#6596: Arbetareföreningens Biograf

.--www vvvavv-"vä

 

l
l

:träffas

ARBETAREFÖRENINGENS

 

raf = -

söderkping.

 

söndagen len io Januari kl. o och kl. o e. m1

Nytt program
vario vecka l

  

Kalkutta är det engelska Indiens
mest betydande stad; och vi få här
se hela. den europeiska stadsdelen-s
ståtligaste byggnader, guvernörens.
palaitis, rådhuset, hotellet, framför
vilket Warren Hastings staty är upp-

PROG RAM:

K  ku"  

 

Nytt program
varje vecka

givna av trädgårdar, som ägais av
de rikaste européernia. Och i den
indiska .stadsdelen lägga. vi märke
till barrnlbnhyddoirne, b-etiäckta. med
halm. De två stadsdelarna skiljas
 .av Ganges, vilken erbjuder en lii-

rest, ooh de magnifika husen, om- lig anblick, med sin stora sjöfart.

Det hitgltmdi paiiplyot.

Första ranqs sensationsnummer.

Solens

lotter.

Storslagen ytterst fängslande jättebild.

En historia från det forntida Jia.-
pian, dä. endast ett fåtal .främlingar
tillätos besöka "den uppgående so-
lens land".

Förutom holländska och portugi-
siska köpmän, vilka merändels slo-
go sig ned vid kusterna, voro de
modiga missionärerna., som sökte
omvända det .krigiskzr folket, de enr
dia, som fingo besöka. Japan.

Vår bildl skildrar en .dansö-s, tra-
giska historia.. Hon var .anställd
på. ett téhus och hade fattat kärlek
till Kornuro, en ung soldat. De voi-
ro båda omvända till kristendomen,
men måste tillbe sin. gud: i hemlig-
het. i

Take, en ädling, blir rival till
Komura., .men dlansöisen, Mitsuka,

avvisar äidlingen. Tolka lyckas av
den loliivande svärfadern få tillåtelse
att ibemäktiga sig Mitsnka.
Miitsnka och hennes 1älsl-:are på-
under ett möte, Komuira
lyckas fly un-dlaii - fästmöri vägrar
att röja1 vart han taigit vägen -
man ämnar att låta: henne undergå
tortyr - detta kornlm-er till Komu-

 

ras kännedom - han störtar in, dlri-

ver soldaterna tillbaka och flyr
bort med Mitsukia.
Fader Orlottol håller messa. Mit-

suka och Komura kommer tillstädes
och knäböja, vid rä-Cket till sakristi-
an. Då fader Orlotto lämnar alta-
ret, går paret honom till .mötes

Några få ordl. Han. förstår. Plaice-
rar dem på. ett gömställe. Emeller-

tid har det gjorts alliarm hos Take
och hans anhängare, Soldater ha.
utsänts för .att uppsöka. de b-ortrym-
(la. De1 anlända just vid nyssnäinin-
na tillfälle till kapellet. Präster
höja sin-a händer. Kornura rusar
fram, rliriver först tillbaka soldater-
na men överrminnoas sedan. Fader
Orlotto tar fram: ett kors [från .alta-
ret, Mitsuka klän-ger sig fast vid
honom. Han väigrar .att utlämna
henne. När M-itlsuka. ser sig vara så
föriföiljd. faller hon tryckt .av sorgen
avsvimineid ner, och. sträcker bön-
fallande Farmarna uppåt. Fader Or-
-lotto klänger sig1 fast vid altaret,
och vällisignar henne.

Intressanta studier ur våra lär-
masie husdjurs liv.

Julens ängel.
Georg Stage.

Livet ombord på ett skolskepp.
Högst intressant och sevärd bildserie.

Blomsterkameval i Nizza. i .

När Pepparblom hämtade sin födelsedat-

DlBSBIll.

l anledning av .sin svärsons tödel-l vrid-bry att kombinera.

sedaig ser sig svärmor tvungen att
uppvakta. med någon present. Men:
den måste naturligtvis varai 
billig som möjligt och ändå ända:-
målsenl-ig. Svärmor har svårt hu-

dlessa två.
lika viktiga faktorer och till slut
ser hon sig ingen onani utväg än
att sända. sig själv som ilgods till
den käre imågen på hians födelse-
dlaig.

 

088.! Musik för flöjt och piano.

Entré :

 

OBSJ

 

OBS.!

35 öre för äldre, 20 öre för barn.
Förevlsninig  påv söndag!

-A -AA

 

 

l
l
l
1
l
1
1
o
4
i
l
s

Söderköping 1909. Gust. Thorén-s tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain