#6613: Arbetareföreningens Biograf

l

   

l
i

l

v

Söderköping 115.nu.

 

ARBETAREFÖRENINGENS

 

 io g r  f

 

- Söderköping. --

 

Söndagen ilen 28 August: 119m kl. 6 och 8 e.. m.

lett program
varje vecka!

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Frankfurt am Main.

Intressant natur-bild.

Frankfurt .am Main är, som de
flesta mellantyska. städer, en. märk-
lig blandning av nutid och med-el-
tjd. Från de breda, mod-erna ga.-
torna med deras rikt pulserande
folkliv med eleganta, storslagna

Slaktardrängens

fina hus, förer oss den elektriska
spårvägen ut till den gamla stads-
delen, där den oförfalskad-e medlet-
tiden lyser oss till mötes från prakt-
fulla och stilrika gamla byggnader.

rövaremmai.

Aningen lill Kraus ulm.

Antingen till: Kragshotm (i Da nmvk) ,speiad1 arv framstående diam-
ska skådespelare påW samma! plats som händelsen enl gång har titldra-

git Sig.

.Märkligt gripande ramverk. - Hiram1 ramsa :rensatwmmurWWW-y

AVDELNING l.

Den .gamle gods-ägaren är nöd-sa.-
kad att resa bort, för att på. en-
längre sjöre-sa. återvinna. de krafter,
som entlångvarig och hård sjukdom
berövat honom. Innan han lämnar
god-set iii-sätter han sin äldste son
som. sin ställföreträdare, påminner
honom om de plikter, som följer
medz .att vara släktens överhuvudy
och manar hon-om till att hålla släk-
ten-s gamla: traditioner i ära. Den
lnye- herrns "begrepp om plikt och
ära faller honom ej i smaken, för
den ena strålande fästen avlöser
den andra., nätterna gå åt till dryc-
kenskap och hasardspel och. dagar-
na, vilka borde :användes till .arbete
och uppsyn över godsets d-rift, so-

vas bort. Allt vad hans gamla: mo-
der och syster beder honom att
återvända, hjälper inte-t. Spelde-

monen har slagit sin klo i den unge
mannens själ, han för-spiller natt ef-
ter natt och vad väre är, förmögen-
heten minskas. Snart är godsets
kassa töm-dl och, användande sin
fullmakt, upptager han det ena lå-
net efter det andra. Till slut sker
då också det som måste ske, det
hela ramlar samman. Han förmår
icke .att prestera (le sto-ra. avdrag,
som han förpliktnt sig .att betala.,
och då han fegt har förtegàt saker-
nas "rättavv ställning för sin moder
och syster, ärr all hjälp omöjligr
Ett telegram, som systern .avsän-
der till fadern, når .först denne då.
allt är försent. Då han anländer
hem ha kreditorerna allaredzin satt
sig i besittning av färdernegodset.

 

AvDELero .111

Den dag fadern vänta-s. hem, har
den unge mannen druckit sig från
sina sinnen så att den gamle man-
nen får yttermera uppleva den sorg
att uppsöka sin förvillaode son på
landsbykrog-en, invecklarl i slags-
måli med karlarna, men då är tåla-
modet slut. Harmfull jagar han
honom bort och föribljruder honom
att vidare visa sig för honom.

-Skamfull tumlar den ungeÅ mannen

åstad och ser kort därefter sina1
gamla föräldrar och sinv syster, fat-
tiga. och utblottade på. allt, köra
bort från släktens gamla egendom.
Ledsen över sitt förspil-lda liv, vill
han låta en revolverkula göra. slut
på sitt tung-.al liv, då en ung gårds-
mansdotter, somi länge älskat .ho-
nom, kommer till. Hon inger ho-
nom mod och heder honom att resa.
med till ett främmande land-3, för
att söka upprätta1 vadl han förbrutit
samt vill stå. honom bi, och pengar
har hon också. Rördi över den till-
givenh-et hon visar honom, lföljer
han henne, och genom strängt ar-
bete med Hit ochÅ trofast samman-
hållning lyckas det dem att målng-
dubblai det kapital och samla -såf
mycket att de kunna .resa .hem och
friköpa; familjen från deras be-
kymrmersarmma- tillvaro och åler-
lämna till fadern släktens gamla
egendom.

överträtfar attt vad! hittills visats.

Wiervaldstättersjön i Schweitz.
Dressyr av vilda hästar.

En spännande blid från Syria morikm

Vi få här vara med om en rad
scener, som i livtullliet och skönhet
söka sin like.

De -sydamerikanska gauchos el-
ler borskapsherdlanm äro sysselsat-
ta Imed att lära en mängd vilda tå-
la-r lyda tyg-eln och få därvid till-
fälle :att ådagalägga den mest hals-

brytande och förvånande färdig-
het. Särskilt må nämnas de ögon-
blick, då garuchon. från en ställning
släpper sig ned på; den framrusan-
de hästen och då. djuren slår form-
liga knll-erbyttor för .att bli kvitt
ryttaren.

-- Största sevärdhet! -

Vattenfall i Bauimayem.
Helin l huset är i misshumör.

 

Entré! 35 öre för äldre, 20) öre lör bam.

must, Thorens tryckeri.

 

 

l

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain