#6550: Olympia

1.

2.

 

Nerdeurepes största ambulerande

eloereAF-TEATER

gifver föreställningar à

I LÖBERÖDS HOTELL
Söndagen den 13 Februari 1910 kl. 6 och 8 e. in.

Obs!

2 timmars föreställningar.

Obs!

Enastående storslaget

JÄTT 44fPROCIRAlVl

I M PROGRAM. W
I Zambeze. Södra Afrika.

Utomordentligt fin naturbild.

Äfventyr i vilda Västern

Ofverfall på en af de första nybyggarne i Kanada.
Intressant äfventyrsskildring i 24 afd.

 

 

 

 

1. Emigrantångare. 12. Förföljda.
2. Den förskjutne friaren. 13. På berget.
3. Ombord på emigrantångaren. 111. Undan för de susande kulorna.
Å1. I vilda västern. 15. Bland klippiga bergen.
5. Indianerna i skurkens tjänst. 16. Striden.
G. Deligensen öfverfalles. 17. Indianerna i skurkens spår.
7. Utvandrarens dotter bortröfvas. 18. Boven lämnar sitt byte.
8. Ridten och iiykten med det sköna 19. Hjälplöst förlorad.
bytet. 20. Flykten.
9. Utvandrarna som fångar i indianer- 21. Skottet.
nas läger. 22. Ett fall nedför klippan.
10. Indiankvinnan befriar utvandrarne. 28. Indianlägret.
11. Indianerna vakna och se att fån- 24. Lyckan vunnen i Vilda Västern.
garna Hytt. .

 

3. Mannen som inte kunde stå på sina ben.
Häjdlöst komiskt.

4. Slussmästarens dotter.

Dramatiskt.

En bandit bland guldsökarna.

Spännande drama. f

5.

Guldgräfvaren Ascibald har alltid haft onda anslag mot förmän och kamrater.
En afton då alla guldgräfvarne äro församlade, erhålla de ett meddelande om att
en af dem skall resa till närmaste stad för att få en större summa guld, blott han
framvisar medsända papper. En af guldgräfvarne sändes till staden, dit han ger
sig af på en häst. Ascibald har emellertid gifvit sig af före sinlkamrat och lurar
på honom i en skogsdunge, där han öfverfaller den intet ondt anande samt röfvar
från honom hans papper. Han begifver sig sedan åstad för att hämta guldet

När han anländt till staden införes han till mister Thom och här framvisar han
pappern och erhåller strax en större summa guld. Han iiyr nu, och några år efteråt
se vi honom gift och han är nu en mycket ansedd man bland societeten. Han
beger sig en dag ut på promenad med sin hustru och deras lilla 10-åriga dotter.
På vägen möter han sin f. d. kamrat, från hvilken han tagit papperet och som han
trodde vara död. Då han ser honom, slår honom hans samvete. Han flyrlhem
och inkommen i sitt rum, tar han fram revolvern och det papper, som han genom
ett brott kommit i besittning af och som förhjälpte honom till hans rikedom. Han
faller omkull, blir förtviflad och så godt som vansinnig. På en bal i sitt eget hem
blir hans brott emellertid upptäckt och mannen öfverantvardad i rättvisans händer.

6. Karlsborg-Sköfde, Varnhem-Axvall.

intressant bildserie.

Bildens innehåll: Rödesunds kanalstation. W Skarpskjutning med kanoner
vid Karlsborg. - Sköfde: Stationen; vyer från staden, en marknadsdag. - Järn-
vägsresa öfver Billingen. - Varnhems :gamla klosterkyrka. - Axvall: Stationen,

vyer; bevaringen rycker in.

7. Den besvärliga paraplyen.

Sensationellt nytt!

Krokodiljaki.

En storslagen1 bildserie tagen ur verkligheten, vis-ande oss infödingarnas strid
med dessa fruktansvärda glupska djur. Ej mindre kän 8 krokodiler, stora, präktiga
exemplar, blifva de orädda jägarnas byte.

9.

8.

Dagrar och skuggor.
Utmärkt vacker bild.

En sällsynt vacker fotografisk bild från Medelhafvet framstå-Hände solned-
gången och de olika skedena af månens uppgång.

Bilden är utomordentligt väl tagen och innehåller: ,

KDen sjunkande dagen.LL -- "Solnedgångenff - "De sista dagrarne.LL -
första skuggornaf" - fSkymniugsstunden." -, "I månens silfverljus.LL

10.

LLDe

Romersk idyll.

Storslagen. konstnärligt kolorerad bild.

Saphora, den sköna och stolta patriciskan, som tillhörk en af Roms äldsta
och förnämsta familjer, har förälskat sig i plebejen Marcus Patvus, på grund af
hans stolta, manliga och kraftiga väsen. Men hon lyckas aldrig, hur hon än an-
stränger sig, ådraga sig hans uppmärksamhet, ty alla Marcus tankar gå blott till
Lydia, liksom han af borgerlig härkomst. Med föräldrarnes samtycke tänker han
gifta sig med henne. Men Saphora får reda på denna kärlekshistoria och när
Lydia med vattenkrukan på axeln, går för att hämta vatten i brunnen, på cam-
pagnans stolta ruiner, bevakar hon henne, följer hennes spår och låter sina slaf-
var gripa henne.

Patriciskan, grym och obarmhärtig, låter kasta sin rival i ett mörkt och
underjordiskt fängelse, där den olyckliga Lydia, nu lefvande begrafven, försmäktar.
Af medlidande räddas hon af en slaf från denna grymma död. Han varskor Mar-
cus, som i tid anländer och befriar sin trolofvade. Han dömer den grymma
Saphora till samma straff, som hon hade bestämt åt sitt offer, och spärrar in
henne lefvande i det hemska fängelset.

11 Den tankspridde herrn.

Mycket komiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen elektrisk- belysning.

 

 

 

 

 

 

Slam-up 1910. Lidbergs trycker-f, 1710.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain