#6616: Arbetareföreningens Biograf

...AAA

ARBETAREFÖRENINGENS

 

-- Söderköping. --

 

Sämlageri den 25 September tQtU kl. 6 oehi8 e. m.

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Nytt program
varje vecka!

[n resa på hlfållshaiai.
Första våningen till vänster.

Komedi av E. M. Laumann.

Napoleon och prinsessan Hatzleld.

Storslaget, dramatiskt konstverk.

På morgonen den 16 oktober Den vackra furstinnan får reda
1806 hördes i Berlin de första obe- på att hennes make är dömd till
stämda ryktena om nederlaget vid floden och beslutar att begiva sig
jena. Den seger-rike kejsaren "ar .till kajsaren. Iklädd en slät slöja
så att säga. utanför stadsporten, tränger bon in i kejsarens gemak
och folket borjar inrätta sig för att och kastar sigr for hans fötter och
mottaga den nye härskare-n. ber om nåd för sin man. Napoleon

FredrikiWilhelm den Ill flyr till blir ond och meddelar henne fur-
Königsberg och utnämner en provi- stans svåra, förbrytelsc mot honom.
sori-sk regering, som skalrl taga Han visar henne det kompromette-
emot segraren. rande brevet och hon förstår att

Den 27 oktober emottager Napo- allt iir förlorat.
leon ur marskalk Hatzfelds hand-er Napoleon ropar på. general Rapp.
nycklarna till stadsportarna. se  befallningen utförd?

Marskalken giver befallning att m Nej, ers majestät.
observera. alla fiendens rörelser. W Varfor icke? Och domen?

Två dagar senare finner Napo- -d- Ligger därborta på skriv-bor-
leon bland den kvarhållna posten det.
ett hrev från marskalk Hatzfeld- Napoleon söker redav på. doktrinen-
ined noggranna uppgifter orn den tet, kastar en förebrående blick på
franska bar-ens samrnansättnineY sin fortrogne och säger till furstm-
och storlek jämte en del mindre nan:
smickrande uttryck om kejsaren V- Brann upp papperenl
själv, ett kompreinetterande (loku- Daranrle av glädje mottager furst-
ment, högförräderi. innan dokumentet ur kejsarens

Napoleon tvekar icke. händer-"och kastar det i elden så

General Rapp erhåller uppdrag att det forbrirnier. Ljuset faller på
att låtav fängsla. och skjuta mar- Napoleons ansikte och man ser ett
Iskalken. skimmer av godhet i det stränga

(Jeneralen får betänkligheter. utseendet. Några dagar efteråt
Befallningen synes honom sättaV en fick kejsarinnan Josephine genom
fläck på. kejsarens ära.. Han rned- en kurir följande meddelande från
delar detta åt Napoleon, men denne Berlin:
står fast vid sitt beslut och vill att "Dyra väninna! jag har varit ef-
befallningen skall utföras. Rapp är tergiven mot en kvinna, som älska-
av annan åsikt och vill vänta för att de sin man. Du ser .att jag tycker
se om inte kejsaren ändrar sig. om de goda och älskvärda fruarna.

Han lägger befallningen om Vet du varför? Jo, emedan endast
Hatzfelds skjutande på kejsarens dessa likna dig. Pål1 återseende!
skrivbord. Napoleon."

Simplonpassel.

Vacker och intagande naturbild.

 

siimplonvägien. I Simplonbryggan.
Tunnelingången. Bland forsar och- vattenfall.

Byen "lselle".
Hotellen bland borgen.

I.
D rom men.
Mycket vacker och tilltalande bild,

l en xintlskupa ligger modern dö- ldern en ledtråd att följa, for att
ende. Hon kämpar hårt emot, ty snart få träffa. sin kära mamma.
hon vet inte vad det skall bliva av Följande ledtråden ila de framåt.
hennes två. små fattigav harn. Efter slutligen finna de målet, det är
det modern för alltid slutit sina ögon paradisets port. lvl-ed varandras
äro de -srnft övergivna och irra fry- hjälp ringa de på. portklockan och
sande och hungrande omkringl tills Petrus öppnar och förer deintinför
de uttrottade sjunka ned och in- madonnan, som vålsignar, ocli här
somna. l drömmen uppenbarar sig återfinna. de till sin stora glädje sin
fort de sinfl en angel, som visar saknade mor.

En nsmadslam isödra Algrist.

Kinematografi i färger av Pathé Fréres.

Denna bild för oss genom El Kan- cnden hava slagit sig ner och ägna
taras djupa och imponerande grot- sig fit sitt kringirranrle livs omsor-
tor, där ncnnadstammarna, med si- ger.
na vilda och karaktäristiska utese-

Drssserade björnar. f

.Bilden visar ett briljant dressyr- skap med sina kamrater en oklan-
uummer med Hera björnar. Den dei-lig akta björndans, varjämte
största, nallen är visserligen ingen han uppvisar flera fina konsttrick.
balettmästare, men han utför i säll-

jlur elektriciteten kommer att
utnyttjas.

Simplonpassets högsta-y punkt.
Solen, seddt från passet.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

Söderköping 1910. Gust. V[tion-en.= tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain