#6552: Olympia

i, I 7.1
I- 

BIOGRAF 0LYMPIA

Nerdeurepes största ambulerande

. BlQGRAFHTEATER

gifver föreställningar

jpe- I nnDERsLÖF
, elr l tält vid torget. ar
Lördagen elen 2 April kl. t, "l eeh teen.

 Enastående storslaget
==PROGRAMEE

l. Sonen af underjorden.

Åskàdaren föres förstiner i underjorden, hvar-est man får se Sonen af underjor-
den makligt sittande i en lanstol. Han har rysligt tråkigt. En af underjordens
kloke man hämtas, och denna råder Meiistofeles att sända sonen på en liten lusttur
till jordytan för att förlusta sig bland människorna. SonenI gar in på detta förslag
och får den kloke med som ledsagare. Resan :för-siggår pr automobil och man följer
denna på dess egendomliga vag genom under-jordens otaliga, gapande eldsvalg upp
till jordens yta. Slutligen hamna de resande i Paris, hvarest de med fulla hander
strö guld omkring sig. Då. sonen af underjorden på en restaurang blifver tillräckligt l
berusad, stjäl en kvinna alla hans pengar, så att han, då. räkningen presenteras icke j
kan betala.. - i i

 

 

 

 

 

Denna bilcl, som framställes i kolorerad färgton,
i består af öfver i

16,000 fotografier.

Längden är fyrahunclraI meter.

 

 

 

 

 

 

Hans ledsagare kommahonom dock till hjälp, genom den nyuppfunna trådlösa i j
telegrafen på hvilken rekvireras pangar som med detsamma komma. j

Sonen af underjorden har fortfarande tråkigt. En hel mängd sköna kvinnor l
ställas fram för honom, Och af dessa blir han betagen i en ung bondiiicka. Genom
svek och bedrägeri uppnår han flickans gunst men då. han i kyrkan skall vigas vid 1
henne, maste han fly tillbaka till sin underjordiska boning. Den unga flickan har I 1
i sorgen öfver sin förlorade fastman tagit in gift, och hennes väg går "också till 1
underjorden, där de båda :r-akas. Det hela slutar med en glänsande fest därvid so- i
nen af underjorden firar sitt bröllop med den unga iiick-an. f i l

 

 

Konstfilm l l
2. -  Slutna äppar,I I I .-

En familj gör sig i ordning för en 1erien?:serienr.v Men den gamle lame och döfve . H I
morfadern måste stanna hemma, ty de andra skola företaga en båtfärd i samband i
med promenaden. De anförtro omsorgen om den gamle åt en tjenare, men denne
är falsk och listig, så. att han bara tar vard om honom medan de andra äro hemma;

I DåJ han Å blir ensam med den gamle knuffar han honom och låter sin vrede gå. utv
öfver honom för att han förorsakar honom så mycket arbete. Den gamlel mannen
gråter. Modern skickar sin lilla dotter tillbaka för att hämta en knapp. Barnet ser
tårar i morfaderns ögon ooh frågar tjänar-en därom, men denne bara rycker pa axlarna.

- Endunkel aning kommer nu öfver den lilla flickan. Betänksamt aflägsnar hon sig.
Nar hon kommer tillbaka till föräldrarna vill hon ej följa med, ty hon kan ej låta
bli att tanka på moi-faderns tårar. Man skickar henne hem. Hon marker huru tva
människor med sluskigt utseende tala ifrigt med tjanaren. Skrattande skjuter tja-
na-ren den gamle bort i ett hörn.

Flickan gömmer sig bakom ett träd och iakttager därifrån huru tjänaren visar
de båda främmande huru de skola intranga i huset och röfva.

Sedan dela de tre skur-karma rofvet.

Men för att gifva det sken af öfverfall later tjänaren binda sig och de båda
andra försvinna. Flickan träderrnn fram från sitt gömstalle och slår allarm. Nar
föräldrarna komma tillbaka och se den xfångne vilja de befria honom, men flickan
berättar då huru allt har gått till. i "

5. Väldresserade polishästar.

Komiskt. -

Denna bild visar oss en djarf ridt, som håller åskadarne ispäuning från början
till slut. Två. ridande gendarmer hafva fastbundit sina hästar utanför ett värdshus
i skogen, medan de själfva starka sig där inne. Under det att de sitta där inne
komma två skojare, dessa satta sig upp på. hästarna och rida bort. Grendarmerna
springa upp på en torgvagn ooh ila efter igalopp. Den vilda jakten går öfver stock
och sten och slutar först då hästarna, öfver hvilka skojarna förlorat all makt, sjalfva
spela poliser och bara skojarna direkt till jmlisstationen. val-est det ej väntar dem
något angenämt emottagande.

4. En bena-d i månsken.

i 1 Bild från Mikado.

5. .Den svarta häxan.

Pa ett ställe i en främmande världsdel har ett ungt par af nyfikenhet tillkallat
en kvinna som befattar sig med trollkonster. Häxan kastar ett pulfver på elden
och da visar där sig många märkliga fenomen som öfvergär alla deras aning-ar och
föreställningar.

     

ECIVISBE-ålllivfläy- 5110-213791- åLSIBEOLCBT .

a oh jufva i römmar

Härlig drömbild i olika afdelnlngar.

Storslaget fint koloreradt.

     
 

7. En kamelrit i genom PisY
gator.

Komiskt.

"i l Obsl Entré Sittplats 50 öre.
i Stàplats 35 öre.
Barn . 25Pöre.

w

Egen elektrisk belysning.

 

 

nn-nnnnnm-

r-I-
je

 

Skuruj: 1.010. I Lindbergs tryr-keri. 1705.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain