#6612: Arbetareföreningens Biograf

AAAs. A .L AW

 

.dvvv
D ARBETAREFÖRQENINGENS

-= Biograf e-h

Söderköping.

 

Söndagen den 3 April kl. 6 och 8 e. m.

frisim PRO G RA In: är;
Auvergne vintertid.

Denna bilcl för oss in i det på. na- Varjc naturvän .måste passa. på till-
inrskönhetcr rika Anvergne. fället Och se denna vällyckacle hildt

 l
l
I
.Al rosen
 p
l
l
I

eller

Vid avcswumdsklyfmm

nnpamle skildring

l slotlsparken. I Ö. Där .aslprosorna lycka.
. ernclomsvännens telegram. 7- Ned i RÅVgYUIKlf-n.
,.Riv.alciis onda anirifgsr. 8- Räddad-
. Barndbmsvännefns hemi-:fnn at. 9- Rivalens anslag.

Vid 1avgrLmrlsklfvlmn. IO. Dey ungas förhnnrlu

  

Hans Irsta min.

Stor skrattsuccés.
Ung-e herr Max skall för första. ren komma neclclinglande .från ett

 

gången i sitt liv ut på. ykär]eksäven- fönster, lägga. vantarna. på honom.
tyr. lillan har ett litet renrlez-vuns Herr Max visar diem sin kärleksbil-
med en ej meri sin. För-sta ungdom jctt och sinåskrattiancle släppa de
stående. dam, som han lärt känna. gofdlijiirtade lagens väktare den
I under smnrniaren och sol-11, förcl- på stackars missclådaren. Äntligen
genomre-sa genom staden, ger x ika Står han .framför målet för sin natt-
; för lnuis. böner. .len när Max liLc-t liga flykt, hotellet där hans älska-
kon-stig i kroppeny av sin väntade (le väntar honom, och mecl klap-
lyckn söker sig ut, måste han pais- pande hjärta. begär han upplysning
sera sina föräldrars sovrum, Och mn var det i biljetten mnriiinmcla
drumlig och furnlig, som han är, rummet beläget. Men, o ve,
stöt-er han mot "mäblerna och rnm- Litlflllför detsamma står ett par
lai- omkull imder liiskeligt brak. manskängor. Detta1 måste det va-
lfölj-den blir att föräldrarna vakna få, de där inledande Stå förtjusande

i

 

v

och herr Marx blir tvungen Vatt iiiil fruntiinmersskömzi. - i 
der en storm av ov-ett draga sig till- Han stige4 Säll-
b-aka till sitt ru m. Där är han nära -l l " . (n Jämrm andetag av en

 
 

att alldlele-s misströstar. då han plöts- i (hide Han Smyger närmare" OCh
ligt får en idé. Mård: ett rep ,- I L 5 fatt-.ar en hand, som han överhöfljer
han äntra ned1 på gatan nian sina. med kyssar, men plötsligt ramlar
föräldrars argu n och är just han Ibaklänges med! benen i vädret
på väg medl jublande hjärtaV över under en störtskur av sparkar och
sin frihet för att skynda bort till sin knytnävsslag. Han 1har gått fel
ällfskaide, då i detsamma. tvål poliser, och kommit in i den äkta mannens
som observerat den mystiska figu- rum.

  

 

Påskäggen.

Kronprinsens- av BelgienV skol- .
skepp får fattiga. fislargossar.

Konstfiiim! Konstfilm!

  

  

Kolorerat, längs-[annie skådespel.

lin ung bonde älskar en funka, gripen vid1 åsynen av sin forne first-
enkcl. Och tarvlig: som han själv, och man, WMI-TS Olycka hon åsamkiif, OCh
intet stör deras unga. kärlek. lfn Överger sin pari-siske älskare för att
dag uppträder en främling från hela sitt liv åt all sök-a rädda
staden och lyckas inedr sina förlö- Glen arma från vansinnets natt och
relsekonster Övertaln. den unga återvinna hans gamla, trofasia kär-
vackra flickan att iänrm. Isitt toiv- 16k. OCh SC, gCHOiIIl tålfanwd och
tiga. hem Och de lantliga. vanor, som uppoffrancle ömhet lyckas det hen--
så. .föga a-nstodbg hennes skönhet, ne verkligen återskànka: nonforn för--
för att i Paris söka. lyckan och liu TluftCtS ljus OCh den dag kOmmCr dål
vet. Hon följer förför-årens råd och GCI-Et åtCYfÖrCYI-ar -ClC forna lläliikämÅ
överger sin trolovade, som i snizir- raterna i lycka och ällskog, fjärran
ra. över förlusten av henne som han från storstadslivets :kvalm och sjuk-
älskar över allt på jorden blir van- ligaJ frestelser. Denna vackra. pjäs
sinnig. En ticl efteråt åiervànder är synnerligen väl inspelad. av väl-
den unga kvinnan, en fullständig kända skådespelare, som låtit alla
parisiskzr1 till sätt och seder, till Isin de vackra och gripande poängen-ia.
fädernebygd, och stöter [där på. den komma till sin fulla; rätt.
sinnesförvirrade. Hon blir .djupt

 

Hel-a (henna- storslagna. framställning är pralktfullt koloreradl.

J öisskussion om liv och 060.

 

088.! Musik för flöjt och piano. 088.!
Emmy; ,- 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

 

l
r
l
l

(inst. Thoréns tryckeri, Söderköping ngo.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain