#6600: Arbetareföreningens Biograf

l
l
l
i
l
l
r
l
r
l
r
l

l
r
l
l

ARBETAREFÖRENiNoENs

w Biograf =-

Söderköping.

 

Söndagen den 6 Mars kl. 6 och 8 e. m.

Nytt: program
var-ie vec-ka l

PRoGRå91
92k Sarnia Tumm-

Nytt program
varje vecka. l

 

lleri originelle hotelluppassoron.

Enastående nummer i dressyr och oförlikrreligt komisk.

Hotcllägarcu Slugluncl har trött-
.nkzit  tjänstcanflarua och ersatt
dcm mod en mycket slug pudcl som
han sorgfälligt chassi-erat. Vi se hu-
ru don originella uppassaircu utför
sina många. olika. uppdrag på. ett
bcuurlransvärt plikttroget sätt. Han

Barmhàr 1
iulI

 

tjänstgör som porticr, mott-Ltch clc
rosariclle vid banigårdicn och förcr
bagaget till hotellet, .anvisar rum-
men och passar upp för clc resan-dc,
är brcvbärairc, kypare, vaktmästare
och spion m. m.

 r om: Tiuurrskans

Utomorrlentiigt vacker men djupt gripande bild direkt ur verkligheten.

Skildrizir rich stackars i :wei-givna
.kvinnans .mcrll sin clottcrs nöd;

lrluru -cu liten gåta. kan sprida.
glädje och välsignclse i .ur-rnodcts
kojzi, .och gör clcn l;)zi.rmhärtigzr

ii.-zi.nrlliiigc;n. li dictta. styckc crt citer-
111å.tt.a.u djupt men gott intryck på
varjc åfs k ådfa rc .

Bilclåcn  av critiståcndc rcrkun
och allvarligt innehåll.

Nytt lråo uolarvärlden.

l de arktiska regionerna.

Stor-slagen frrerkiigr:mmm

Serien Ralleigh & Roberts norrlpolsexpeditiori.

i. Avresa-an från miclinattssolcns
land. Drömmandc ligger dct oänd-
liga. ishavct frmnfför oss. Endast
några smärre farkoster synas här
och där. Dc guldtröclàa strålarna
.från (lien härliga. Vmidnatttssolcn
spegla sig och fraimtrollo. underbara,
reflexer på; det lugnt lig-gande Isha-
yvct och givai en sagolik glans åt de
cvng :siiö- och isbergcni.

2. Väg banas genom Ishavct.
lixpciclitionsfairtygct hanar sig lång-
samt väg. igcnorn1 is- och snömassoir-
ua tills det plötsligt befinner sig
Fram-för ett oövcrskåclligt i-sfält.
En .clcl .av .nian-skapat lämnar skep-
pet, försedda. med. långa. stakar.
Mcdl dciss-a borras hål i iscu för att
utröna. -dcss tjocklck. Seal-an begyn-
u-er ett oiiödosamt arbets med att
hacka.. upp isen för ratt bana väg För
fartygct-s vidare framfart.

3. Hall-å! anifiskurr! En av ma-
troscrnii, .som sitter som utkik 1

 

mastkorgen, ropar plötsligt yatt han
sctt 4enÄ valfisk. Vi se endast till att
börjat med en bred, svart linje, som
efter han-cl? .allt mer och mer höjer
sig över vattenbrynct. Sri-.art visar
sig för Våra: ögon, .att denna, svarta
linje. verkligen är en .valfisk, en av
Ishavcts jättelika invånare. l go-
noirnsnitt bliver valen: 22 meter lin;Å
och väger cirka I,500 ccntncr. Ef-
ticr den. första. val-en 1se Vi snart -flcro
stycken, och (let är enV1 cgzcndomlig
"syn att  .farftyg-ct näirfma. sig valÅ
fängarcstationen, hclt omgivan :w
on va lfiiiskfaimiil  .

4. Majestätiska monument. Bland
(irönlands isberg. Dessa båda. si-
sta. bilclcir cttcrlähmar 1att storartat
intryck. Billdizrclc av is och snö
.ström uucl-cfrh-art formade kolosscr
ur liarvscljfupct och bestå -uncllcr år-
tusenden undicr växlande :fo-nmcr.

Vårt fartyg för oss vidare längs
(irönläncllsk-a. kusten och dress isberg.

Rysk elddans.

Have-is gudinna.

Stor-slagen praktbilil.

Lockacl- riv jorclcu-s skönheter
éjvicrgivcr en gudimla. llcptuns rike.
.Hou .Förct-agcr en promenad på. den
.i ört j u szin de virlrlroma iitislca havs-
srraiidlcii och drömmer om kärlek
och jordi-sk lycka.  träffar hon
(jufpidlon, som följer hen-nr: till en
hcrrlc. Denne träffas .av Amors pi-
lar och emottager cllarrrmd-e ch kyss
av .guld-innan, rirllkcns utvald-c han är.
Lcdsagétcl :Lv Amor, kärlekens gud,
för hour hcrdcn in i sitt rikal hus,
där hon bccllörar .honom med ull sin
härlighet och prakt. Han om-gircs

 

:ir nyinfcr, som utföra die härligastc
:Jurister och tilllrfångatagz-L- honom.
Fastän hcclårad :w all denna glans,
känner han likväl sorg1 uppstigwa i
sitt innersta. Han vill lämna detta
ruim, inc-dl alla dess kosltbarhetcr,
clit dcii föl-förande
honom, och flyr bort från detta
övernaturliga, ställ-e. När han når
havet, störtar han sig däri och .ka-
stas livlös bort. Med :skräck och
sorg betraktar g-udiiinan honom för
sist-a gången.

Hailjonglören.

På jakt eller grisen. I i

 

088.!

vErwiré :

 

 

(host. "Noréns tryckeri., Söderköping iirlti.

Musik för flöjt och piano.

089.!

35 öre för äldlre, 2451 öre för barn.

gudinnan för-t --

 

Aqläh -

e
l
r
l

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain