#6604: Arbetareföreningens Biograf

il
l
 j
l
l

 

l

i
F l
b
l
i
l
i
l
l
l
i
l
i
i
i
j

ARBETAREFÖRENINGENS-

-1= Biograf H

 

Söderköping.

Annandag Påsk kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka !

PROGRAMw
Tietoa: oo i loili

Nytt program
varje vecka l

 

 

Tierglawten är Berlins största: Malnläggning, den är något liknande
Boulognerskogien och Berlinean favoritpromenad.

Ingen naturvän bör underlåta so denna vackra: bildl.

En lillig

Två. gamla nnglmrlnr, W om och
Flom, skola på kafrneval, "der clrutte
in Buncle". Deras gamle vän Spag
ville de gärna hava med., men dess
värre, Spags liv och färden ledes
icke av honom själv, det är hans
unclier tiden alltför lliari-:clifastn (stor-
kn) til-:ta maka, som .bestämmer var
skåpet skall stå1 och vart Spafg skall

Men Wom och Flom hava tråkigt
på. karnevalen. Ölet smakar icke
och .det fattas en tredje man till
spelparti. Då slår plötsligen en

En kr"

Ytterst spännande Och fängslande

mer.

Eva Strömblad iir på väg med
middagsmiat till sin fader, som :ir-
betar på. fabrikant Ljungs fabrik.
Den unge fnbrikanten, som händel-
sevis råkat få se henne, blir så. inte-
gien av hennes skönhet att han el-
ler ett kort samtal med. henne för-
sök-er kyssa henne. Hennes folder,
som. blir vittne. till denna. scen, [air
vreclgncl fram, griper fabrikanten i
kragen och slungar honom i golvet.
Denna behandling har till följd att
arbetar-en genast blir avskedad.
Några månader efter .se vi Ström-
blad: i sitt tarvlign men .nätter hem
arbetande en uppfinning, som
han tror skall göra honom rik, men
nöden står oför dörren, och För att
skaffa pengar till bröd nödgas han
begiva. sig till panitlånekontoret .mc-cl
sin-fa. bäste kläder. Eva arbetar med
syrnaskinen för att skaffa litet till
huset. Hon avibrytes plötsligt i sitt
arbete av en ybetjänt, som kommer
med ett brev från fabrikanten, vari
han, frågar, om hon inte vill upp-

 

" " I .n l-w liifil.
ollra ett par minuter i hans szill- F, ål i

skap. Eva. kan inte annat än etter-
komma -hans bön, ty den unge fa-
ihrikören har gjort ett stialrkt intryck
på. henne. Litet därefter vi de
båda. ungn promenera i en när-lig-
gande park, alla. sorg-er äro borta
och cle- förstå att de älska. varandra,
men han vågar 1för faderns skull ej
anhålla om .hennes hand", varför de

Ell slulori i

 

 

rrolooiog. I

iclé ner i (lem. De äro ju klädda i
praktitulla. uniformer, det måste
man nyttja sig utav. Med stränga
miner och säker hållning avnilarsche-
ra. de till Spags hem, där de utan
många förhandlingar arresterar den
till synes olyckligt: Spag, mitt för
näsan på hans förtvivlade hustru
och dotter, och bo-rtifö-r honom till.
en .a.rrest, som är av sådan. beskaf-
fenhet, att fångar säkert inom. kort
tid vill-e bliva, överflyttiadàe clit, om
de ioro inrättade på. samma sätt,

or foko.

bllcl. Första.- rangs sensationsnwnl-

för I:illtid måste skiljas. Vid. avske-
-clet se vi yinb-rikanten, för att lindra
Evas nöd", sticka, några större pen-
ningsecllar i hennes han-d. Någon
tidl därefter iii-rar faib-rikanten sin
förlovning m-e-cl en rik ung clam.
Fästen .avbrytes .helt plötsligt .sv
Strö-mlbleöi, som med. några vred-
gaöe ord slnnngir de pengar, hans
dotter fått, i fabrikörens ansikte.
Strömblaid1 blir avlägsnad och fä.-
ste-n iortsättes. Strömblarl har nu
fått sin uppfinning iftiirclig och för-
sàl-(l. till ett högt pris och därige-
nom blivit en rik man. En vacker
(ling nppskräfmmes den lilla.. famil-
jen av den sorglign. nyheten att la.-
biriknnt l..jmigs fabrik härjats av
eldsvåda och fia-rhrikanten själv rui-
n-erntl, enär, brandpolisen icke var
förnyad; Eva, som inte ännu kun.-
n.a.t glömma Ljung, ber sin fader
gå. till honom och tillbjucla honom
kompaniskap. lvl-en likväl den un-
ge iii-sonen är ruineradå och förglömd,
av alla. till o-V i få .f i
(l Vi .":ir;li"åiliwåot:. ör sto t .att motta-
ga. detta annars så. vackra; tillbud,
varför Ströimlblarl. måste vända till--
baka. med" oförrättat ärende. .Nu
tager Eva handiom .affärsenfgfår till.
sin älskade och :föreslår kompani-
skap, vilket nu faibrikanten rriecl.l
glädje mottager, ty Eva tillbjudefr
honom även sitt ärliga. hjärta, och
sin lilla. raska han-d.

Algeriet.

  

l7..

En rosai Egypton från soluppgång

till solnoogàng.

Kameladamen.

Marguerite Gauti-er eller HDiamen.
med kamel"iorna"" gör bekantskap
med den unge Armzmdi Duval och
gripes genast av cljnp kärlek till den
ädl-e, ståtlige unge mannen.. Det
dröjer ej länge förr än hennes förut
gynnade beundrare cle Narville blir
slagen u-r brädet; på. en tillställning
.i Marguerites hem får man bevittna
den definitiva brytningen. Vild sam-
ma tillfälle känner hon första. symp-
tomen till den sjukdom, som sedan
aldrig låmnnar henne. Sedan Mar-
guerite åter hämtat sig, förklarar
Armand. henne sin kärlek, och en ny
värld synes öppna sig för "Kàmelia-
da men?y .

Så. mötas de två älskande i Bou-
lognerskogeni, där de tag-a en åktur
i llflargiierites elegzmta ekipage. Se-
dan Armandi tagit .avsked av Mar-
gn-erite vidi hennes port och just
skall avlägsna sig, stannar ett eki-
page framför porten och A. ser en
distinguerarl äldre herre stiga. ur
och gå upp i hu set. Det lär en här-
tig, genom vars ifrikostighet Mar-
guerite har tillfälle att föra. ett så.
dyrbart liv, och han kommer nu för
att invitera henne till middag; Hon
står färdig att följa härtigen, då. en
biljett 1från Armand i bitter ton un-
derrättar att allt är slut emellan
dem. Hä-rtiigen fattar misstanke på.
grund av Marguerites sin-n-esrörelse;
får läsa. brevet - och avlägsnar si g
:i vredesmod.

Så blir clet åter (försoning, och de
både älskande flytta med hänsyn
till Margnerites hälsa ut till en idlyl-
lisk villa i en tager skogshyfgd, där

 

:le framlexn en lycklig tid. Mefn 
slutar drömmen. De ha. nyss avslu-
tnt en roddtur å. den förtjusande,
lövomkransa-cle strömmen och Ar-
mnnrl har avlägsnat sig ett ögon-
blick, då gamle Duval infinner sig.
och lyckas förmå henne att avstå,
från hans son. Medi dlöclen i hjär-
tat skriver hon ett brev till den äl-
ska-nde, i vilket hon förklarar, att
hon återvänt till de. Narville och upp-
manar Armanicl att återvända till fa,-
miljen samt glömma henne. 
lämnar hon villan.

Den olyckliga .kvirman återse vi
sedan hos Olympe, en hennes förra
väninna.. Marguerite har nu åter-
gått till .sitt för-ra liv för att söika
ldöva. sin stora smärta. Bland cl-em
som 1besöka henne är älven Armaml.
Stigande, att han, som1 halft så. stor
otur i kärlek, bör ha tur i spel, bör-
jar han spela. med några i sällska-
pet. Snart har han vunnit en stor
penningsumma. Dessa penningar
sliinigor han så efter en häftig scen
i ansiktet på Marguerite, som tillin-
tetgijorcl sjunkit .ned på en divan,
och lämnar så sällskapet.

Hennes sjukdom bryter nu ut på.
allvar och den forna lagringen för-
svinner mer och mer.

En dag; när hon kämier sig mer
än vanligt orolig, kommer Arrmand
till henne. Sedan han fått veta
hennes u-pfpoffrinig vill han bedja. om
förlåtelse och taga henne med sig;
Det är dock för sent. Efter några.
minuters outsäglig lycka dör Mar-
giierite i cllen älskades armar.

Ett verkligt mästerskap av dramatisk framstäomongskomu

D Doo mooemo pulvermaskinen.

 

OBSJ Musik för flöjt och piano. 088.!

Entré :

 

 

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
   

i
l
i
1
l
g .
l
4
1
4

IAAAL-.I

Gnst. Thore-ne tryckeri, Söderköping 1910.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain