#6607: Biografföreställning

Torsdagen den 5 januari

STOR

Binnrnllöreställninn  

  

och Trettondagenkl. 7 e. m.

kl. 8 e. rn.

I

-i llnitsle (Handl. Svedbergs tomt).

Musik aj den framstående dragspelsvirtuosen Herr Frans Olsson;

förste pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

 

 

och kusten är ock
finnes där en del

Englands svdkust.

band med de växl

Englands sydkust är rik på vackra och berömda platser

förtjusning beskådar.

skeppet i-Åloltariex.b ga av stapeln.

så av turisterna en kär vallfartsort. Särskilt
gamla historiska slott, som främlingen med

Aven det bekanta sDjävulshulteta. [sam-
ande scenerierna fa vi se det stora pansar-

 

 

Intressanta scenerier.
Konstfilms!

ungnbfignnssknt.

Med stora. guldmedalij vid fotografiska utställningen
i Milano prisbelönt konstfilins.

 

. - att överlämna borgen med alla dess dyrbar-

Följande scener förekomma: lntroduk-.heter till sin sonson, den ende som finns
tion. Fosterfadern och hans myndling. att taga allt detta i besittning. Han kallar
De sammansvurna. Eden. - Den honom till sig och visar honom en dag allt,

falske riddaren. -V Prinsen. l Skattkam-jsägande: x"Tag nu detta i besittning. ty
-maren. V- Gästabudet. -- En Grym planjjag är gammal och svag och känner döden
f Inför de "edsvurnas domstol. g Stånd-Wnalkasw

aktighet. ---- Arkeängeln. f Straffet. Den Ett bud anmäler att en prins, som är
äventyrliga synen. - Slagna med blindhet. pà väg genom riket till sina stora besitt-
W iii-lan hör till oss)  Allena. jningar, önskar göra en visit på slottet för
:att hälsa den nyvordne konungen,

i Han emottages mycket gästfritt och
hälsas välkommen, varefter slottets dyrbar-
heter visas. -

l den ärevördiga borgen har den gam-
le kungen länge känt krafterna svika alltmer
och mer, och till sist beslutar han sig för

 

 

Såsom det höves bjudes gästfritt frän-
den och dennes svit och föga anade slot-
tets invånare att den främmande bar prins-
titeln falskt. Med svek lyckas emellertid
bandet få slottets inbyggare och vakter
försänkta i djup sömn och begagna sig nu
därav för att beröva slottet dess skatter.
Då de ej kunna finna dyrbarheterna sökaJ
de att tvinga den gamle och sonsonen att
utlämna skatten. Sonsonen dör, men den
gamle vägrar ändock att yppa hemligheten,
åarför han av banditerna dömes till dö-

en.

i samma ögonblick som man bereder
sig att verkställa domen uppträdet en ängel,
lyftande sitt svärd. Bandets anförare faller
död ned och då banditerna se detta fly de
kförskräckta därifrån, lämnande den gamle
konungen ensam i sin sorg. I

Den gamle mannen sträcker sina armar
mot himmelen, medan fyra änglar träda fram
och taga den unge gossens döda lekamen
med sig i höjden, ropande: sHan hör till ossly,

 

Ilimmnnintlustninn nn linsen llinnn.

f Som de flesta människor veta; är tim-l växer yppigt över hela provinsen-och upp--
merindustrien i Kanada en av de största; når för det mesta jättelika proportioner.
industrier i världen. Den största skogen ärl Denna mycket intressanta kinematogra-
belägen i Brittiska Kolumbia, varest timmer-ifiska bild visar oss hela industrien, från
ytan är beräknad till 183,000,000 acres. ifällningen av träden till sågandet av plankor-

lnom timmerindustrien spelar naturligt- na i olika storlekar.

vis kommunikationerna en stor roll, och  Bilden visar oss först en av dessa
detta avseende har Brittiska Kolumbia ettjjättelika skogar, där de höga träden stå i
mycket fördelaktigt läge, då den största de-iall sitt majestät. Man ser männen arbeta
len av timmerytan antingen ligger längsjmed att hugga och såga dessa vidunder
kustlinjen eller vid de talrika, segelbara flo-
derna. Det värdefullaste timret förekommer, nande, när de ofantliga träden braka ned
i ett distrikt vid namn InDouglas Firry och i bland de omgivande träden.

 

 

I

 

och det är synnerligen intressant och spän-I

Därefter få vi se, huru stockarna halas
ned genom skogen till bomvägen och se-
dan staplas upp på tågen. Vår bild visar
oss också ett sådant tägs avfärd och an-
komsten till floden, varest de ofantliga stoc-
-karna railla-s ned för de branta stränderna 
i vattnet. 

Sedan stockarna äro kastade i floden,
samlas de ihop och sorteras efter olika
storlekar, och bilden visar oss tydligt, huru
dessa stockar transporteras nedför floden
i olika kvantiteter.

Därefter förflyttas vi till en timmer-
1fabrik, där stockarna halas upp i maskiner-
l na med tillhjälp av ändlösa kedjor.

Då vi passerat fabrikerna få vi se hur
timret sågas i olika storlekar, sorteras och
j uppstaplas.

 

 

5

Den fattiga att an mer

Ett drama ur livet.

FHTTIGDOM OCH NÖD.

 

 

Den fattiga änkan sysslar med sitt sjuka barn. Doktorn
besöker den sjuka. Han är en god man. Av den fattiga änkan
tar han ingen ersättning för sitt sjukbesök. Men varifrån skall
änkan få medicin?

fYNDET.

vensltu hilber. 

från Marstrand.

Brentjuuen.

Skämt.

 

l sin förtvivlan går modern att söka få medicin men ack
därtill fodras pängar. Under det att hon vankar gata upp och
gata ned, kommer hon av en händelse att-.gå efter en förnäm
dam, denna tappar ett dyrbart halsband. Ankan tar upp det-
samma, hon skyndar efter damen för att återlämna sitt fynd, men
hinner icke. Hon får då, en idé hon kan behålla halsbandet,
skaffa penningar och för dem köpa medicin. Hon går därför
till pantlånaren.

Bär-:River TILLFRISKÅVAR.

Barnet tillfrisknar men det sätt varpå änkan erhållit pängar-
na tynger hennes sinne, hon går till pantlånaren och belånar
det dyrbaraste hon äger, sina ringar för att kunna utlösa hals-

 

 

t :sta akten i

3:dje akten i

bandet. Hon går sedan till en biktfader och biktar sin synd.

Denne rgår till halsbandets ägarinna och omtalar änkans brott 619 akten i
samt återlämnar halsbandet. . I l
BELÖNINGEN. Spelas

Damen rörd av änkans ärlighet går att uppsöka henne.
l belöning giver hon änkan en penningsumma samt ger flickan

halsbandet som belöning för att hava till minne. läre från Pa

Från Salongen
till lumphandlaren

Kemiskt skådespel i 6 akter av Romain 1Ooolns.

en skobutik.

2:dra och fjärde akten i denygiitas item.

en promenad park.

5:te akten utanför en butik i Paris närhet.

lumpboden.

av skådespelarne: Hrr Treville

och C. Henry, samt Fr. Suzanna Demay och
Mary Hett, alla uppburna mimiska skådespe-

ris.

 

Sutnnnujlnnnns Julafton.

En stänmiugsbild, som ej låter sid beskrivas, men som
av alla bör ses. I

llnntonistnns hämnd.

Skämt.

 

 

i Inträde: 50 öre. 25l öre för barn un

der 12 år.

Uerkligt förstklassiga hilber.

Eörtlug och Söntlag nytt program.

För programmets fullständiga utförande garanteras.

Nordiska Centraltryckeriet Sundsvall, 1910.

Vördsamt

C. SVEDBERG.

Information

Title:
Biografföreställning
Printed year:
1910
Place:
Kvitsle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain