#6558: Olympia

x.

i in.

- djf- 4444.-m:w4m-= -. .
i .

2.

1. Aladdins hem. , 22. Aladdin önskar.I blifva hennes make.
. 2.. Aladdins faders. död. i. I 1, .  q23. Han gär att u psöka henne.
3. . Aladdin begifversi;-xy till en trollkarl? 27515 lléL-ilafdiilin åtfölj "I afheld sitt hof.
4. Trollkarlens hydda. i I 25. Ankomsten till Åkon-ungen. -
ö. Satan framkommer och begär attl UV 26. Aladdin erhåller prinsessans hand.
få. lampan. 27. Aftägande,jtill en moské. i
6. Aladdins ankomst. - 28. Prinsessans boudoir. i Ä
7. Aladdin gär med "trollkarlenf att 29. Aladdin anförtror lampan ät sin
söka lampan. V I p . unga fru." 1 i.
8. Lampan befinner sig iien under- 30. Trollkarlens framkomst.
jordisk trädgård. i " 31. Trollkarlen utbyter lampan mot en
9. Aladdin begifver sig-dit. 1 annan. I
10. Trädgården. r , 82. .Aladdin vill döda sig då. han erfar
11. Aladdin tager lampa-n."1 i . att lampan är borta.
12. Aladdinåterkommer tillltrollkarlen, "33. Féen uppenbar-ar sig samt förhind-
ysom försöker röfva lampan frän 1 - rar detta.l A
honom. ll. y 34. De begifva sig att uppsöka lampan.
13. Detta lyckas icke. hvarför tröllkar- lv35.Å Marmorpalatset.
len stänger in honom ii trädgår- " 36. Trollkarlen har gömt lampan.V
den. 1, . 37. Aladdin och féen- anropa genierna
Aladdin märker en fläsk på. Iam-l. I om hjälp. 
pair" echlgnida-"bolrt densam- I .38. Genierna finna .lampan och lämna
ma. den ät Aladdin. I I
lö. Därvid visar sig enY fé f som för- 39. Balett. , I
vandlar Aladdin till ennng prins. 2:40. f,-Ilrol-1karlenl kommer för att hämta
16. Lampans genier visa sig. 1 llampan.
17. Balett: 41.= 4Trol-lkajiifleiii-sv öfverraY-slerning.l
18. Genierna bygga ett palats åt Alad- i i 42. V"De onda. andarnes framkomst.
in. 43. Trollkarlen .störtas af dessa ien
19. Det yttre afrpalatset. glödande kittel.
20. Palatsets inre. 44. Aladdins triumf.
21. Prinsessan visar sig, men försvinner 45. 5- Apothéose: 
n

.7.

    

W vTL".=t-Trm,:vf .- iV , V " mf"fo

Nerdeuropas största ambulerande

BlOGlRAF-TEATER

gifver föreställningar à

LöBERöDs HOTELL
Söndagen den 6 Mars 1910 kl. 6 och 8 e. m. i

Obs! 2 timmars föreställningar. Obsl
Enastående storslaget

JÄTTEPROGRAM

er PROGRAM. w
Grefvinnan von Hofbergs list.

Drama i 28 afdelningar.

   
 
  
 
 
 
  
  
  
   
  
 
 
   
   
  
  
 
  
   
  
  
  
   
  
  
      
   
 
  
  
  
 
 
  

l.

l. Ministerns dotters förlofning. 2. Ministerns dotter omtalar för fadren sin
förbindelse. 8. Ministern lämnar de förlofvade. 4. Den nervöse Ministern i sitt ar-
betsrum. ö. Svärsonen öfverlämnar det hemliga papperet. 6. Komplotten. 7. Gref-
vinnan von Hofbergs älskare lockar ministerns svärson in på Café Royal. 8. Det
farliga stället. 9. Grefvinnan von prberg tjusar med sin skönhet ministerns lätt-
ledde svärson. 10. Uppbrottet. 11. Ofvertalet att följa medi automobil till Grrefvin-
nans bostad. 12. Grefvinnans boudoar. 18. Den förföriska Champagnen. 14. Sömn-
pulfret hälles i ministersvärsonens glas. 15. Sömnpulfrets verkningar. 16. Det hem-
hga papperet i Grefvinnans hand. 17. Grefvinnans älskare begär papperet af henne.
18. Grefvinnan inlåser papperet, ooh fordrar af sin älskare en större summa pengar.
19. Ministersvärsonen uppvaknar. 20. Saknar sitt viktiga papper. 21. Isin förtviflan
rusar han hem till sin fästmö och omtalar den snara som han blifvit lockad uti.
22. Fästmön läser i tidningen följande annons: En kammarjungfrn önskaslaf Gref-
vinnan von Hofberg. Adress 13 Lindengatan. 23. Ministerdottern söker platsen för
att utspionera. 24. Blir antagen i platsen. 25. Grefvinnans .älskare infinner sig med
de begärda pengarne för det hemliga papperet. 26. Den nya tjänstepigan. 27. Mi-

nisterdottern springer in och griper pa eret samt ilar öfverl ckli hem till sin för-
tviilade fästman. 28. Räddad. pp y g

Hvad man gör af kärlek.y

fiäjdlöst komiskt.

Tolforsen i Gästrikland.

Vacker naturbild.

HLHDDIH.

4. .
i, n Sagospel i 45 afdelningar..
Har visats öfverlOO gånger på Kgl.y Teatern och Kasino-

-44- ff w--Praneeregee eg - f

5.

  

åter.

5. Hvad de två kineserna upplefde
i Paris.

Komiskt.

I

Kit-Wang ooh Sing-lo hafva kommit till Paris. När de sitta på. en bänk på.
-boulevarden passar en gatpojke på. och binder samman deras hårpiskor. Nu uppstår
en vild jakt för de två. himlens söner. Med sina sammanbundna hårpiskor välta. de
allt som kommer i deras väg: lyktpålar, kiosker7 skorstenar etc. Till slut blifva de
upphissade med en kran, och i skalperat tillstànd mäste de vända tillbaka till
Peking.

Expressnyhet. Sensationelt.

6. Den trådlösa telegrafens triumf.

Storslàgen iscensättning. Utan motsvarighet.

Häjdlöst komiskt. 4

När Frans for i Luftballong.

8. Zigenerskan.

Storslagen fin handkolorerad bild.

Fra, ha, hatschil

Mycket komiskt.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain