#6582: Nordstjärnan

L ,

" -i
l
1
j.

 

6

  

1

 

 

I Första afdelningen.

 

Panorama från:
Ih: Rio de Janeiro.)

Rio Vde 1Janeiro,VV BrasiliensI hufvudstad. är till 4väsentlig del

x bebod af eropéer. .

På vårbild ses landets rika flora, som döljer- rika skatter i
det föga kultiverade inre. " i
Slutet af filmen låter oss se staden i fågelperspektiv och ger åskål
daren begrepp om Syd-Amerikas naturskönhet

 

 Vaftendrottningen

 

i .
l
l . i

l

i
l
.Il

l

l

som blef borgfru. I

i Ost Storslàget kolar-erat!! A
En slottsherre företager enq härlig sommarmorgon en fisketur

och blir då varser nägraÅ vattennyrnfer med sin drottning företaga v

en tjusande dans pä hafsytan.

i Han fattar genast kärlek tillV deras drottning och lyckas med.,

sina fisknät fånga hennej hon förmås attifölja honom till sina
slott, där hon blir öfverförtjust ifall hans. prakt och sällskap.

terkonjimen till sitt xhafsrike.afslutas detta storslagna skåde-
spel meden tjusande ballet atsjönymfer; I

f - Det besvärliga q arfvet. 

" 1 Mycket komisk bild.

 

Andra afdelningen. i!

. En skollofskoloni från. Paris.

of] äktenskapets lim-vaÅ hamn-V
En.. ldråp-lig .hi-Storia."P . .

För familia-ken.

:-

r"

.f

 

q bygden, men gripes snart af häftig hemlängtan. N
i hon ett breftill fadern med bön att han måtte hämta hem henne,1 -.

i dotter.

det;V 8. PHon lärsin, far att läs-a,

Å -J g.. ", I få" i f = 
f -V . i, V v x , 

Tredje afdelningen. i .i ...I

Endast en styfdotter. 

EttV gripande drama vur en ung flickas lif.
-En enkling bebor tillsammans med sin 14-åriga dotter en

I landtlig stuga. Den lilla vackra Anna sköter-hushållet på ett för-

träffligt sätt, och lifvet går sin jämna gång. Såblir fadern kär
iren af bygdens tärnor och gifter sigfmed henne., Anna fattar

från början misstro till styfmodern, och efter en häftig scen lem- I

Hon får tjensthos ett vänligt bondfolk i
En dag skrifverl

nar flickan hemmet.

men då fadern ej kan läsa skrifvet får hustrun läsa upp det för

honom 4 ochfden falska kvinnan läser därvid något helt annat än).

hvad som står i brefvet.) I . - , 
. V Längtanl blir emellertid 4Ann-a för stark, så att hon insjuknar.
Hon skrifver lett nytt bref till fadern, men. styfmodern sörjerför
att .det ej .kommer adressaten tillhanda. Slutligen för Annas hus-V

bondsfolk den ungaflickan till hemmet, och nu blir-den hjärtlösxa Å i

styfmoclern afslöjad samt vederbörligen-jagad ur huset.k
Hvar-efter i lyckan åter ler emot bonden och hans älskliga

1. Närfh-järtat är ungt; oil-.Den objudna.-b 3.- EnV liten
landsflykting.- 4. farmarens tjenare.q 5.- Olyckanlatt inte kunna
läsa. ö.- Far-l jaglängtar att hörak från Eder.

 

 :Fjärdevafdelningeni j 

b, Med éden elektriska. järnvägen 
4från Martigny till Chamonix.,

 Vw:lit-fps.vik romantisk skönhet rikt landskap är skadansomW
genomdrager. M-ontblancområdet. i , i i I i

 

Y sväijfr

Lehman har

1 Herr Dumhufvud cyklar landsvägen framåt.l Hanåker på

enksten Joch. slår ned-i vattenpöL: Som det fär-alldeles glödhett 

- fKOm  mnmnf till.stf-alstimkw-Ä 

kommerfdet ofrivilliga badet honom väl till. pass.

.1 i I i - I

7. Hemvändanf

. f

 

l,

I 1 Nember k

en kräfta. Ä I

. V. Vi v V . v - f " . , i V - - Z L, :os , -- . .V v. r. i Wii girig-N V 4 ..-
- V i kr , V . V .i V of - . ,- s I .1: 1 .4 Q
 kr 1 q ., .N-.I . k av b "1 .A .HW , l, L . -s i.
- q n V, V 7- s - 7- fr .fr C j . V V V f fd: I H W eäe . r-r-dHf--W f: "ÅA I .1 .y . A - 1 - 4 a kr k

. l
l" I
i i
. j .
i F
l 1
. l

i
.l i
i .i
l

i

y

. - V .i
i Y . v-
, V

i

l

Information

Title:
Nordstjärnan
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain