#6553: Skurups Biografteater

TEATER

vgiver föreställningar enligt följande

nPROGRAM-

iimlauen den 13 lehruaril
5, 6, i, 8,10-9 e. m.

l. Franske kryssaren Voltaire
går at stapeln.

Storslagen bild.

Detta pansarfartyg  150 meter långt och har ett deplacement af
18,350 ton. Med sin 22,500 hastkrafters maskin uppnår den en hastighet
af 37 kilometer. Armeringen utgöres af 52 kanoner. "

2. Genom IParis på l timme
I eller Resebyrån "Blixten".

Att bese en varldsstad sådan som Paris på 1 timme, isynnerhet når
det sker med apostlahastarna och icke pr automobil - se VVdär någotinyttl

Den lycklige uppnnnaren af denna metod ar resebyrån "Blixten" i
Paris. Man ser hur resande stanna framför byråns annonser och dårpåi
stora skaror strömma till byrån. Så tager en förare den elektriska appa-
raten på ryggen71 de resande taga hvarandra i hand, föraren trycker på
en knapp i apparaten i och det bår i vag med vindens hastighet.

På få minuter se de resande alla sevärdheter yi Paris och afven
frukosten .expedieras med samma svindlande hastjV

Halfdöda af utmattning komma de resande tillbaka till byrån med
sin förare. De ha fått nog af Paris och ha knappast krafter att slåpa
sig ned till bangården.

Alla måste se denna genomroliga bild.

5. Maria Stuart.

Storslagen dramatisk framställning i konstnärligt kolorerade bilder.

Maria Stuart, dotter till Jacob V och Maria af Guise, har gift sig
med Frans Il, Frankrikes konung. Efter denne furstes död 1560, låm-
nade Maria, då hon såg sig förföljd af Katarina af Medici, under tårar
Frankrikes jord och återvände till Skottland. Hennes fader var då död
och hon enda arftagaren till tronen. Hon var då knappt 19 år. Hennes
ungdom, skönhet och behagliga väsen låto henne snart vinna "sina lands-
mans hjärtan. Därtill kom, att hon hade ett ådelt och stolt sinne och
var katolskal kyrkan varmt tillgifven. Maria Stuart fann hela Skottland.
i protestanternas hander. Dessa beredde den unga drottningen många
svårigheter och slutade med att göra revolution och kasta henne i fängelse.
Hon lyckades emellertid fly och tog sin tillflykt till den engelska drott-
ningen, Elisabeth. Men den protestantiska Elisabeth svek hennes för-
troende och höll Maria i ett mörkt fängelse i nitton år, tills hon slutligen
lat henne bestiga .schavotten

4.q Mexikanska armén.

Militärbilder från Hmerika.

Äfven republiken Mexiko, Nordamerikas sydligaste del, har sin armé
ganska aktningsvard i styrka för öfrigt. Vi se en del af densamma un-
der en större manöver, vi se officerarna vid sina kikare och afståndsbe-
dömningsinstrument, vi se artilleri afbröstadt och under eldgifniimg, vi få
vara med om synnerligen intressant broslagning m. m.

5. l tjänst hos akrobater.

Stor skrattsucces.

Hos bröderna Patenlair kan man icke taga ett enda steg utan fara
för lif och lemmar. De ha, just skaffat sig en ny jungfru, som de dres-
sera på sitt lilla satt; hon får först låra sig konsten att taga bort en duk
från ett bord. utan att någon af sakerna, som finnas på detsamma, rubbas,
att bådda en sång genom en följd af konststycken och att sopa golfvet
genom kullerbyttor. f

Jungfrun gör verkligen samvetsgranna försök att vara sina herrar
till lags, och om hon också stöter  några svårigheter, då hon skall gå
på händerna med benen i taket, så1 år det desto battre för henne att
ordna möblerna huller om buller. När hennes herrar mårka den våldiga
förödelsen, tar jungfrun till flykten och en vild jakt efter henne börjas
genom hela våningen. Till slut . blir den skyldiga fasttagen i ett skåp,
och det hela får en våirdig afslutning genom akrobaternas måsterliga
konst-färdighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.sr-Hmm 1.511. Lidberg-.- irl-.turen 1711.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain