#6587: Biografföreställning

Annandag jul, den26 Dec.
kl. 7-9 e. m.

STOR

 

I Musik af den framstående dragspelsvirtuofsen Herr Frans
Olsson, förste" pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

  

 

reställning I

 

mews :f

 

P R 0 G R Å M:

.Hänföranrle Vackra scener-ler.

 l" vi

 W ru n er

Vackert kolorerad bild.

 

ATan

 

 

 

1.. . .f i

 

min tm törtiänar självy sitt bröd.

Lider ni av hypokondrie, då skall ni blott en
gäng se på denna unga fru, som först driver sin
man till raseri genom sitt .gränslösa slöseri och se-
dan försöker med alla upptänkliga hantverk för att
själv förtjäna sina pängar.Y All dysterhet försvinner

Agöromäl.

och ni skall icke kunna sluta upp med edert skratt,
när ni ser den unga frun arbeta som fönstertvätter-
ska, bagerska, ja t. o. m. chauffeur, tills hon slutli-
gen tvingas av sin man att själv sköta sina husliga

 

Baisse utsttlningen i ägor.

Den största eldsvådan i mannaminne.
En tur genom den nedbrunna utställningen.

Vår bild visar oss här en överblick av den här-
jade utställningen. Av huvudbyggnadens väldiga
monumentala fasad har endast nägra cementkolon-
ner blivit stående. järnbjälkar ha krökt sig av het-
tan och slingrat sig om varandra, bildande ett väl-
digt virrvarr. Den kollosala bro, vilken förband
Solbacks huvudbyggnad och Italiens byggnader har
fullständigt förstörts av elden.. Overallt ser man
rykande rinner, och anblicken av det hela verkar

l

fasansfull. Av allt Bryssel stå endast de stilfulla
fassaderna kvar. Allt det övriga, de vackra gavel-
husen i flandrisk renässans och Lunaparken med
dess nöje-sanläggningar är förstörd. Vidare visar
bilden vyer av utställningen, vilken ej tagit skada
av eldsvädan, och torde det vara av stort intresse
att få se detta. Skadan anslås till över en halv
milliard.

 

 
 
 

 

Bilden visar oss Lejon, Tigrar, Leoparder, Ormar
m. fl. slag av söderns rovdjur.y som synes vara
kinomatograferade i fullkomligt vildt tillstånd.

Stor-slagen bildserie ur djurriket.

 

Det är i trakten av AusterlitzU några dagar före
det stora slaget där 1805. En Osterrikisk löjtnant
har sänts att rekognocera och därvid passat på att
besöka byns kyrkoherde :samt omfamna dennes
niece Marie, med vilken han är förlovad. Efter-en

MMA... Ö u.. "cut .nå ouzåivbl..
Det dröjer emellertid
raskas av en fransk förtrupp och blirtillfångatagen.
Han skall nu skjutas som spion, men käjsar Napo-
leon skonar hans liv och behåller honom som
fånge. En natt lyckas han fly ur lägret, kastar sig
på en häst och jagar därifrån på väg till österrikiska
hären. Flykten upptäckes dock snart, och nägra
soldater sätta efter Max, som emellertid lyckas ehuru
sårad rädda sig in i kyrkoherdens hus, där han blir
förbunden och ömt värdad. -

n UV u.W.-.

 

Ett redan till åren kommet äkta par, som upp-
gett allt hopp om att få några avkomlingar, välsig-
. nas med tillökning i familjen i skepnad av en liten
flicka, till stor förtret för en bror till den äkta man-
nen, som hoppas pä att broderns förmögenhet
skulle gå i arv på honom och hans då åttaårige
gosse. Brodern beslutar sig för att rödja undan
flickan och övertalar ett kringresande zigenarsällskap
att röva bort den lilla. Hans son, somutkorat den
lilla till sin lekkamrat, bevittnar bortförandet, som
han söker omintetgöra genom skrik och rop på
hjälp. Till straff och av fruktan för upptäckt stänger
fadern in honom. Men han lyckas ta sig ut ge-
nom fönstret och följer efter zigenarne. Den lilla
flicken saknas snart av föräldrarne, och likaså kom-
mer gossens far underfund med sonens flykt. Plå-

Stiin får plats in En hemsystcr i sin prydnu.

ej länge, innan han över-"V"

Ett nuttttscnuck men Kätsar

Episod från kriget mellan Frankrike och Österrike.

 

 

. fatt-ers brott.

 

 

VVfrukt-au

Iiapoleun.

Så faller det Napoleon in, att han vill spela ett
parti schack. Någon upplyser honom om, att prästen
i byn är skicklig schackspelare, och han låter led-
saga sig till kyrkoherdens hus. Här lyckas man
i sista ögonblicket gömma undan Max, innan den

       

   

..  .-   .
begynn r. For att göra d tta livligare lovar käjsaren,

själv skicklig schackspelare, kyrkoherden att bevilja
honom en gunst, därest segern blir hans. Efter en
hård strid vinner prästen, och han begär nu att
Max, vilken under tiden upptäckts av officerarna,
skall benädas" och frigivas. Käjsaren vägrar först,
men bifaller slutligen kyrkoherdens begäran och
lyckönskar det ungaparet.
Spännande bild från världserövrarens krig.

gad av samvetsförebråelser, ger han sig ut att söka
efter honom. Då han vid åkanten får se klädes-
plaggen, tror han att ett olycksfall föreligger. För-
tvivlad vänder han tillbaka hem till bröden, som är
alldeles utom sig över att hava förlorat sin dotter.
Den brottslige brodern får i en vision se barnen
misshandlas av zigenare. Det står han ej ut med.
Träffad av slag sjunker han ned och hinner med
knapp nöd bekänna sitt brott innan han dör.

Barnen fingo utstå alla tänkbara lidandenhos
zigenarna. l den efter sin ålder ovanligt intelligen-
te gossen mognar därför planen att med sin lilla
följeslagerska fly-ur zigenarlägret. En dimmig natt,
då alla sova, avlägsna sig de båda barnen och nå
efter många faror och äventyr föräldrarhemmet där
man trott dem redan vara döda.

 

 

"Hz 50 öre. 25 öreför barn under 12 år

"1 förstklassiga bilher.

1jndiga utförande garanteras.

Vördsamt

C. SVEDBERG.

 

 

.ordiska Centraltryckeriet Sundsvall, 1910.

Information

Title:
Biografföreställning
Printed year:
1910
Place:
Kvitsle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain