#6618: Arbetareföreningens Biograf

(inst. Thoréris tryrkeri, Söderköping tQIO.

ARBETAREFÖRENINGENS

I

-- Biograf a-

Söderköping.

 

Söndagen den 24 April kl. 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka !

Marstrand.

Härlig natur-bild.

Alla
hvadorten där ute på Bohuskusten,
numera avlidne kungY Ostar-s älsk-
lingstillhåll under många får och
mötesplatsen för en stor del :iv vår
fornäma värld. Orh det intresserar
säkerligen nu -iufing-.zn titt upnliva,

bekantskaan med den ungenlimu
skärgårdsstznlen UNord-ens Mode-
rizr".

känna ju till den populär-:il

Vår bild innehåller:
Marstrandshiisten i verksamhet.
-f-s- Båtfär-dl til-l Arviksvik. --- Paradi-

set. A Segelbåtar i hamnen. é Se-
gelbåtar på, kryss i norra. inl-oppetA
-H- lnteriörer från badhuset. à Ten--
nis på, Arvidsvik. ms Vllennis vid
fästningen (där konung Oscar
alltid spelade). - 7- Konsert i had-
huspzirken. i När 4-håten konnner.

En järnvägsresa i Alperna.
Kvinnofalskhel.

Storartad dramatiskfjjramställning.

Handlingen för-siggår i det natur-
skiinzt Bretzigne. l frn-strl avdelnin-
gen se vi den vnrkru Nzininn läng-
tzinisfullt vänta sin kiirnste vid livp
hrunnen. llenne, en välmående,
ven-ker pojke, kommer tirksii nin-
ket riktigt mh bildar fJn-d-jujin sig i
kärleksfullt sznnsjirfik, under vilket
Nirninri uttrycker sin lcdsntid1 over
att, hennes älskling snart skull gräl
hurt från henne för att som soldat
tjiinu sitt fåidernesland. Ängsligt
frfigftr hnn hnnnni om hun också.
ämnar bliva henne trogen under ti-
(lill).

För :ltt lugna sin kàirestri tager
vnglingen henne med till sin frizler,
vilken välsiqnzir deras förbund, neli
lyckliga vandra de till hykafjjiellet for
utt där lova vzlrandrzr evig trohet.
Några dagar senare skiljas de tro-
lovade efter ett rörande avsked,
varefter den unge mannen inställer
sig till tjänstgöring". Vid kyl-kodor-
ren får slottsherrn en dag syn nå,
Nanina och riktnr ett pirr smick-
rande, ord till henne, vilka hon likväl
ej bryr sigr om. Men det dröjer e,-
inellertid icke. länge förrän hon,
ionkad .av hans vackra löften, glöm:

 

mer Isin
slottet.

Den unge filslrnurniens fader får
lv-åinnerloin om hennes löfteshrott
och försöker övertala henne att åter-
gå. till sin plikt, men h-on avvisar
honfnn föraktfullt. Djupt hedriivad
fittrrxiiiuler hun neh meddelar med
nfigru rirtl" sonen om det skeddzi.
(irijien :iv svurtsjukzi flyr han friin
regrunentet mh träffar lifidu på en
jiroinr-nndl i en kärleksfull tet-ii-tet.
Vid finns "nkrnnst lilir Nzniiiizi för-
skrärkt, men fästmannen rusar
mot sin lycklige rival (ii-(ih ett hetsigt
lgräl uppstår, vilket slut-ar med ut-
rinriiiiig till duell. Motståndarne
träffas i den närbelägna skogen,
följdn :iv Nzininzi. Slottsherrn stör-
tzir, stungen genom hjärtat, drid1 till
mnrken men filstnuinnen lilir även
svårt sårad. Stöddl på. Nanirni slit-
jizir sig denne ned till stranden där
han vinkar åt en fiskare zttt taga
sig mnlxird, men innrin denne hun-
nit fram- sjunker han ned orh dlfir.
Förtvivlnd kastar sig den otrogna
Nunina över den döde och heder den
livlösa kroppen ånger-fullt ofni förlå-
telse. -

erl nell fiiljer hunnni till

Svärmnr är etterhärgsen.
Konstnären lilla väninna eller Dan tör-

ältralösa.

Vacker dramatisk bild.

Vi se först en konstnär, som rilåIi-lkzin håll ut hemma, springer hon sin

den berömt maka och ha rn mh som
nu är otröstlig över förlusten. Så,
Åföras vi till ett hem, där en liten rar
flicka bor. Hennes mor iir död och
hennes far  också ftilrlorrid för
henne, sedan h-an gift sig med en
kvinna, som åir elak mot hurnet.
Allt vad den lilla flirfkim gör iir gn-
let, i intet hänseende kan hon till-
fredsställa sin elaka styvmor. Ti-ll
slut, då. den lilla fliekzin icke mer

väg. Hon har låist i sin bilderbok,
att alla vägar hära till Rom och har
nu -heslutit .att z-rllena och utan hjälp
taga sigr frznu till denna stad.. På
vägen blir hon händelsevis upptäekt.
:rv den mfzinnäinndrf konstnären.
Elan tager sig :in henne och uppta-
fger henne som sitt eget barn. l
hans sällskap kommer hon verkligen
till Rom, som hon önskat.

En färd på Rhen.

EXPRESSNYHET!

Italienska tloltans manöver

l909.

Det är ett högst intressant skådespel att åse denna stora1 finnas

årligen upprepade storay övningar.

tehman utmärker sig. -

Herr Dunihom tjänstgör vid kolo-
riwlzrrmen. Ett angeläget telegram
skall befordras till huvudkvarterct
förhi "de svartas" led. Man söker
en som frivilligt vill :ort-riga sig det
niaktpiiliggande värvet. Duni-bom
tror sig lämplig orh. anmäler sig;
Han accepteras och. beger sig tungt
lxxviipnridi väg med telegrmnmet.

Solen bränner hett. lhnnhoin slår
sig till ro under en palm och urakt-
låter att: hålla utkik på fienden. Nä-
sta Ögonblick har han de svarta inpå.
sig. Så fort benen kunna hära ho-
nom flyger han i väg och kastar sig
till slut i en- sjö, som han ämnar
simma över. Det var att kommra ur
ilskan i elden. lin krokodil. anstäl-
ler jmkt efter honom. Hun lugnar
djuret med att kasta sina byxor i
dess gap. l..ltnuittad lägger han
sig ned invid ett träd och skyler sig,r
nödtniwtigt med blad. lin orangu-
lang, som döljer sig uppe i kronan,
tur sigr till att hoinlmrdern Dumhorn

 

med kokosnötter. Så, snappar den
till sig det viktiga. tele-grammet och
tar sit, till flykten Dumbom, som
till vad pris som -hällst vill ha igen
sitt telegram, sätter i väg efter och
kommer in i ett fientligt läger. De
svarta anställa. jaktl efter honom.
Hun kryper igenom en l-Lalmstack,
varpå han för att bli förföljarne
kvitt sätter stacken i brand och, ilm-
därifrån .

Han när lyckligt fram; till huvud-
kvarterets för-poster och är j-ust i
fiird medt att redogöra för sin bragd
inför hefälhavaren, då orangutan-

gen, som också förföljt honom,
kommer tillstäfdes. Orangutanan

trivs förträffligt bland de vita. Den

håller telegrammet i munnen, och
soldaterna. .fn-lucka den lätteligen
detsamma..

Dumbom har alltså utfört sitt
uppdrag på) ett glänsande. sätt, och
en välförtjänt lön uteblir ej häller.

 

085.!

Entré :

 

 

vi.

Musik för flöjt och piano.

088.!

35 öre för äldre. 20 örr-l för barn.

035.! För-avisering endast kl.. 8.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain