#6611: Arbetareföreningens Biograf

ARBErARrrÖRåENiNGl-:Ns

-  f Biograf =-

Sötlerk

äping.

Söndagen (len l Maj kl. 5 och 8 e. m.

Nytt program
var-le vecka l

 

PROGRA

Nytt program
varje vecka l

 

Högst komiskt och skrattretande.

Tom låtsas må. illa.. Hans bonne
sätter en mössa på hans huvud och
breder ett täcke på. honom samt
placerar honom på, cbaislongen.

Sedan Tom på detta sätt undan-
dragit sig alla. misstankar och lyc-
kats bli ensam, klättrar han ut på.
ga tan och börjar roa. sig, Han be-
ger sig tvärs igenom en tavla, som
två. karlar hålla på att bä ra, hoppar

 

upp på ryggen :av en fotograf, .ryc-

Hur iii en ilsk pinsiiäer i

ker p-eruken av ett frun timmer, hop-
par från ryggen aven sandlwichs-
man över en mur och hamnar mitt
 ett dukat bord under full måltid.
Men T om låter icke hävjelaV sig, utan
fortsätter vidare i samma stil. Till
.slut får han nog av dessa, nöjen och
beger sig samma väg hem som han
kommit och lägger sig på. en chais-
long. Tom har feber. Han begag-
nar  därav för att låta pjåska.

med sig.

lir-ingar sit dig. I.
Ile båda sitmämin.

Konstfilm inspelad av framstående skådespelare.
Gripande verklighetsskildring.

Två. unga. sjömän .för-älska. sig1 i
:samma kvinna, och hava de blå-dn.
förr varit gotla. vänner, men från
denna stundK 4blivit bittra. fiender,
och då den omtvistadie kvinnan fö-
.redrager den ene sjömaimen, går
den andre (ilj upt be-dlrövad sin väug
och vill icke lens gratulera sin forne
vän. Nu går det 10 dagar, då .hem-
sökes den gifte sjömannens .hem .av
en katastrof, ett bankhus har rfalllit
och tager hela det lilla. sparade ka.-
pital med sig som vår sjöman har
sparat. Från att ha. varit ebefälhaf-
vare, på. sitt eget :fartyg måste -hain
för att kunna. leva taga. plats som
simpel matros på ett skepp, som

 

skall ut på. långfärdi. Qin-bord.  det-

ta träffa-r .han sin forne vän, som
han blev ovän med; då jhan gifte sig,
men denne vill .nu icke veta något av
honom. Skeppet .stränder och de
:båda sjömännen rädda sig i yttera
sta. ögonblick i land; på en öde ö.
Den gifte sjömannen är en dag så1
förkomim-en att "han-  när-a.1 döden,
och blott genom ikamirateiis hjälp
räddas .han till livet. Denne, som
först tänkte .att överlåtal honom till
sin skapare, kommer plötsligt .att
tänka på sin unge kamrats hårt
prövade hustru, hans heder segrar
och han hjälper sjömannen  det
bästa.. Och i förening och godl sam-
manhållning .anlände de .snart nog
till sina hem.

Kräftslukaren.

lllerr Dumhuvud cyklar lai-nlfsväf
gen framåt. Han ålker på, en sten
och slår ned i en vattenpöl. Som
der är alldeles glödhett, kommer det
ofrivilli badet honom väl till pass.

Han lnpar i sig med hatten det
läskande vattnet, tlå han plötsligt
varseblir en liten kräfta i detsamma.
Han är alldeles tvärsäker på att .han
utan att märka det, sillukat en dylik
kräfta. Följfdlerna göra sig genast
iiiåirkbara. På, lträrftrnanér måste
Duinliuvud flytta  baklänges anN
tingenl han vill eller  Cykeln be-
stiges ånyo, men också. den rör sig;
bakåt. Situationen är hemsk. Som
han ej har några ögon i ryggen, får
han stifta bekantskap med åtskilli-

 

ga obehagliga varelser. Ett grön-

EH besök

sizikstorg" passeras. Månglerslcor
och torgståndl tilltyglas obarmhär-
tigt. F ör att slippa. stryk tar Durm-
huvutl till flykten. Han springer
förstås 1bnklänges. Polisen ger sig
efter. För att komma fortare un-
dan svingnr han sig u pp på en drosk-
häst. Hein ekipaget ilar i väg bak-
länges. Det bär i väg backe upp
och backe nevcl över m-etershöga mu-
rar och breda-i gravar. Till islut
törner idroslcan emot ett föremål,
som .kommer ellen, att stanna.. Dum-
lnivud kastas till marken. Det för-
tärfln vattnet, tillika. med; kräftan,
läran-es upp. Nu är han lkvitt plågo-
.anden och kan som förut gå rätt
fram.

     

Brässeh

 

Enastående intressant och vacker naturbild.

Kalle begagnade sig .av sina föry
äldlrars frånvaro för att taga. .sin
syster med sig och fäster deras lilla
vagn bakom en automobil. Och så
liiege de sig i väg till Brussel. På
samma gång som de, besöka vi sta.-
clen .med dess torg, parker och pia-
4latser, dess boulevardier och (len
breda avenuen, som för till skogen
vid. la Cambre. Briissel har också
ord om sig .att vara en  Europas
va ckra ste .h u vu dstärl er. R å-(llh ruset

 

iir en magnifik bivgguaclly som här-

stammar från. föra. delen av 1400-
talet. Fasaden, som vetter mot
Place Royal, är i götisk stil. Mitt
emot rådhuset ligger diet kungliga.
slottet, byggt 1514H1525, i till
hälvten götisk stil, till vhälvt-.en i re-
naissan-ce..

Vi lämna så Brussel tillsammans
iii-ed våra. små resande, som åter-
vända, helt pittoreskt dragna, av ett
litet liuinlspiann, som är karaktäri-
stiskt för landsbygden runt Briisse-l.

 

 

OBSJ Musik för flöjt och piano. 035.!

117111112; 35 fire. för äldre.

 

 

038.! Sista Fönevisningen fån

X säsongen.

Gnst. Thorén-vs tryckeri, Söderköping 1910.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain