#6603: Arbetareföreningens Biograf

Gust. Thoréns tryckeri, Söderköping mio.

 

 

iograf =-

Söderköping.

 

Söndagen den lå llllars kl. 6 och 8 e. ni.

PR  G R
pmg på km lll på tvärs.

Nytt program
varje vecka !

 

Nmil

Intressanta och väl utförda bil-
der. litt flertal arv vår publik kar;-
ner sig säkert hemmastadd med
detsamma. Bilden börjar med: in-
fart i hamnen, var-efter vi färdas

i

Nytt program
g varje vecka!

 

överallt, där något sevärt är Xatt ta-
ga vara. på. Motala ström med si-
na. fall och forsar, gör sig synner-
ligen vackert. Kinematografen har
här lyckats förträffligt.

Brandsoldaien.

Den unge .brandlsoldaten lever
ett lyckligt yfamiljeliv med sin hust-
ru och lilla dotter.

Det lilla hemmet blir dock liust-
run för enformigt. Tillt för lätt lå-
ter hon sig lockas av för-föraren och
övergiver hem och barn.

Djup är den övergivne mannens
sorg, men han finner styrka. i kär-
leken till sin lilla. dotter.

Han bemödar sig att glömma sin
otrogna hustru. Då l:bringar honom

 

tillfället åter en dlag ansikte mot
ansikte med? henne och förfö-
rar-en. En stor eldsvådla har

utbirutit i clet stora. hotel-
let, modigt tränger birandsoldiaten
in i el-dzhavlet .för att rädldai die olyck-
liga som ejtkani komma ut, i ett arv
rummen träffar han sin f. dl. .hlustrn
och hennes man. Han. igenkänner
dem och i fförbittring ilar han bort
utan att lbiönhöfra. deras roip om
hjälp. Utkommen segrar dock hans
pliktkänsla. Han störtar in. i lågor-
na och med livsfara räddar han
diem. Hans. hustru får veta vem
deras räddare är, och ilar till sin f.
cl. man för att tacka honomI och
bedja .honom om förlåtelse, men
stolt ibortvisar han henne.

Konduklömiis dröm.
ledtnnsport pä floden Clanery i

Frankrike.

Ett kinematogratiens underverk.

Pompeis ssa

Drama Ifrån den år

PERSONER: Blinda Nydia -----
(Jlaukus, en 4förnäm patricier -
Jane, den sköna girekinnan, hans
trolovade --- Aipoecidles, Ianes. bro-
der H Anbaces, egyptisk zeispräst.
kI första akten mötas samtliga
styckets personer. Glauk-.us köp-er
en) bukett rosor .av blinda Nydia och
räcker den till sin trolovadle. De

"örbädafalskandes lyeka ses med. grä-

melse och hat av den egypitiske
prästen, som också. älskar Jane.

Nydila återvänder lie-m, men miss-
handlas av sin matmofr enär .hon ej
har tillräckligt med. pengar med sig.
(ilaucns, som händelsevis passerar
och .hör flickans skrik., störtar in i
rummet och Ibefriiar Nydlia från plå-
goandarna och lyckas .för högt pris
få köpa Nydlia, .som skall vårda
hans trädgård och smycka hans
gemak med blommor.

Det medlidande och det kärleks-
fulla bemötande Gllaucus visat Ny-
dia har hos henne väckt en varm.
känsla för beskyddlaren, och när
hon därför en dag får i uppdrag att
överbringla en lblombukett från Glan-
cus till Jane, vaknar svartsjukan
.hos henne; med skälvandie hjärta

överlämnar hon blommornia till ri- mer ett glädjeskri

valen. Snart anländer (ilaucus
själv, och Nydias hjärta prässas
samman av smärta. Airbaces, som
också. kommit tillstädes, lovar den
olyckliga att skaffa .hene en dryck.,
som. skulle vända Glaucusy kärl-ek
till henne.

Leo To

 

anal.

79 förstörda staden. l

Den lömsrke prästen förmår emel-
lertid- vid ett :besök .hos häxan"i V e-
siuv denna .att i stället för en kära
leksdlryck lämna en dlryck, som- å-
stadkio-m vansinne, och utan. .att ana
något ont giver hon den älskade
den .förmenta dryck-en. Men
o, vilken verkan! Arbaces skyndar
till" Janes lie-m och söker vinna den
skön-an grekimian samt övergår slut-
ligen till våld, men nu. skyndar Ia-
nes broder Aipiot-:cicles71 till och kastar
den .fräckie nidingen. på. dörren.

Prästen svär emellertid Aipoecides
hämnd, och ute i skogen lönnmör-
dar han den .hatade mannen. Knappt
är dådet utfört, innan: den vansinni-
ge Glaucus kommer till platsen och
lägg-er sig. över liket. Arblaces. får
nu en djävulsk idé; han kaallar på
folk och angivet Glaucus som mör-
diaren.

Så finna vi (ilan-cus på1 amfitea-
tern, nu åter vid fullt f örsitåndi, men
väntande på. döden i ilej-Onets kälf-
tar. Då kommer V esuvii utbrott,
människorna. :bli vansinniga: av fa sia,
byggnader ramla, ett våldsamt ask-
rägn faller, allt är död och. förstö-
relse. Nu .kommer Nydia. till, upp-
näir hon finner
den älskade, men lför honom, glöm-
mande sig själv, till grekinnian, var-
efter dle :bråda rädlcla sig i en båt,
medan .räd-dariiman offrar sig och
-- dör.

 

stol.

Jakten eller arvet.

Högst komisk och skrattretancle.

.En gammal. dam har sagt farväl
åt jordelivet, utan att efterlämna
direkta arvingar. Testamentutred-
ning. skall äga rum. De  k. "sör-
jande efterlevande" ha infunnit sig,
däribland tvenne brorsöner, som va-
rit den gamla tanten till mycken
förargelse mfedlan. hon levat. Lag-
karlen öppnar testamentet och ge-
nom läser det. Den förblezknade har
låtit .nåd gå. före rätt och förlåter
i testamentet alla, iförtret, de föror-
sakat henne, medlain hon levdle. l
trots av en respekt-albel ålder har in-
gen av dle båda: gift sig. No före-
skriver testamentet, att en högst
avsevärd förmögenhet skall tillfalla
den, som blir iförst gift. Bnorsöner-
na. låta sig ej säga detta två gån-
ger, och utan .att avhöra slutet på
testamentet avdun-sta de i ilande
hast för att så. fort dlet låter sig gö-
ra segla in i äktenskapets hamn.
Enär båda två behandlats särdeles
styvmoderligt :av modern naturen,
faller dlet sig ingalunda .lätt lför dem
att såhär lbrådstörtat komma över
en hustru, om också en stor förmö-
genhet ställts dem. i utsikt. Samt-
liga kvinnliga väsen, som komm-a i
deras närhet, .fria die till utan före-
gående ceremonier. Som bådla vil-

ja bli först gifta, började gå. mer
och mer bråstöirtandle till väga, så
.att flertalet dam-er ans-e dem Som
mer eller mindre vridna. Till sist
lyckas den ene övertala. en iniåingler-
ska, som stålr och säljer rostade
kastanjer, att ge geschäftet på: bå-
ten och ledisaga honom till altaret.
Ävensål kan dlen andre glädja sigj åt
framgång. Han bemäktigar sig en
kvinnlig dlroiskkusk, fattar själv
i tömmarna. och ålker allt vad tygen
hålla till vigselpallen. De båda. ri-
valerna uppnå målet samtidigt och
råka i gräl om vem som var först.
Tyvärr är allt derlas jäktande förrgäl-
ves. En slutparagiraf i. testamentet
säger, att. .förmögieniheten skall till-
flalla dem blott för såå iframt die vore
gifta före kl. 12 m. den diag testa-
mentet öppnades, eljest skulle den-
samma övergå på den gamle tro-
tjänar-en. Men då: vigselkandida-
terna anlände till vigselförrättaren,
var klockan. redlan 1 minut över 12.
En var kan föreställa sig brorsöner-
nas miner vid: denna. upptäckt. Som
ingen .av dem numera vill veta av
.något giftermål med .dle Linder så
myoken möda. hopskrapiade dlam-er-
nia, .bli dle ordentligt iuppryglade av,

 

de lurade.

 

088.! Musik för flöjt och piano.

Entré :

 

 

038.!

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain