#6615: Arbetareföreningens Biograf

AL.-

vvvv

vv v" vvv vvvvvv-.--vv vv vv

Söderköping 1910.

dan än

ARBi-:rARi-:FÖRENINGENS

I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 2 Oktober 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Korkindustri i Les Landes.

Synnerligen intressant.

liorken insamlas på vår-en, då
man indelar barken i rutor, som se-
ytterligare klyvas. Den
kork, som utnämndes för fabrikation
av flaskkorkar, må-ste vara av sär-
deles fm textur och fast och elas-
tisk konsistens. Sedan så ämnet

undergått en massa oli-ka behand-
lingar, som avse .att bibtringa det-
samma tillräcklig smidighetO och
vithet, utformas korkarna för hand,
och mekaniskt medelst. svarvning
ooh skärning. .

En Irioag eller när katten är borta etc.

Vi överlämna denna. skämtnyhet
fit den ärade publiken utan några
som helst kommentarier endast

Konstfilm. !

 

med det påståendet: Det är det rO-
tigastei Ni Sett! övertyga Eder
själva!

Kon .etfilmI !

Episod från det gamla Rom.

Petriciskan Mercetta

och hennes slavinna prinsessan Afra.

Dramatisk Skildring.

Papyrus. källor i den romerskav
patricierns villa. Den afrika-tiska
prinsessan Afrzi som rövats från
sitt .hemland och .förts till Rom, hlir
.såld som slavinnau till patriciskan
klar-(etta orh blir anförtrodd .att
sköta hennes dotter den lillzi Luci-
n-zi. På. Spaning efter den lim-tr?in
de prinsessan ankommer några. nu-
mider, hennes forna undlersåtar till
Rom och finna där Afra.

Afrn flyr med numidierna iir-li
medtager Lucina. Marretta un-
derrättas om.Afr.as flykt och befat-
ler sitt folk .att förfölja numidiernzt.

 

På havet uppstår en häftig :tm-ni
som gör numitli-eruas farkost till
vrak ooh tvingar pott-injisknns folk
ntt återvänder

"Ödet var emot oss härskar-inuti,
ii ha ej funnit Lucinav. Mari-etta
påhjuder offer åt heivetbI gudinna.
filiidinnfir. uppenlfirimr för Mareettn
platsen där Lucina finnes och Mar-
r-etta låt-er genast föra sixgi-dft. Sjö-
nymferna. återgiva Marcetta, Luci-
na. Åflottagaude sitt folks jubel
återkommer jizitriviskan med sin
dotter.

Cyklister i Belgiska armén.

Bilder från deras utbildning ute oohi hemmiai.
Veloeipeden har som bekant upp-[långt och vi se hur Cyklister-nn med

tagits iden moderna krigföringeu

som förmedlare ax rapporter, snabb-

patrulleringstjàinst och mern dy-
likt. lnoin så gott som alla län-
ders arméer uppövzis. också i våra
dagar en särskild velor-ipednvdel-
ning, som jrennm mångsidigr träning
utvecklas till duglighet nell njttuv
för helnY litiren. I belgiska armén
har mnn driiii träningen särdeles

cyklarna på ryggen få. taga sig
fram pä den mest svårheskziffade
terräng, utför stork och sten, ge-
nom moms o.  v. Naturligt blir
det åtskilliga kullerh-vttor, men de
tagas med gott humör. Hemma på
kanerngfirden utföres till sist var-
ker "liguräkning,U riv något hundra-
tnl ryklister. Det hela iir särdeles
intressant. s

Kraitprov uiiiirda av bröderna Harrys.

Vi hava hur det nöjet att presen-
tera för vår publik bröderna Har-
rys, världsmästare i ntletik, under

 

det de ge några prm- på sin eminen-
ta förmåga.

En resa från Kiiln iiii Bingen.

I färger atv Pathé Freres.

l tusen fagrn tablåer passera för-
bi oss, likt ett eko från den store
Victor Hugos sång, Rehns fagrzr
IStränder med gångna tiders stolta
riddlarborgar, och vittrade. ruiner
stiga upp ur fjärran för att åter för-
svinna.. De sagolika naturskönhe-
ter, som visas oss på denna färd,
:tro de vackraste Ögat kan skåda.

I. Königsvinter. 2. Dra cliein-
fels ruiner. 3. Linz. 4. Ander-
nor-li. 5. Fästningen Ehrenbreit-

stein. 6. Kejsar Wilhelms-monu-
mentet, 7. Lorelei-Kllippan. 8.
Ohervesel ooh ruinerna vidi Schön-
liurg. 9. Phalz. IO. Slottet Gii-

tenfels. iI. Slottet Reinetein.
12, Sannech. 13. Hålan vid Bm-
gen och vingårdar-nn vid" Rtidseslieim.

Herrskapei [Lundström i Luna park.

Denna film visar oss herrskapet
Lundströms muntrande äventyr i
Luna Parks omgivningar, där de:
för en obetydlig penning skaffa sig
en massa varierande nöjen, genom
att företaga en spårvagnstur och
en färd på floden. Djävulshjul-et
ger dem så att säga kostnadsfritt
känslan :iv sjösjuka, "stormilen"

kastar dem likhleka till marken,
därefter få de, tack vare vattenfal-
let, erfara .alla en räddnings sensa-
tion m. m.

Ingenting 1fattas i programmet
och herrekapet Lundström, som är
utom sig av förtjusning, skall med
säkerhet ej försurnma att snart
upprepa denna utflykt.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

Gust. Thoréns tryckeri.

i?

A A ---AAA-A-Öå-AA A --

i

i
t
t

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain