#6622: Arbetareföreningens Biograf

i  vvevvvvwvvvv  

t
r
p

 

 

ARBETAREFÖRENINGENS

x I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 20 November 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

Marmorhrulr

PPROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

i Garrara. .

Högst intressant indrustribllid.
Det sköna Italien givor, .som klorn-l ras till fabriken, där den utskäres,

stens hemland, icke allenast idér
till konstverken utan även materia-
let. Vi se arbetarnas nedstigning i
gruvan, varifrån den råa marmorn
uthugges ooh därefter transporte-

slipas och merjsrlas. Vidare föras vi
genom fabrikens åtskilliga lo-kalc-fr.
där konst-en drives hantverksrnäs-
si-gt vid bearbetning till gravvårdar
och dylikt.

Rör på benen.

Konstfilm.

Konst-film.

Cleopatra.

År 42 före Kristus.

Iscensatt arv Herrar Zeeca och
av Pathé Fràres.

Skådespelare: Fröken Madeleine
danserskan, Fröken Rianza, budbäraren,

Ope rain .

Herrar Zeeca och Andréani hava
förstått att i "Cleopatra" använda
sig av sådana artistiska element,
att skådespelets fran-.gäng är gi
ven.

Det är vid den tidpunkt, då den
ryktbara drottningen av Egypten
försöker snärja Marcus Antonius,
Orientens besegrare och ståthålla-
re, i sina garn. Hon .ippsöker rio--
nom- i en galär med silvc-nbladade
äro-r iochr purprade. sidlensegel. Det
är Venus, som kommer för att upp
söka Bacchus, sade man. Bliäudmd
av denna bedårande kvinna, som
talade sex språk och som utveckla-
de hela sin förförelsekonst, glömde
Mar-Gus Antonius för hennes skull
allt och ble-v ett lydigt redskap i
hennes händer. Så1 började det liv,
drivet till sin yttersta spets, av vi!
ket vi här fä se en fest i palatset
vid Tai-sus. Det gär så långt, att
Marcus Antonius förgärer att han

Heta, denna framställning, är

 

Andréanl. Klwneimrartogralfi i färger

Bio-ch vid C-omédiei F ran-caise,
Fröken Napierkowska vid

är iromare, ja, han uppför sig som
en yr-ebell. och jagar bort Octavius,
som vågar förebrrå1 Io-nom hans
handlingssätt.

1Denne lämnar då landet, samlar
de romerska legionerna och lör-
klarar f-örrädaren krig. Cleopatra
utrustar då. en väldig flotta och
möt-er fienden vid Actuna. Men oå
Antonius märker att han-s älskarin-
 i hgmli het bedrar honom, dödar
han sig  ivfzich" som Cleopnmi-tej
vill som fånge förhöja Octavius)
triumrftåg, berövar även hon sig li-
vet genom en giftig orm. Man fann
:henne död, iklädd sin furstliga
dräkt, och begravda henne tillsam-
mans medl hennes furstliqe älskare.

Fröken Madeleine Boch från Coe
médtie Francaise utför på ett glän-
sande sätt sin svåra roll Åom den
grymma och äregirigay drottningen,
och även de övriga skådespelarna
sköta sig på ett i .all-o utmiälrkt sätt.

praktfulilt kollen-eran.

En rosa gooom Belgien.

Omvöxtande, härlig; natur-bild.

Belgien är en av de yngsta a-v Eu-
ropas stat-er och ärr förtjänt av stor
uppmärksamhet såväl för dlel snabba.4
framsteg den gjort på loonsttinens
och samhällsförbättringen-s område
som ock, i Europas politiska och
krigshistoria. Denna bild för oss
genom de intressantaste landska-
pen, med början av staden Brys-el
om är huvudstaden i Belgien och
har omkr. 300,000 innevånare, och
är särskilt bekant för sin spets-

 

knyppling ooh sysselsätter inom
denna indutri cza 125,000 arbefer-
skor. Bygge., biskfopssäte, 50,000
innevånare. Vi pass-era Maasiio-
den, Liittich och Divant, beryktade
för sin kraftiga industri, särskilt
inom vapen- och läderfabrikatio-
nen. Vidare de storslagna damm-
byggnadernai vid. Gilepp-e och vat-
tenfall-en vid CooL samt den fashio-
nabla1 badlo-rten Ostende.

Björnmodor med sin unge.
Det vackra Niagara.

Förtjuswndo- vacker bild.

Niagara har alltid visat stora
ymöjligheter för kinemartografren;
fast kameran för rörliga -bildler har
llerfaldiga gånger på. ett mer ellller
mindre lyckat sät sökt att visa dess
under hair dessa ännu icke blivit ut-
tömda. Då denna bild togs, gjor-
des det i den meningen att visa
Niagara ifrån en helt ny sida och i
detta hänseende har filmen lyckats
över förväntan. Det utomordentli-
ga i dleltta.1 scen-eri är framställt på
ett sätt, somi i alla hänseenden
skiljer sig från de föregående.

Bilden börjar med ett kort pano-

 

rama, som med detsamma visar
fallet för ögat på ett sådant sätt
att det genast drar till sig upp"
märksamheten från publiken. Näs-
ta seen visar oss turrist-ånganen,

känd under namnet "Dimdrottnin-
gen", krånglande sig. fram genom
forsen på ett mycket rieralfstlzlcf
sätt. På, avstånd! skymtar den ko-

lossalav hränigbron över fallet. De
följande bilderna visa- korta vyer
från fallet, tagna på olikal platser,
visande dettas storslagna skönhet.

Ingen naturvän bör underiå a att
se bilden!

Lehman bor på hololl.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.
vi w

Söderköping 1910. Gust. Thorens lrvrlwri.

 

l

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain