#6599: Arbetareföreningens Biograf

i
i
1
1
i

ARBETAREFÖRENiNonNs

-= Biograf h

Söderköping.

 

Söndagen den 23 Januari kl. 6 och kl. 8 e. m.

Nytt program
varje vecka !

PROG RAM:

Nytt program
varje vec-ko i

I Wien i vinterskrud.

mGer bild, från kejsare tanten vid Dmauliodhni.

(lust. fillliyorénisv tryckeri, Söderköping 1910.

Kommandanton

Kommendanten har kommit nå.
den olycksnliga idén att köpa. Got-
ker till sin vov-vo-v, lilla Pompe, och
nu lila alla vovar i grannskapet .fått
:nys om saken och ansåtta från alla
håll och kanter den olycklige kom-
.mendanten, som till slut måste lea.-
sta sig upp på en cykel och söka.
lsin räddning i flykten.

lar köut sockor.

Men efter en vild jakt blir .han
upphunnen och övermannad av sina
rovgiriga förföljare, som bereda
sig att alldeles göra1 kål på det
stackars offret. Lyckligtvis kom-
mer kommendanten på. den: lyckliga
tanken att lenma sin sockerpåse i
sticket och fly så fort benen kunna
bära hoan. - "allt är förlorat,

 

utom äran och llifiietii...

Storan-fail nyhet!

Ile in nuskoönma.

lilrfanvfiatisnrinf;A efter Alexander Dumals världsberömda arbete. i 30
tamlåer. Frainstätlw av framstående scenlska artister.
lscensättningen ett iittearbete i förenmg med de störstay kostnader.
TAB-LÅERNAS INNEHÅLL.
Första avdelningen:

1. DiArtagnan. lemnar sitt hem för
.att söka.. lyckan.

2. Ankom-sten till Paris.

3. Tager sin bostad h-os familjen
Bonnacieux.

4. Visit hos de Treville, kapten
vid] mnsketörerna.

5. De tre musketörernn. Athos,
Porthos och Arafmis;

6. Dessa tre kamrater utmana.
(FArtag-nan.

7. Platsen Ca-rmilani Scalzi.

S. Kärrlinnl Richelius gardister.

9. DiArtag-nam visar prov på: sin.
skicklighet.

10. Vänskap sluten.

11. Han får musiketörs titel.

12. Franske hovet.

13. Den engelska ambassadören.

14. En historisk kärlek.

15. Drottning Annal av Österrike
och hertigen av Buckingham.

lie in nusketinma.

Andra: avdelningen:

16. Ministems hat och
svartsjnka.

17. Drottningens diamanter.

18. Mylady de Winther, kardiiml-
ens. onda genius.

19. Constanca Bonnacieux, drott-
ningens godaJ ängel.

20. UArta.gnans inlission.

21. l England".

22. Bal vid franska hovet.

rivalensY 23. Skall drottningen bära sina. dia-

manter?

24. Mylady och kardinalen svära
att nämnas.

25. BortrövandetP
älskade.

26. Fängelset.

2 7. Kärlek och död.

28. Mannen i rörla manteln.

29. M-usketörens häimd.

afv dlArtagnans

Ingen må1 iörsumma att se den populära mfskbtörberä-ttelseni i him.

Vyor övar

Vackraö naturscenefier.

Budaposi.

Mejeri i Bern-alperna.

Rimini-gran i färger arr Fatha Fréres.

Staden, som ligger mitt ibland .lie
majestätiska. Bern-alperna, visas
här som ett härligt panorama.. lin
massa kor lemna. ladugården. och
begiva sig. till betesfälten i det de
låta- klangen .av sina bjällror klinga
ut -i (rymden. En herde mjölkar kor-
na, vars mjöl-k före-5 till mejeriet,
kontrolleras, väges, uppliettas till
100 grader orrlil -sockras till 6 proc.

Därefter minskas mjölken genom
koncenträttion till sin halva. volym,
trä-.lies på4 vitab bleckfflaskor eller bu-
teljer och sfeariliseras. Denl sista.
tablån visar oss dfels enivacker
schweizerflicka i imtiongilkostym
och dels den traditiqn-ella,björnen,
som ammar sin unge med. denl ut-
märkta. mjplken från de rylrtlaeir-av
mejeriet-na i Bernalperna.

En utmärkt drag i kavkolnonon.

 

085.!
Entré :

 

088.!

 

Mus-ik för flöjt och piano.

35 öre för äldre, 20 öre för barn.
Fömisntng: endast på söndag!

088.!

l
i
l
l

1---- -A .- -.A-...f- -Å-AA A A ...P

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain