer.

tvingas till att .häpna över den fullö-
dighet i elegans och teknik, som
uppbär hela utistyrselstycket.

Intressant.

Sensationelt .f ,

Löjtnant Rosé lràn slagskepjiel
"llrearlnuughts"

eller Piraterna från Fingalsgrotlan.
Mäktigt Vgripande blldverk.

Löjtnant Rose blevistar i sällskap
med niågra av sina kamrater en bal-
tillståillning ombord .å en av engel-
ska. flottans "Dlrleadlnougths" och
.förälskar sig därvid i den sköna a-
merikanska 1miljoniärsrik)ttern Sadie
Lee och friar till henne, dock utan
att erhålla något avgörande svar.
Fästeny slutar emellertid och fröken
Lee lämnar i sini faders sällskap ör-
logsmannen, men då die efter land-
stigninigen. köra) .hem överrumpllals
deras .vagn på den ödslirg-a vägen av
ett i fönsåt liggande rövalrbandl, vil-
ket bortför den unga damen som
gisslan för .att därigenom avprässa
fadern-miljonäirein1 en stor lösesum-
ma.

Från1 flottstationen har man emel-
lertid rn-ed strålkastarens hjälp rå-
kat upptäeka1 illdådet och då löijt-
nant Rose erfar sin älskade-s bortfö-
vande, skyndar han med en båtbe-
sättning henne till hjälp men miss-
lyckas och blir själv fången orrh fö-

Biarritz

 

res bunden till samma grotta vari
fröken Lee bevakas. Lösesumman-
för henne enl-ägges emellertid och
hon frigives, men utsattes för skam-
lös närgiångenhet .av en av pirater-
na. Denne fälles dock med ett väl-
riktat skott av löjtnant Rosie, som!
lyckats befria sina fängslade lem-
mar och under f örvirrin gen undikom-
mer den unga1 damen. Hennes rid-
dare övermannias emellertid lå ter och
inspärras på en sjunklfärdig farkost,
men genom1 kamraternas raskhet
och mod räddas. han ri sista ögon-
blicket i det strålkastaren ännu 1en-
.grång brakt illdådet i ljuset. Rövar-
ne lflyt, ständigt belyste. av den o-
undvikliga ljuskäfglan och die och de-
ras farkost tillintetgöres Islutligen
.av välriktrad-e granatskott frånfpan-
sarkolols-slens artilleri.

Bildens sluttablå framställer Sa-
die Lee, hennes fader och den modi-
ge räddar-en i lycklig förening.

Storstagen och vacker bild.

litt panorama med skumbetäckta
klippor, på vilket .följer ett panora-
ma av staden.

Därefter få vi  jungfruns grotta,
våghrytaren, djävulsgrottan, det
ena .stället mer.I pittoreskt än det

andra, samt därefter den Buskiska
kusten och så fiskarena i sina pitto-
reska kostymer, då. de med nyfiken-
het betrakta de fina damerna, från
Casino.

Skogsrussar.

Enastående intressant bild.

l de gotländska skogarna går än-
nu på sina ställen skogsrussen, ett
slags litenr häst omlkring i vill. till-
stånd. A.-B. Gotlands stuteri i när-
heten av Slite är .anlagt för rationellt
tillvaratagande av dessa russar, och
vår film visar bilder därirftn. l de
till stuteriet hörande skogsinarker-
na st-röva de av naturen skyg ja dju-
rien flockvis omkring, då orh då

framkommande till för dem uppför-
du skjul, där de: särskilt under den
sti-åiugaste vintern äro vana, finna.
foder och salt utlagda. Bilden visar
även en dot intärmjda exemplar i rid-
ning och körning.

De små friska, härdfga, i. skogen
uppväxt-:l hästarna exporteras, och
man ser dem här och var, ofta nog
gående under namnet "ölänningar".

Bästa Settings tanå.

, Härlig naturbildl.

De märkligaste orter vid Frykensjö arna, somnämnas i Selma Lagerlöfs
världsberömda roman yGösta Berlings saga".

De flesta svenskar torde väl kän-
na till "Gösta Berlings. saga", denna
underbara Värinlandsskildring, var-
med vår stora. Iförfattarinna Selma,
Lagerlöf, som förlidet år erhöll No-
belpriset, .först slog igenom. Bild-en
här visar de märkligaste ställena,
där hon låter sina .hjältar och hjält-
innor uppleva sina öden, så se vi här
UEkeby", i. verkligheten Rottneros
bruk, med "Kavaljersflygelnf "Bro-
by" kyrka, i verklighet-en Sunne,
även bekant som hävdatecknaren

 

Anders F ryxells- hem, "Fors", egent-
ligen, Björkefors, berget "Gurlita
klätt", i verkligheten Tossebergs-
klatten, samt UHforsby", somr Selma:
Lagerlöf kallar "Björnidet". Sjöar-
ua äro de tre Frykens j öarna, av Set,-
ma I..agerlöf kallade "Löfvenis långa
sjö".

För den. som last romanen, är bil-
den en njutning .av första rang, som
prov på Värmlands underbart vack-
ra natur.

En plågaö svärson.

 

Entré: 35 öre för äldre, 2.0 öre för bam.

Gust. Thord-ns tryckeri.

l
l

t

---A- ---å--A-AA-.--ÅAAA-A-- Å

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain