#6602: Arbetareföreningens Biograf

vvvwvev   -  ,.   

 

 

(lust. Thoréns tryckeri, Söderköping Iglo.

ARBETAREFÖREMNGENS

 

e "

Söderking.

 

Söndagen den 20 Mars kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

PROGR

Nytt program
. I varje vecka!

  

Pa vandring  ökq

nn Sahara i 

 

Modåsåeaes dröm.

Konstlllm !

Stol-slagen kinemalograiisk nyhet.

Kolistlil m l

Epismler från österiilisla fälttå-

get 1865.

, Ett parti schack med Napoleon.
Mäktigt gripamle hildverk l många slura avdelningar.

l byn Austerlitz träffar händelse-
vis den Östlerrikliske officeren sin
fästmö, niéce till prästen på. stället.

ySoi-glös fortsätter, trots den gamle

prästens varningar, löjtnant Max
vidare sin frammarseh, men blir
snart överfallen .av en fransk lör-
trupp, som tager honom till fånga.
Ford till lägret väntar honom att,
enligt krigslagarna, bliva skjuten
som spion. Under tiden ankommer
Napoleon med sitt livgarde. Max
sitter fången i ett skul, men
lyckasV rymmer-"Båt va krten- upp-
täcker flykten forfölja de honom,
men löjtnant Max flyr till sin
fästniös onkel och söker sky-did hos
honom. Napoleon, som installerat
sig i en koja, önskar förd-riva tiden
med ett parti schack. Napoleon lå-
ter genast föra till sig prästen, som
anmodas att spela med käjsaren och

 

partiet, bevilja honom en ynnest.
Fast ängslig över löjtnant Maxls
öde spelar prästen med sto-r skick-
lighet och Napoleon förlorar partiet.
Napoleon berömmer sin motspela-
res skicklighet och begär att han
skall framställa sin önskan, för att
Napoleon må infria sitt löfte. l
samma ögonblick intränger en plu-
t-on .soldater i salen, på spår efter
4flyktingen, som snart upptäckes
och tillfångatages, och skall hans
öde härmed vara1 beseglat. Men
prästen alstrar-mod soclti säger till
käjsaren: Ers inajestät! Ni har
uppmanat mig att begära en ynnest
som seger-lön. Jag lämnar mitt:
hedersorcl, på1 att från min sida gäll-
de spelet denne mans liv. i
Napoleon betänkte  ett ögon-
bliok, men överlämnar löjnanten
åt prästen och utbrister: sp-elskuld

lovar prästen, .att om denne vinner - lieclersskiild, tag emot din vinst!

Mannen som år på

huvudet

Högst originell bild.

Vi äro glada över att kunna pre-
sentera för vår publik Herr Tack,
den ende i världen, som är i stånd
att företaget. sådana oinöjligheter,
som att gå ned för trappor och gå

på lina etc. på huvudet. Herr Track
är en underbar och oefterhäijmlig
ekvilihrist och hans rykte skall med
kinematografens hjälp gå ut över
hela världen.

 

Vacker och tilltalande bildserie.

talienska
Rivier n-

Från

Usllahrikrlin i

intressant.

Hulard.

Var finns ringklockanl

 

085.!

Entré :

 

 

Musik för flöjt och piano.

0 88.!

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain