#6623: Arbetareföreningens Biograf

A...- A

D i

l
i
l
i
l
l
l
i
i
t
l
r
i

 

v v vvåiv v 

ARBETAREröRi-:NINGENS

I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 13 November 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

En resa

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Afrika.

En kvastduell.
Kärlek ooh gonkärlek.

Storslaget drama.

Adelsinannen-s son tager avsked
av föräldrarna och beger sig ut på.
jakt. Utei skogen påtiräffar han er.
vacker kvinna, Oliva., som varit ute
och plockat ved. Ädll-ingen heder
kvinnan visa sig vägen till jaktrui-
nen. lntagen av den hurtiga kvin-
nans skönhet flirtar .han med henne
under vägen, och han föreslår att
få hjälpa Oliva hära xedfknippau,
om hon i stället vill bära hans jakt-
gevär, vilket hon skämtsarnt anta-
lger.

lfrainkomna till ruinen dar Oliva.
hor, stanna de att vila. Pil skämt
skall Oliva för adllingen manövrera
med geväret, varvid olyckan inträf-
far att skottet brinner .av och träf-
far ålidlingen. Forskriickt ilar Oliva
ogonblickligen efter folk .som hära
den lör-irlyckazle till Olivas bostad,
läkare anti-allas genast och såret
lorhindes, vnrelter Ghia ägnar hov

 

.nom den oininaste vård.. Ädliingens
trogna jakthund visar vägen till sin
herres hem och föräldrarna. under-
rättas om olyckan. Vidl den sorg-
liga underrättelsen ilar-de till so-
nens .sjuk-bädd, men som-enda läke-
medlet är att han undviker sinnes-
rorelser och får vara stilla, nödgas
de lafnina hon-om i Oli-vas vård och
återvända hem. Tillfrisknandet går
1raskt tack vare vår-(kiriirnrans om-
l(;irlekcn har under tiden
slagit djupa rötter och den dag då
Föräldrarna återkomma. på besök
meddelar han diem .att han önskar
gifta sig" med Oliva. Överraskningen
och hestörtningen ärr stor, men ef-
ter kraftigt motstånd måste de
dock giva vika for hans fasta. vilja
och lämna sitt samtycke. Slutet .av
bilden låter oss bevittna derasl lståt-
liga bröllop.

si tror-r.

l"När pappa oh mamma äro borta.

.Jjarobatb-ilrl. . - c .M

Spelad av underbarnen Cecar och Augustus.

Hela Newyorlr " uppror.

Halleys Ioomet sym-ty med blotta ögat.
Kingstowns-astronomen har lyckats att avsända ett trådlöst
telegram till Mars och Halleys komet och får svar därifrån.
Häpnadsväokandle storslagen kinematografisk bild efter idéer av Tho-

mas AlvatrI Edison, Jules Verne1 och Camille Filammarion.

1) liingstowns-astronmnen innik-
inr den nlantliga sokaien mot pla-
iir-terna och slutligen mot Mars. 2)
(Ihservatorict, 3) Karta over .stjäl rn-
hinnnelcn, 4) Dar ligger filars. 5)
King-st:iwnH-.astronoinen iakttagel-
med stigande intresse hiiinlelsernn
lin Mars. 7) Karta over Mars. S)
Åslron-nn mot anti-(inom. O) lnh
mot tub. lo) Haris-rastronninen och
hans. tloller, I I) liingst-nwiis-:istro-
nnmen nvsåiniler ett trådlöst tele-
gram fran vl-ellus (kulor-den) till Min-s.
12) Svarstclegram anländer lirfin
Harr., 13) rlielegramniet livznin lvl-
lus: H1.),dnd-wltt-rux .lim-s. l)n iir
inr-ker och lin som ingen ax jordensV
döttrar. jag älskar diey med en
kärlek .stl .stark-v att för densannnn
icke linnea något motstycke. Jor-
rlenk olyckligtJ hon." Li) Vlir-legrani-

 

inet trrfln Mars: "Om du vill äga
min dotter, du son av Tellus (Jor-
den), korn då till månen och  och
nnn dotter skall ruota digr där. hur,
:istrnnoni på Mars." 15) lxviingstown-s
:intima-.nn ser i Isin tub förberedel-
-rrrnu lill avresan från ill-ars. IÖ)
Stor-.lugna scenarier över tillverk-
ningen av en lljrgprojektil fi plane-
ten Mars. lf) lrlåipnasväckande in-
terior-er (lir-r lidisons storslagna
cxiwriuicnlarla verkstäder i Arneri-
kn. 18) pliillvcrkning av jordlprojek-
til-nn. io) Elektrisk X-stirålkanon.
Jo) lilvl-:ten lgenom rymden. 21)
llfl Mare. lin nan-adnatur-kraft. 22)
Vllelennkf.ins-.ka underverk. 2.3) Jor-
densv son och Mars dotter mötas å
månen. 24) Bland månens .grottor
och klippor. 25) Final.

Den kinematograifisikt storslagna fraintitlsbilden, vari fantasi OchV verk-
lighet gå hiand i hand, har i Newyork gjort ett kolossalt uppseende,
och de biografer, som förevilsat bilden, ha varit formligen helägt-ade.

Foxo lattlriil på Själland.

Doo äkta mar

 

.Polis list.

Komisk scen av Lucien Bayr och Max Linder.

l-lerrskapet lfollich-on har råkat i
.erll och en Elin-mig scen gär .av
stapeln.
tar sig frun att taga hämnd genom
.att .skriva till en :vv fina beundrare
att infinna sig hnshenne, då hon nu
fingrar sin for-egfiencle hårdhet och
likqiltighet. Emellertid kommer hr
litillichon fittlrinodat over nämnda
biljett och en (eliaholisk plan vaknar
i hans hjärna. Han tar pennan och

skriver omedelbart ett precis lika-
dant brev till en annan. 1av frunsinpp-

lltorn .sig ax raseri liesluk 4tak-tande kavalijerer. Och resultatet

låter ej ränta på. Sig. När de bägge
karlekslkranka herrarna så mötas
under ninetån-digheter som ej kunnat
niisstydas. flyga dk: genast i luven
pil, varandra, och dlen illistige ma.-
ken begagnar sig av situationen för
att återta-ga .sin rättmätiga egen-
dom. I

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

Smeliöplng 190. (just. Therons trycker-l.

.

AA -AAQAAAA-mÄaåmA-AA-AAA a..

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain