#6624: Arbetareföreningens Biograf

AMA... A

l

l
i

i
l
i
l

l
Il

W

l
i
i

l

 

l
2
t
i

i
i

Söderköping tält).

ARBETARi-:FÖRENINGENS

I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 30 Oktober thU kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

Svenska

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

bilder..

Stockholms parker och vattenkonster.
Vackra och intressanta vyer från vår vackra huvudstad.

En god handling blir alltid belönad

elle r

Ett gott harnalijärta,

Stämningsfull och gripande verklighetsskllttring.
Fru Ean, modern.
Fru Gerda, dlen förmögna damen.
Flickan Fromiet, den lilla fliekani.
Gossen Briant, dien lilla goalsen.

Lilla Marias mamma är mycket
svårt sjuk och så längtar hon bara
efter en sak q .fi-iikf. Men. fainilljen
är sä fattig och lilla Maria .har in-
genting annat här i världen än sin
docka, en gammal ful och trasig
docka, som dock för henne repre-
senterar aillt vad livet .har att bjuda
på av glädje och rikedom. Tänk,
om. hon skulle säflja den. Sagt och
gjort. Lilla Maria skyndar ned till
stranden, dlä r hon placerar sin (locka
jämte en inskrift: En docka till
salu. Men en elak flicka rycker lekn
saken från henne och kastar den till
sin hund. Modern till den lilla ela-
kingen fär synpä den lillas tilltag
och ropar på. den förkrossadle- Maria,

nin gsumma.

Maria skyndar jublande ästad och
köper en .kö-rg med frukter, som honyL
ger åt sin mamma.. Men den litlas
gdödjc är grumlad av en stor sorgn
förlusten av dot-:kran är nästan mer
än hon kan bära..

Dock, en god handling blir alltid
liielönad. Se, där kommer den ela-
ka flickan, som nu ångrat sig och
är förfärligt ledsen över sin dåliga
handllling, och söker upp sin lilla axi-
ta gonist för att trösta. henne med en
av sina egna dockor, en stor, vac-
ker docka, kläddl i siden och spet-
sar från topp tiill tå.. När slutet är
gott är allting gott.

 

som hon överhopar med smekningar

Den misstänksamme äkta mannen.

Skämtnummer av första rang.

Den världsberömda

mastersimmerskan

Miss Anette Kollerman.

1. Morgornlgymnastik. 2.V Miss
Kellerrnan spolar diaholo. 3. Den
simmande Venus, med sitt hov. 4.
Uppvisning i simning och hopp.

 härlig bild, ej att förväxla med"
tidigare visaille bilder med samma.

Hamn .

Kärleksféen.

Italienskt sagospel.

Praktfuitt iscensatt och konstnärlig-.t framställd bildserie.

lin fattig kadfaktor förälskar
sig idlen sköna kungadottern.
Utanför sllottet.

lfemfärden .från jakten.
Kärleksgrubbel.

En dröm.

Uppvakna ndet ,

På välg att uppsöka prinsessan.
Prinsessans promenad,

9. lnne i slottsparken.

10. Lämna mig ensam.

11. Ett djärvt försök.

12. Blommorna överlämnas.

1 3. Kärleksförklaringen.

14. Fängslad.

ooxvf Ove-.ts fw ro

Från dc norska tj

Bild lör naturvänner. Storslagna

15. Förlöjligadl och bortjag-ad.

l Ö. Förtvivltadl

17. Besluten att dö

18. K ä rlekisféen.

IQ. lfö-rvarldlad till prins.

20. På. väg till slottet.

21. Inför konungen.

22. Efter kärleks-.förklaringen föl-
jer förlovning med den vackra

I prinsessa-n.

1 23. Återställldli sin ga mla1 skepnad.

24. Prinsessan f öriiluskad i den fat-
tige.

2 5. Förenade.

 

ordarna.

omväxlande naturscenerier.

Ett hidllou på Payioomhi nå Sumatra.

I färger från

Bruden är femton och brudgum-
men trettio är. Vigseln sker inför
hövdingen och alla förlovadei stam-
men utgöra brudlföljet. Därpå. be-

När Koko hlov noder tär

Kök-o älskar. Den berömde pro-
fessorns vackra dotter är föremålet
och hon har icke visat sig likgiltig
för den unge, vacer mannens upp-
märkszmi-liet, och slutligen har hon
lovat träffa honom i våningen, när
pappan var borta. En god stundl
innan stod Koko redlan på lur, och
dä äntligen professorn går ut och
luften var ren, smög Kokö  in i
.huset till sin älskade. Men o ve,
mötet fick icke vara länge, ty plöts-
ligt ringer det, och den instörtande
kammarjungfrun förkunnar profes-
sornsI återkomst. Vad skall hon nu
göra. med den olycklige Koko? Det
skulle bliva en stor skandal om den
stränge professorn skulle få tag i
honom, men kvinnolisten finner på
råd. Den lärde herrn vantar nämli-
gen en neger, som en vän till vho-
nom skickat direkt från Afrika, pä
vilken han skal-l göra några antro-
pollogi-ska studier och experiment.
.Hastigt insmörjer hon Kök-ti med
blanksvärta och förvandlar honom
till en äkta. Kamerun-neger, som hon
presenterar för den otåligt väntan-
de professorn. Genast störtar sig

Pathé Fréres.

give-r sig det unga paret medl eskort
till fästen, som vi få, se firasi en.
tropiskt skön trakt av den härliga
ön.

sin kärleks skull.

motsträvig-e Koko med ini studer-
kannnaren. Det, som här väntar
den stackars själen, är just inte så
angenämt. Först göres .några för-
sök över den svarta rasens känslig-
het mot elektricitet, sedan göres
några vetenskapliga, mycket intres-
santa men för Koko mycket oan-
genäma undersökningar över :ner-
vernas reaktion mot olika, reitnin-gs-
medel. Då ringer -dleit och två. bärha-
rci slläpa in en tung kista., och dåy
denna öppna framkommer den .rik--
tige negern, som den afrikanske
vännen skickat på detta enkil-a. och
praktiska sätt. Vår Kokta vill nu
inte stå. såsom lögnare, han. pålstår
djärvt att han är den älkta .nte-igen]
och att den andre: är en svindlare.
Professorn funderar en stund, så."
tager han båda och stoppar ned
dem i ett badkarY där det snart visar
sigr vilken som är den akte, Aldrig
i livet har Ko-ko sprungit med! sådan
fart, som nu, då han äntligen slllup-
pit ur olyckshuset, och Li sitt stilla
sinne lovar yhan .a tt aldrig mer flirta
med en flicka., som  dotter till en
professor i an tropologi.

 

professorn i arbetet och drager den

 

Entré! 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

W

Gnst. Thor-(an trvokfvpv

 

och till slut Iskänker en -liten porr.

 

 

 

 

 

   

" i

t

l
t
t

l

i
l
i
i

i v

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain