#6597: Arbetareföreningens Biograf

ARBETAREFÖREMNGENSh

-X= Biograf =-

Söderköping.

 

Söndagen (len 13 Februari kl. 6 oeli kt. 8 e. m.

Nytt program
varje vecka !

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Natursssssrier från Trollhättan.
Petterssons Balls ställer till spektskl.

Aftsrklscltan.

Historiskt drama. från pemmvveiis tid.

"Blod- Och järn" syntes vara lösen
på. Crörnwells tid. Emellertid gå
flera. ädla, belijärtutle personers
upplevelser såsom gul-(ltråclar ge-
nom denna dystra period. Sådant
är förhållandet med föreliggande
berättelse om en röjalist, som för-
älskat? sig i en dam och -- afton-
klockan.

Den tillbed-das far var ein-ot den
berainadie förbindelsen och vill-e i
stället gifta bort sin dotter med en
officer ur Crromwells här, som1 ock-
så .anhållit om hans dotters band.
Denne senare drev också sitt spel så
skickligt, att rojnlisten måste fly
för att rädda sitt liv. Hans göm-
ställe i en gun-mtrl ruin upptäcktes
av Cromwells män, och genom
falskt spel övertygatles rujdlistcri
om att hans kärestri besvikit li-o-
noni. En domstol dömde honom till
dödlen. Alltså, när aftonlrloekan
ringde samma kwill skulle. lim] skju-

 

tas.

Marsmms ms

Under ångest och förtvivlan bön-
föll adelstl-amen om nådi, för sin äl-
skade, (lö-ck för döva. öron, och för-
gäves bad: hon ringaren att .försum-
rna sin befattning den aftonen. Dä
alla vägar syntes stängda, (lök en
lycklig tanke upp i hennes hjärna.
Orn lie-n1 lyckades .hänga Vsig! fast
vid"1 kläppen på. aftonklockan den
kvällen, skulle hon måhända för-
hindra den från att brasuna ut den
hemska Clötlssignzilen . Den-ns. plan
satte hon också i verket. Rörd av
denna behljärtrzicle handling hos en,
kvinna, som. så lijävltemotlligt våga.-
tile ztllt för (len hon älskade, benåda-
de. Cromwell den dötlfsåömdle. Nu-
beliöwlc 1han ej längre betvivtlri, .att
sann trohet inniebio-ddte hos den äl-
skade. i . . , i- ..

Detta är en av de vackraste epi-
sodenna 1iir Englands historia, och
den har ockst fått eny dens-amma
väirrclifg tolkning genom föreliggande
film.

omgivningar.

Visternöjs i Ghasmaux.
Tobaksindustri på Sustl-äsms.

Kinematografi i färger från Pathé Fréres.

Vi se här följande Olika tablåer
från tobaksindiustrien på Sundaf
öarna. Såtllden, som verkstärlles på
våren, upptagningen och o-rnplante-
ringen, skörden,

slut cigarrernas fabrikation och
ernbiallerandle. Dessa tablåer avlö-
szi. varan-drar i en. serie lika. pittore-
ska som intressanta. och instrukti-

kontrollerin gen, va bilder.
tirerkningen (ich jäsningen saint tilll

Genom det ssliga Arabien.
En erävseiieg.. "

Kemisk scen av Charles Decroix.

Skådespelare: Fru
vid Varudeville-teatern. - Herr Max
Linder vidl Valrieté-teatern.

Gontran får på gatan syn på, en
ung vacker kvinna och låter med? en
professionell flickjägares skicklig-
het sin .näscluk falla till marken Och
häjbdtar så: damen: "Förlåt, min fru,
men ni tappade den här." Damen
undersöker föremålet och nekar till
att det  hennes. nNej, det är
icke min." M- HNi har rätt. Det är
min. Jag lätt den falla. för Jattt kunna
hava. det nöjet att komma i sam-
språk med Edler."

 

Efter denna hans dij-ärvzi förkla-

Frerneaiix I ring avlägsnar damen sig uppbrakt.

Men vår vän Gontran låter icke nedl-
slå. sitt mod! härav. Han upvalctar
 tusen olika. sätt föremålet för sin
beundran.

Till slut lyckas han efter en insats-
szs Iärventyr i-ntränga. till sin. DulsiP
nea, där han mottages av hennes
man, en fruktansvärd Ce-rberus,
som utan förbzirmrantle kastar ut
honom. ,

Fru Fremeaux och Herr Max Lin-
der äro utmärkta skådespelare,
som utföra detta glada stycke, vara
författare är den spirituelle Charles
Decroix.

 

085.! Musik för flöjt och piano. 088.!
Emy-f; ,- ss öre ftir- siare, se öm för nam.

 

 

Geist.. Thoréns tryckeri., Söderköping 1910.

fi

 

l
l
t
l
t
t
t
t
l
l

i

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain