#6565: Centralbiografen

f RAF EN

 

 

 

Bryggaregatan1 3 .

 

 

Föreställningar:
Hvardagar från kl. 6 till 10,30 e. rn.
Lördagar från kl. 5 till 11 e. rn.
Sön- och helgdagar från kl,1,so till 6 samt 7 till 11 e. rn.
0BS.! Föreställningarna pågå oaibrutet med 11A timmes program.

 

 

Första afdelningen.

 

Expressnyhet.

De stora Riksskyttetäflingarna

vid svenska skytterörelsens .SO-års Jubileum.
i Stockholm den 27-31 Juli 1910.

Våra operatörer lyckades, trots svårigheter Hatt vara med öfver alltH pä de många
olika platser inom lzufvadstaden där taflingarna gingo af stapeln, vatt upptaga alla
situationer af allmänt intresse, varför de af oss visade bilderna, enligt faekmäns
utsago, utgöra den mest mälande och allsidiga skildring, som kan tänkas öfver de
stora taflingarna. Denna films är därför utan tvifvel en af de mest aktuella, ena-
stående ock intressanta films som någonsin upptagits i Sverige.

Ur innehållet må framhållas följande:
Vid Centralstation.
600 meters skjutningen vid Kaknäs.
Markering.
Afmarschen till Skansen.
Kronprinsen åser skjutningarna vid Skuggan.
Hastighetsskjutning på 35 sekunder.
General Uggla jämte flera kommiterande.
Skytteveteraner-
Skytteveteranen Svan.
De 10 bästa skyttarna,
De 10 bästa skjuta orn Gyttorps pris.
Mästerskytten Green.
Prisutdelning.
Riksskyttestandaret, rn. m.

Kyparens dröm.

Trött af dagens mödor med åtföljande nattsöl, insomnar kyparen. Snart ser hani
drömmen ölets, vinets, absintens och alkoholens fördärfbringande verkan. just när hans
förskräckelse har nätt höjdpunkten, vaknar han vid en kall dusch från ett hälft dussin spud-
lande sifoner.

 

(låg Det populära luffarekapellet få?

r , Kofoten f f,

som under ledning af sin populäre direktör M usie Kofotino med K
sprudlande lzumor och gladt skämt spelar sina glada ock mantra
folkmelodier, omväxlande med konstnärligt utförd konsertmusik. 

 

 U

Andra afdelningen.

 

Äkta indianbndi Prariebnd!

ÄnijiAixiEixi

I eller E

I På krigsstigen

Amerikansk express.

 j lnspelat av värkliga Indianer på deras  j
. eget område å Nord-Amerikas Prärier. ..

Solen kastar sina sista strålar ut öfver den ändlösa prärien. Två ny-
byggare, settlers, familjer ha just slaget sig i ro efter dagens ansträngande
marsch, då de blifva öfverraskade af indianer på krigsstigen. De kämpa nu en
hård och förtviflad strid för sina lif, kvinnorna ladda vapnen och männen
skjuta med förtviflans energi på rödskinnen. Wahnatee, en stor, kraftig in-
dian är de vitas vän och vägvisare. En kula har träffat mrs Burton, den ene
settlers fru. Indianen har tagit henne på sina kraftiga armar och burit henne
ur striden. Mrs Burtons lilla dotter har följt med. Då indianen har bringat
dem i säkerhet, återvänder han till stridsplatsen, men striden är slut, endast
en rykande askhög visar var den har stått. Med tunga och dröjande steg
återvänder Wahnatee till mrs Burton, i skonsamrna ord säger han henne
hela vidden av olyckan. Solen har dalat, en tryckande stillhet, endast avbru-
ten av schakalens hemska tjut, vilar öfver prärien, men orörlig, lyssnande
efter minsta ljud, står indianen vid mrs Burtons fötter. Natten går. solen kas-
tar åter sina gyllne strålar över prärien. lndianens skarpa öra hör tramp af
gallopperande hästar. Han lyssnar, de kommo närmare, och snart ser han en
skara cowboys. Han går dem till mötes, ikorta ordsäger han vad som hänt.
Mrs Burton och hennes barn få ett nytt hem bland cowboys. Indianen, i sin vän-
skap trogen som en hund, följer dem. jack och Bart, två unga cowboys täv-
la om änkans ynnest. jack får företräde, Bart, som är drinkare, skjuter, om-
töcknad af spritångor och full af svartsjuka, ned jack. Förskräkt över vad
han gjort, tager han, förföljd af indianen, till flykten. På en bärgsklint upp-
hinnes han af Wahnatee, en kamp, däri insatsen är lif för lif, utbryter mellan
indianen och Bart. Allt närmare komma de avgrundens rand, Bart förlorar
fotfästet och glider utför, i fallet försökande medtaga indianen. Indianen
återvänder till Mrs Burton, här finner han jack, sårad, men icke som han
-förmodade, död. Efter att hava berättat om Barts död, dignar han till följe
af de under tvekampen erhållna såren död ned för deras fötter.

 

Tredje afdelningen.,

Den danska rivieran.

Förtjusande vackra natarscenerier.

Nordostsjällands kust. H Spärvagnstur på strandvägen ut till Klampenborg. - Hidirö. à
Drottningens af England och änkekejsarinnans af Ryssland villor. - Med ångarelängskusten

af Klafnpenborg. - Badanstalten. - Det bekanta Skodsborg sanatorium. - Passagerarna
stiga i land. H- Kronborg och Helsingör. - Marienlyst med omgifningar. - Badlifvet vid
Hornbaek.

En tråkig bradgum.

En glad skämtbild.

 

 

Obs.! Elegant lokal. Obs.!

Obs.! Hvarje föreställning varar lljg. timme. Obs.!
Rätt att ändra programmet förbehålles.
H Varje fredag nytt program.

Program 10 öre.

 

 

 

 

a sista s a seem se) m
åååe 1- givits ess asaåis

 

 

       

 

"fn-t; i 

 

Sthlm. 1910 jfE. Behrens Boktryck eri.

Information

Title:
Centralbiografen
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain