#6620: Arbetareföreningens Biograf

...A-LA...-

l I Biogra

l
l
i
l

l
i
l
i

l
:
l
t
i
l
i
l
i
l
l

ARBETAREFÖRENINGENIS

-h

-- Söderköping. --

 

Söndagen den ll December 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varie vecka!

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

En resa lens Englands ey ie .

Storslagna naturscenerierl

Intressant i

Upplivande pulver.

eller nedgång medför

 

vis .

icke alltid lyckan.

 

En hel roman ur verkligheten.

Glänsande spel.

Briljant isceinstittn-ing.

Firman American Biograph förfogar över skådespelare som åtnjuta!
ett giagje att uppåt 50,000 dollar-s per år.

john Randolf var säkerligen en
lyeklig inannislut nar han bit-akte
Mully som sin lilla hustru till sitt.
enkla henrii byn. john var en glad
oeh sti-ilivsain man sioin släkte för-
bättra sin ställning1 ii livlet. Visser-
ligen arbetade han hårt, men det
gi-Litnde honom att se sin hustru sla-
ia i hemmet; hans käraste önskan
var att få (nngiva henne med tjän-
.sltefollg som. utföirdle arbetet. Till
slut blev hans önskningar uppfyllda.
lll-an hade spekulera t. i. .aktier och
lyckats, och de flyttade till New-
)"ork, där de bebodlde ett. elegant
heirn. Men de skulle dzoittk haft det.
bättre på sin enkla lantgårdl, ty man
kan inte vet-a i. förväg. Det är den
gamla1 historien; ineidl möda förtjä-
nade pengar bringa lycka, lätt för-
tjänta pengar oilyeka. Nu följ-er ho-
nom lyckan vid varje. steg oeli han
är snart en mycket rilk man. Det iir
nu .han fiinner hleinllivet tråkigt och
sölee-r föirströeilise utomhus ibland
folk, för vilka hans hustru ej skulle
passa.

KONSTFILM !

 

linder en fäst blir han litfirtjust i
en st-liransini-ettsfingerska. Hon är
nn allt- fröer honom, 1hans hustru in-
genting. lillan .iidstllar buketter och
presenter på henne, däribland :ett
har-ligt halsband ax diamanter och
pärlor. Hans kallisinnigihet inet
hustrun slutar med1 skilsmässa och
ett stort arsuinlerhilll får den från-
skilda hustrun. lfri från viidlare1 för-
pliktelser till sin förra hustru gifter

.hai-i- sia med  2,...

steg iir fiir honom ödesdigert, ty
framgång-en viker frfin honom, han
gör förluster på börsen och hans
vänner draga sig tillbaka. Den en-
da möjligheten för honom att börja
på nytt iir att få. sälja hustruns

juveler. Skall .hon giva. honom
dem? Nej, hon övergiver honom
kallblotligt. Vilken läxa har han

inte fått, ruinerad, utan vänner,
vandrar han tillbaka till diet gamle
hemmet i. byn, vilket står likadant
.som han lämnade (let. Här finner
han clet lugn, som han så1 länge fåltt
sakna.

KOLORERAD l

Miniatyr-en.

Komedi av Michel Garre.

SlåÄDliS-PlilARli :
Herr Henry Bom vidI Onion-Teatern.
Herr Morgon vidl Gymnas-i-Teatern.w

I

En liten förtjusande. historia av
Mit-hel (Iarre. Man kan nästan tyc-
ka sig tili-flyttad till Vatleans eller
Lanerets clröinlandskap medlv dress
pn-dfraiilie markiser och betilffiirandle
inarikis-innor. Den förtjusande idyll,
som har sin upprinnelse i liärtigen-
målaren hflnlivoiisys ateljé, där den-
ne blir förtjust i den vackra modell,
vars drag han i miniatyr fast på du-

Fru Lukas viidl tilclioniTeatern-I

ken, gruinlas snart genom en rival-5
uppträdande. Och en duell blir kllen
ntklviin-dliga följden. Men duellen
har knapipt hunnit börja. förrän (lien
vackra modellen anländer i sin bär-
stol orh kastar sig i sin Väns ar-
mar och en lätt skrårna blir den
ob-elriagligia föijden ax detta lilla av-
brott i de alskandes kärlekssagia.

Gamla Rom i ruiner.

Bralhlandsdalen.

Hänföramle vackra naturscenerier.

Brathlandlsdal-en ar en av bränir- jg-enäma

punkterna. 1fiir turiststroininlen i Nor-
ge, turisternas "El-doraidlo", oeh man
har ingen svårighet att förstå den
dragningskraft, denna trakt utövar,
då man har på. bilden gör den an-

fålrdlen langs Sulicllalsvatt-
net, genom tunnlar och skärning-ar
upp tilll Laateforsen. Den stoirsllaigi-
na och egendoinligt vilda natur-
skiinheten "efterlämnar ett oiförgät-
iigt intryck på åsikåidraren.

En bröllopsresa.

 

Entré: 35 öre Ilör äldre, 20 öre för barn.

 

.i t .
I -fy-.Sf-f-v-wma-.w-.e .

i
l
I
l
t
l
i
l
i
t
1 .
t

"vva

Söderköping 1910.

Gust. Tboréns tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain