#6578: Komet

Komet=Biografen

Gifver stor Barn- och familjeföreställning i

Templarlokalen Miner Tumba
Fredagen den ll november kl. 7,30 e. n1. Entre: Äldre 85 Bern lö dre.

 

i OprrooreAM

 

 

En resa i Ungern

Detta Land har hittils ej varit flitigt kinematograferadt. Men våra foto-
grafer har nu också hittat dit och hafva vi således många vyer att vänta
därifrån. i
Denna vår bild visar oss några vackra vyer af dess vattenfall och natur,
hafsbad vid Plattensjön samt till sist få vara med om en färd på Plattensjön
och skåda en förtjusande solnedgång.

Det hela är en naturbild som är värd att ses af alla.

Spelaren.

I en elegant matsal säger den äkta mannen farväl åt sin hustru och .ger sig på till
bekanta. De spela kort, han förlorar sista kronan och vill låna, men vännerna vänder honom
ryggen, får låna af en uppassare. Vänder så tillbaka, och förlorar så igen. Han går hem
och stjäl från henne ett smycke och vänder så tillbaka. Hustrun upptäcker stölden, han
blir gripen och jagas bort af sina vänner, som anse honom som en simpel tjuf, Han kom-

mer hem, öppnar byrålådan och tar fram en revolver och skall skjuta sig, skrifver några i

ord till hustrun. men i detsamma kommer hon in, fattar tag iy honom och han omtalar allt
och erhåller förlåtelse.

Romerska äfventyr

eller

Det stora biografdramat.

Roliga nummer, med vackra bilder från den efviga staden.

1. Resenären gör sig hemmastadd. 4. Till hjälp, till hjälp!
2. En titt utöfver Rom. 5. Det afbrutna biografdramat.
3. Kikarens förskräckliga hemlighet. 6. vOtack är världens lön.)

Trofast kan allting

vTrofast är en hund som kan allting. Han kan bära bagage från och
till järnvägen, fungera som postbud och ensamjungfru, passa upp vid bordet
taga emot drickspängar o. s. v., och slutligen räddar han på ett lika ovan-
ligt som humoristiskt sätt en flaska ädelt vin som en karl tänker tillägna sig.

MUSIK.

cRrPPENDRAMAT.

Dzr Crippen ooh Miss le Neveis flykt öfver atlanten samt
lläktningen i Liverpool af Polisinspektör DeW.

Med spänd uppmärksamhet har hela den civilisserade världen följt Dzr
Crippen och hans vänninnas flykt. Förbrytaren är i säkerhet så snart han
satt sin fot på utvandrareångarens däck. Den trådlösa telegraven steller sig
här i vägen; osynlig och omöjlig att undgå slår den ned överallt på alla
stora emigrantångare. En kapplöpning så "spännande att i världen ej kan
uppvisas maken, begynner, och vid målet står vedergällningen.

attre luft.

Midt i den gräsligaste sommarhetta ha stadsmyndigheterna befallt att tvenae ventila-
tionsapparater skola föras genom gatorna för att åstadkomma bättre luft. Mångt och mycket
af obehagligaste art intäffar emellertid. yentilationsapparaterna utveckla en sådan kraft att
allt som kommer i luftströmmarnas väg drifves bort. Passeranden ryckas tillbaka öfver trot-
toaren, hästar blåsas omkull m. m.

MUSIK.

Den svarta Örnens fall

eller

Indianer och Cowboys i kamp.

Ny indianserie i 89 afdelningar. 1Utmärkta färgtoner;

Trapperlägret.

Trapperna i arbete.

jim i färd med hästarna.

Maggi anländer.

Halfblodsindianen.

jim och maggi.

Förlofning.

Trappern anländer.

jim lyckönskas.

Bespejningen.

Bill nppdagar förhållandet.

Bills trogna blick.

Bill rider bort.

Maggi stiger till häst.

Maggi på väg till vänninnan.

Hos vänninnan.

Bill kommer.

Ater afslag.

Bill drager dolken.

Blir slagen till golfvet.

Maggi och vänninnan flyr.

Halfblodsindianen har gått öfver till de
hvita.

Indianen Bill löper bort.

I bergen.

Bill kastar sig i sadeln,

Rider bort

Vakt utsättes. i

Indianerna på väg till blockhuset.

Det första huset finnes tomt.

På väg till bergen.

Blockhusets inre.

Trappernas tidsfördrif.

Indianerna omringa blockhuset.

En indianlist. -

Bill bankar på.

Trappern öppnar dörren.

Blir mottagen af ett regn af pilar.

Dörren slås hastigt igen.

Trapperna i kamp.

Kvinnorna laddar gevären.

Jim utmärker sig.

Smyger sig ut, följd af indianerna.

På väg till fjället

jim lägger indianen igen, då han är sårad,
Förföljd.

På lur.

Hoss indianerna.

Söker höfdingen.

Fredspipan rökes.

Maggi anländer till lägret.

Berättar om uppträdet. ,
Trapprerna tager sina vapen.

På väg till bergen.

Iter hos indianerna.

Krigsdansen,

Indianerna samlas.

Bill ber höfdingen om hjälp.
Rådplägningen.

Indianerna samtycker att hjäpa honom.
I blockhuset.

Indianerna komma.

Trapperna rymmer fältet.

På väg till blockhuset bland bergen.
Indianerna stiger till häst.
Höfdingen och Bill anför indianerna.
Trapperna rådslår.

Blockhuset sättes i försvarstillstånd.
Cowboylägret.

jim vacklar in.

Faller afsvimmad ner.

Berättar hvad som passerat.

100 cowboy till häst.

På väg till de belägrade.
Indianernas krigslist.

Nybyggarna skall röjas undan.
Indianernas andra anfall.

Kulregn från de 100 gevären.
Indianerna falla tillsammans.

Nästa salva.

En fruktansvärd verkan.

Indianerna fall till sista man.

Bill faller för jims säkra hand.

De belägrade komma ut.

Den ohyggliga faran är förbi.

Den elektriska s-oprtmannen.

Calino skall idka sport.r Han köper sig en cykal och trampar åstad öfver småvägar
och gångstigar. Han kommer emellertid i hangemäng med ett gångkors och därmed han
fått nog af cykeln, och blandar sig i stället i en uthållighetslöpning till fots. Tack vare
ett finurligt knep blir han först.

Trött på denna sport vill han ta del i engelsk boxning. Han ställer i gäng ett häp-
nadsväckande tumult, blir afgjord segervinnare. N

Af alllehanda tingestar skapar han slutligen en förflyttningsapparat. Denna börjar
krångla. Medan ägaren kryper in under ekipaget för att experimentera motorn. splitras han
sönder till oformliga spillror. i

l Lehman som pojke. i

Oemotståndligt skrattretande.

OBS! Rätt: att ändra programmet förbehålles.

Pogram 5 öre

j. E. Behrens Tryckeri,
Stockholm 1910.v

Information

Title:
Komet
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain