#6595: Arbetareföreningens Biograf

Avvvwvt
ARBETAREFÖRENlNGENs

 

 

l
l
l
l
l
l

.--A-...f

 

 

B I (i.

 

 .i mf a .

Söderöping.

 

Söndagen den 20

Munkeelg ml

Nytt: program
varjn vecka E

 

 

Febr. kl. 6 e. m.

Nytt program
I varje vecka!

När brudgummen fiol lrampanfall.

Kanslillm l

Slagmlmmerl

Kunsllilml

Bröder 9 vapen.

Oerhört spännande krigsbilder.

Många avdelningar.

Tv-enne bröder, som voro goda
vänner, råkade förälska sig i sain-
inn flicka. Den ene hade fram-
 den andre fick korgen. En
vacker dag .kallades de båda till ina-
pen Vid sammav kompani, den ene
glad i själen såsom kapten, den :ni-
dre som sei-geant, nedstämdN-uch
dyster. Ehuru skild-a till range-n
voro de likväl "bröder i mpen".

På blodigt slaglält hler kapten
l-laxvley sår-ad, sei-gemit Carröl lör-
de honom -ern ellertid1 :i säkerhet, men
blott för att  fallaW offer för en
exploderande granat, just som kaph
tenen överlämnas åt :sjukwårdare
 fördes till sjukhuset och tänk-
te fögziv på. under vilka omständig-
heter de ånyo skulle träffas.

Sergeantenfville ej återvända. till
hemorten, dål hans sårvlälctesfenåir
kapt-enens trölovade vistades där.

En god gärnings

 

Och såsom krympling Oduglig. till
.krigstjänst vart han utan tak över
huvudet. Tjugo år senare fanns
han sovande invid; ett halvbyggt hus
och z-irresteraidns för lösdriveri.

Kapten Hnwley återvände från
knig-et, gifte sig inedl sitt hjärtas ut-
valda och rar tj-ugu år senare en
Välsit Lieradi ma n.

Genom ödets skic-kelse leddes rät-
tegålngen ine-d f. (l. sergeanten .av
bm-dern, kaptenen. Men förs-t seä
(lan "Vagabicmden" berättat .hur han
 i kriget igenkändbs han av
kaptenen. - f

Med tårar i ögonen dömde kapte-
nen brodern- utt tillbringa återsto-
den .av sitt lirv såsom en äradl 
i hans hem och såsom lika Varm

gäst till honom sam:  

som han varit till kaptenen i kriget.

belöning.

Vacker och tilltalande bild. Praktfullt kolorerad.

En. liten blomster-försäljerska hit-

tar en plånbok full av sedlar Och henne.

lämnar den till poliskdntoret.

Den som har yförlorat densamma
infinner sig här och återfå: sin för-
mögenhet. Då. han erfar, att den

Eli parlsisln på

lilla är föräldralös, adbpterar han
milijelivis ifröijder, något som hon
ockftörtjänt genom sin goda gär-
ning.

hes?

   

k i Venedig.

Klnematografi i färger från Pathé Fréres.

På morgonen för en gcm-dol henne
genom de gamla dngemas stadsdel
som överallt här spåren av en för-
gången kulturs monumentala stor-
het.

Drirornn på Sst llflnrcustorget bil-
dn. en vacker tax-la och på, eftermidv
dagen fit vi i sällskap med Vår pli-
risiskzi avlägga. en visit  Venedig-s
ryktbarn sfpets- och glastabriker,

To f rs.

Vinter-skönheter från Nordl-

Härliga naturscenerier.

Konsllilm!

för att där fåy en inblick i .arbetar-
nes göromål och kräfvnnde syssel-
sättning.

När tiden för tédrickning är inne.
återvända xi  till de modärnare
kvarteren, och1 snart få! Vi se dlet
mängbesjungim Venedig i ifåiistlijus
och .musik ftråla oss till mötes ur
skym n-in g1 o ch mörker.

Sverge.

Kmlslli-lm!

Slrump an.

Komedi av Ugo Palena.

I Speladl av skådespelerskorna. Mei-
riani och Micheletti 1samt skådespe-
la rne Dnndini, Spam-o och Pezzaglia,

Munter handling och briljant spell

 

samtliga vid Theatre Argentina i

Rom .

088.! Endast lll. 6.

i 035.! lllsumma el detta program!

 

088.! Musik för flöjt och piano. 088.!

Entré :

 

 

Guest. Thorens lrycilierig Söderköping 1910.

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

Barnet lär så. känna ett fa- Y

 

l
t
t
t
l
l
I
g

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain