#6614: Arbetareföreningens Biograf

4.-Jh-hh4-nA--.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Söderköping 1910.

ARBETAREröRENinGENs

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 9 ilktniinr Witt kl. 6 och 8 e.. in.

Nytt program
varje vecka!

 

 

PROGRAM:

Nytt prngralm
narin vecka!

aIisy strsq nvànlhein i
inn i hlltn.

Den tjusiga tenoren.
Den underbara pàrlan.

Street-ath dramatiskt sagospeh

En gång funno .några fiskare vid
havs-stranden en pärla av sällsynt
stor-lek och glans. Glada iladie de
till en rik köpmän för att erbjuda.
honom densamma.

Köpmannen var just hemkommen
från en längre utländsk resa, då
man anmäld-e en fiskare för honom.
En viink och ödijukt träd-de fiska-
ren. under glad; .förväntan in i det
med utsökt lyx inredda; rummet.

Dyrbarheter och skatter av varje-
handa art hade kiöpmiannen fört
med sig hem från .avlägsna länder,
men alla överträffades i skönhet och
glans -av pärlan, som erbjöds ho-
nom. Förtjust betraktade han den-
samma och belönadåe fiskaren rikligt
för hans fynd. Han befallter sin
omgivning att avlägsna sig för att
ensam kunna i lugn njuta av att se
på pärlan. Under diet köpmannen
beundrande betraktar pärlan, för-
vandlar den sig plötsligt till en -un-
dei-bart vacker, ung-diomlig kvinno-
gestalt, vilken kärleksfullt träder
honom till mötes. Fattad av brin-
nande kärlek bedIer han henne att
bliva hans maka, och lycklig över
hems kärlek ger hon honom sit-t ja-
ordl. Åren gå., av vilka ej heller
pärlan lemnaIsI oberördt, ungdoms;-
glans och skönhet hava försvunnit.
Likgiltig går hennes make förbi
henne, och en dag står den sorgli-
ga sanningen klar för henne, att
hans kärl-ek har slocknat .för alltid.
Förtvivlad överlämna-r hon sig åt
sin namnlösa smärta. Att leva
utan kärlek anser hon Omöjligt och
förvandlar sig därför åter till pärla.
Då. köpmannen kommer hem mär-
ker han att hans gemiå] är frånva-
rande, men han saknar henne icke,
och då han upptäcker päfrlan har
han endast en tanke, nämligen att

Kunstfilm!

 

sälja pärlän för att på detta sätt
slippa påminna. sig sin hustru. Än-
skönt pärlan förlorat sin glans, föra
mådde den likväl uppväcka beund-
ran hos dem, till vilka; hon blev er-
bjuden till salu. Redan har en be-
slutit att köpa" .hem-ie, men då, han
beundirande betraktar henne, ser
han plötsligt hennes hjärta. Det är
hjärtat som; ännu klappar av kärlek
till m-äken. Föirskräckt vänder sig
spekulanten bort och inte för .något
pris vill han numera köpa. pärlanf
Även köpmannen upptäcker nu tilli
sin förfäran hjärtat och skyndsamt
.ilar han till stranden och -slungar
pärlan i havet.

Tiden går och köpmiannen som
nu blivit-gammal, tänker ofta med
vemod! på den tid sorn flytt och. öri-
skar mången gång det gjorda
ogjort, men förgäves. En dag er-
bjuder man honom en pärla, :som
nyss blivit uppfi-skadi. Hanrbelönar
fiskaren rikligt och denne vandrar
förnöde hem igen. Däb den gamle
förtjust betraktar och kysser pär-
lan, förvandlar den sig till en väcker
kvinnai och i denna igenkänner han
genast sin gemålI från forna da gar.
Pärlan, återgiven åt havet, hade
återfått sin forna; glans. Kärleken,
som han trodIdIe hava slocknat,
Hammar åter upp i hansI hjärta, men
då: han vill sluta henne i sina: ar-
mar, viker hon tillbaka, och fa-ttad
av fruktan att åter förlora henne,
följer han efter henne mot stranden,
där han får se henne dansande mecli
sina; systrar. Havet utgör intet
hinder för honom, hians enda. önskan
är att få sluta hennei sina armar,
han stiger ut i de skummande böl-
jorna, en våg och han är för alltid
försvunnen ur vår åsyn.

Kunstiihnl

Den älskades bild.

crt-pande, dramatisk bildl i praktfutlt kolonremde färger..

Den unge greven låter stadens
förnämste målare utföra en bild av
sin fästmö, den :sköna Kunigunda,
då, målaren tillfälligtvis får besök
av landets 1furste, som vid åfsynen
av den skönas porträtt blir så för-
älrskadi, att han för vilket pris som
helst vill förvärv-a tavlan. I

Då målar-en nekar att sälja den,
befaller fursten sitt .folik1 att utan-
vidlare till-ägna sig densamma. Se-
dan han  kommit i besittning av
bilden, blir kärleken till originalet
honom övermäktig, ochl genom sin

 

hovnarrs förmedling lyckas han er-
hålla ett möte med den sköna., som
dock tillbakavisar alla hans anbud.
I vrede-smed låter han enlevera.
henne och lämnar fästmannen
svårt såradii skogen. Hon föres till
furstens slott och blir ånyo utsatt
för hans påträngandie övertalning,
men förgäves; hon blott tänker på
sin käraste och förebrår fur-sten för
ömferfallet och våldet. Rörd av hen-
nes trofasthet, avstår då fursten
från sitt uppsåt och förenar de båda
älskande.

En visit i staden Bme.

Parlsuyhett

Parlsnyhet!

Gamia-truppen.

Vi hava här nöjet att .för publiken
få föreställa de ryiktbara mexikan-
ska akrobaterfna Ramon. Garcia-

 

truppen, vilkas djärva prestationer
komma. att upptagas med största
intrese och förtjusning.

gilltjör plikttrogna tjänare.

 

Entré; 35 öre tör äldre, 20 öre tör bam.

 

 

Gust. "lithctrens try inrett.

 

 

    

i

i
I
i
i
I
i
I
i
i
I
I
I

v

I I Biograf. I i

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain