#6601: Arbetareföreningens Biograf

l
i
l
i
i
l
l
i
i

3
ll

ARBETAREFÖRENINGENS

-= Biograf e-

Söderköping.

 

Sönclagen (len 27 Febr. kl. 6 och 8 e. m.

Will program
vfnrjle veeka l

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka l

En resa IängsSiljans

sköna

Härliga natur-scenarier.

tränder.

Vi få här göra en inlrc-sisanl. färd i hjiir- 310m, där vi hose järllviigsbruu, Kyrkan,

Lat, av dot, miunesrika och mimgh-rsjungrw,
Dalai-ne. Vi börja i Leksand, där hl. av rt-
irogralisku muslim, och dras trygg-e lörevi-
surf: Lilith-ago. sig uppniiirksamheten, lovl-
sàilla så lill Korsmrgs utsikistom på väg till
Rättvik och inga m överblick av lrnklcn
samt dröja (-11 stund vill lliilivilm kyrka och

slåiliga hryggu. liiirilriin gilr låirdnn till1

akiän min? .i i 
W gamla iànha n.

ett har gulor samt konstnären Anders Zoms
idyllisle hem. Till sisl stanna. vi vid Ul-
mrlzurcismooumrnmz och vid Zorns präkti-
ga staty över den unge Guslzrl Vasa, sådan
han rn gång stod pil Mora kyrkobacke orh
i glödande ord mailade dalarnännen till
komp mot tyrahmu.

Stol-slagen, dramatisk biilserie.

lMuonio, drn rikf- jordligaursorwn, älskar-[planen Hans imdmflige lådor" (iiwiiIÄ-Grh Tuu

dm Luttigl-v lår-:ihordnns lagra, dollrr Har-ins,
och fordrar hennes hand av hennes fader.
Mim denim, som vrl lim-u hällig och hård-
liiiirmd man [rim-.on är, vägrar sill. samtyc-
kr, så myckf-l. inom., som hzui vill om dm
ungtI präktiga (Bali-los kärlek lill hfl-nur. Over
alll. iöflölirr Ånlonio dm gumlr lund sin
begäran, och där den gmhhx i vrodesinod
visor honom bort, lovar han ulkråivu. bitter
hämnd. Ornslàimligidirlol-na gynna Antonius

:iir .Muonio ligare :iv lfirahorshrns gård. An-
tonio skyndar uppsöka den gamle för att
meddela honom, att han har att välja mel-
lan :lll strax lämna går-don ell-ÖF giva All-
Lfmio Mario, lin-ir finin den gamle uppe i
hel-gen, där han vaktar sin hjord. När hor-
dvn val-srblivcr sin fiende och hör hans lör-
slagH vill hun ilzi hon, mon snubblar och
sliirlzu- nullör klipporna.

Gripancle bild, rik på vackra scenarier.

Fnlkliv söder om nknlm.

Grevinnan

bröllopsda .

En mycket spännande och storslagen framställning.

Den stolta riddarrn blir fömiirnmd av sin
rival gmwn, som övermmplur riddaer och
sin käraste i slottspurlwu. Följden härav
bliver utmaning på (lur-ll mellan de härd-ti
rivaléfrnzi. ljlwllmr hngynnrr, mxrn i rn hast
:ivlirylns (imisammu av grov-rn, som lmx
sin motslåndurv om ursiikl, villwl dock oi

shall slåhdu mellan grcvillnau och rid-damn,
bor-triin greviunan. lll:an uppsökcr därför
ett zigenzu-hanil, som för lilllàllel uppehåller
sig på platsen; övrrtular dess-lv all mot. stor
itwlöning hol-tröva bruden, vilket även på
nation lyckas lör zigehzirnu. Men inom.
liulmlrl. limms en kvinna, som iörråder hem-

iir hans cgijmliga mnkr, ly hihndrn svzillzxr liglwleh var bruden finnes, vudun bruden

hos honom vid mmwa på rivalrn. [Iam

igàugsiiurr en plan att. när hlfillopsdogrh

blir (lim-förd, lill Stor glädin lör brudgum-
um och r-ll viillörliiinl slmli lör (lf-"skvilligt.-I

Gamla sälar l alen.

En länl nä Maggiunsiun

i italien.

Förfallodaen.

 

088.! Musik för flöjt och piano. 088.!

Entré :

 

 

(lill-st.. Therons liivclm--LI Söderköping Iirlll.

35 öre för äldre, 720 äro för barn..

 

l
l
i
l
l
l
l
l
i

-AAA-

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain