#6554: Olympia

Nerdeurepas största ambulerande Q

IIOGRAFETEATER

gifver föreställningar à

LÖBERÖDS HOTELL
Söndagen den 20 Februari 1910 kl. 6 och 8 e. rn.

Obs! 2 timmars föreställningar. Obs!
Enastående storslaget

JÄTTEPROGRA

M PROGRAM. W

Sensationsnummer.

Enastående stor 1

16 kilometer Steeple Chase

IPHRIS

Denna för kort tid sedan hallna kapplijlpning visar oss pa hvilken höjdpunkt
denna sport driv-es, samt de ovanligt höga hindren som där tages, hvari flera kull-
ridningar göres, som visar huru ryttares och djurs lif sättas na spel.

Säsongens största skrattnummer!

2. Fru-Kraft sätter sin svärson på profli

Hlla måste se och skratta!

Nu för tiden, då kvinnorna lika mycket som männen studera politik och vilja
ha sitt ord med i laget, förvånar det nog ingen, att en bekymrad mor, försiktigt
nog, vid valet af svar-son, först vill hvilka egenskaper som god husfader ldenne
besitter. k

i Fru Kraft Vill garna gifta bort sin dotter; hon annonserar därför en dag i tid-
ningarne om att fa en svarson på. prof. -En ung man inställer och vi få se hur
denne får genomgåJ allehanda svara prof i hvad som angår hemmets skötsel. Fru

t . Kraft blir stormförtjust öfver sin tillkommande svär-sons alla goda egenskaper. Han

 

:h

-..I -l-ÄN-I-Aa-g NN ;

 

i har bestått profvet och nu skall bröllopet sta med dottern. Dagen efter bröllopet

är detI emellertid herr svar-son som tar kommandot i huset, och nu later han sin
kara trn svärmor dansa efter samma piska som han själf en gång fatt göra.

5. Vackra naturscenerier i Värmland.
4. IfOndt krut förgår ej så lätt.

I Kemiskt.

Herr Liebevoll kan inte tala.. , fru mera, och försöker därför att...blifva
medhenne. r L .. - . I   .i -. .ifall nöd-ll -

Han köper sig en automobil i den förhoppningen, att pa en utflykt i denna
kunna raka ut för en olycka, hvarvid frun skulle1 omkomma. Vi se den kärleksfulle
maken fara med sin fru i automobilen genom gatorna med ras-ande fart1 frun tycks
vara mycket road öfver makens sätt att styra automobilen.
I Vid en häftig sväng-ning kastasfrun ur autoinobilen, gladjestrålande reser hon
sig upp och bestiger automobilen; I

Den modarne riddar Blaskagg blir rasande öfver .att hans plan icke lyckatsl
och styr rakt pa ett träd, hvar-vid automobilen faller ihop som en dragharmonika.
e Bada flyga ur automobilen, och mannen kan inte resa Fruns kärleksfulla
hjärta slår högt för maken H och hon lyfter honom uppaoch lägger honom pa den
ramponerade automobilen och griper själf styret. men maskinen fungerar inte utan
hon måste skjuta den. i

5. Italienska cascader och vattenfall.

Storslagen fin bild.

Brandsoldatens

6. Kärlek och plikt.

Gripande drama i 21 atdelningar. .

I.. .I l 1I i I
7. Teaterbesok tor billigt pris..
1l-läjdlöst komiskt.

Hos mig får man allt för ingenting.

Fru Tapinois har hittat pa ett satt att kunna ga mycket bra. och billigt pä. te-
atern. Hon hyr rätt och slätt en vindskupa pa en af Paris stora teatrar och får
som golf det genomskinliga glastaket öfver scenen.

Om hon nu varit nöjd och belåten skulle ju allt varit bra och hon skulle i
lugn och ro kunna njuta af konsten i Thalias tempel och sin egen uppfinningsför-
måga. Men hon blir naturligtvis högmodig och högmod gar för fall . . . . . . hon

l

. inbjuder släkt och vänner att taga del af staten och den. makalösa bostaden och i

sin entusiasm. öfver den lyckade tillställningen rakar hon tramipa något hårdt på. det
ömtåliga golfvet. Glas-et ger vika och som en bomb kommer vålr hjältinna nerdan-

sande på scenen, där dramat far ett ganska oväntat slut. . . .. . . .

8. ,Grefvinnan och den fattige
i korgmakaren.

Utmärkt vackertkandkolorerad bild..
Verklighetsdrama i flera afdelningar..

9. En visitdag.

Skrattretande.

N är llerrskapet, ar borta passar Johanna på. att taga mot sin Kalle, infanterist
och relservist. .

Han later sig husets läckerheter val smaka och  in i. salongen. för att i
lugn och ro njuta af en kopp kaffe då . . .. plingelingeling. Det ringer på tambur-
klockan och i förskräckelsen tappar han koppen. Johanna skyndar utom sig af
förskrackelse att låsa in honom i badrummet och gar att öppna.

Johanna tycker mycket om infanteriet men försmår fördenskull. alldeles ej ka-
valleriet - den nye besökande är dragonen Kask. Snart har Johanna alldeles glömt
bort sin infanterist och Kask är nu den som spelar herre i huset men då, o öde,
ringer det igen.

Nu Iäro goda rad dyra.. Men det är ej läng tid att tänka efter, utan Kask far

göra sin företrädare sällskap i badrummet där denne under sin fångenskap roat sig
med att undersöka den för honom helt nya och underliga inredningen samt passat
 att "taga sig ett litet bad. Han söker nu förgäfves att stänga kranarna; när dra-
gonen kommer insättande och bagge rulla om hvarandra på det något fuktiga golf-
vet, där herrn och frun, som blifvit ditlockade af bullret, helt förvånade finna "de
båda bålda krigsmännen inbegripna i en vild hatalj.

 

 

 

 

 

 

 

skift-.f 1,- m w. [lida]-Jjåfb-ynivliff] 7111:

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain