#6579: Elite

WN -
f u saw
in

   
   
 

Skandinaviens
åleganiasie
fBiegraf

Vid pianot: Kapellmästare FROST.

itegeatern

 
 
 
 
 

   

 

 

 

PRoglgAM.
Bilder från en indianby.

Storslagen bild från ett indianläger, visande oss olika seder och bruk.

 

Indeladt i 10 atdelningar.

Trefingrade jack Doyle är en stackars människa som utgår från stor-
stadens sämsta kvarter. Han är i själ och hjärta en god människa, men
bringas af omständigheternas makt in på tjufvens bana.

En dag går han sysslolös i ett af de misstänkta kvarteren, då han
sammanträffar med en af de mera energiska inbrottstjufvarna, som föreslår
honom att vara behjälplig vid ett kap, hvartill jack samtycker, så mycket

Gripande drama ur liivet i Amerika. I

mera då han är förbittrad på hela världen enär han straxt förut :fått klart
för sig att han ej har något att hoppas af den Hicka, han häller kär, enär I
hon ingått i Frälsningsarmén och förklarat att det är slut dem emellan för
 vidt han ej följer exemplet. Inbrottet är framgångsrikt och lämnar ringa
spår efter sig. På grund af ödets nyck besöker den kvinnliga frälsnings-
soldaten morgonen efter platsen för stölden och blir anklagad för att ha
begått densamma, då pä grund af Hera orsaker skenet är emot henne. Hon
upptäcker emellertid på Iett bord det otydliga aftrycket af en hand, granskar
detta närmare och finner det vara af jacks stympade hand. Hon förklarar
härpä att om hon tillåtes gå, skall hon inom en timma ställa tjufven fram-
för den bestulne och erhåller tillåtelse. Hon skyndar till jack och anklagar
denne för stölden, omtalar att hon är Oskyldigt misstänkt.

Han tillstår sin skuld, då. hans kärlek nu tlammar starkare än någonsin.

Lily för honom nu till en kyrka där en rörande scen utspelas innan
hon medtager honom till den familj han bestulit. Han bekänner här ånger-
fullt sin skuld och på. Lilys förbön låtes nåd före rätt.

jack gifves nu tillfälle att bli en duktig samhällsmedlem, då kärleken
till Lily frammanar det goda i hans karaktär och om vi vidare följa hans

lefnadslopp se vi honom installerad som en lycklig äkta man tillsammans
med sin Lily.

 

 

 

 

0 Q MUSIK 0 O O
En. resa genom Holland.

Storslagna, oöfvemäffad naturbild.

för mycket beskydd.

Mycket komisk.

Wilkins familj skall resa till Florida öfver vintern och är Wilkins särdeles för-
tjust öfver utsikten att komma ifrän sin svärmor en tid. Emellertid förbyfes hans
glädje i bekymmer, då han läser i sin tidning att inbrottsstölder öfvergått tiil en verk-
lig epidemi. Han sätter sig i förbindelse med ett bolag för skydd mot inbrott Och
dessa göra sina arrangemanger så effektiva att när Wilkins väl kommit ur sin bostad
kan han ej ens själf komma in igen.

En inbrottstjuf har emellertid lyckats komma in och huru denne blir det medel,
hvarigenom Wilkins slipper in och de härmed förknippade för båda parterna komiska
öfverraskningarna är Onödigt blotta. Ett kunna vi dock omtala, alla måste skratta utan
undantag.

::;.;,: . vi PrOg-ranl 5 öre :mia

STOCKHOLMS lRYCKFfil i]

Aktienamn
1010

Information

Title:
Elite
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain