#6548: Skurups Biografteater

TEB .

giver föreställningar

  

   

enligt följande

 

 

 

Söndagen lll 24 lpril

Geo-7,80, "Yeo-8,30, 8,30-9,3o, e. m.

  
 

 

estigning af die jungfran.

Ett kinematograiiens underverk. f

  

Nyligen omtalades i pressen att en svensk, red. Pallin från Stock-
holm, bestigit die Jungfrau, en af glacierer omgifven och med bländande
hvit firn betäckt bergkoloss af 4,167 meters höjd i Berner Oberland,
Schweiz. Bergstoppen bestegs första gången 1811, men har sedan icke
många gånger uppnåtts. Hvar och en som inser en alpbestignings faror,
förstår huru svårt det är att med en kinematografisk upptagningsapparat
på en sådan färd uppfånga så härliga naturbilder på filmen. Sedan fö-
rare engagerats, färdas man med bantåg till Scheidegg; från banan ser
man ett storslaget panorama af Jungfrau. Det besvärliga uppstigandet
till Oncci-Hiitte belönas med en praktfull solnedgång. Så fortsättes öfver
Ouccigletchern, hvar-efter tältläger slås för natten. Dagen därpå öfver-
skrides gletcherns is- och snöfält, laviner och vattendrag en farlig vand-
ring. Man når 77Silfverväggen", men nu återstår det svåraste. Uppför
den nästanlodräta isväggen måste man taga sig genom att hugga in steg
i isen, och faran för ett fall till döds är öfverhängande. Slutligen stå
de djärfva klättrarna på Jungfraus topp, hvarifrån utsikten är af öfver-
väldigande skönhet.

 
  
   
  
   
  
  
  
   
  

 

 
   
   
  

Enastående sevärdhet!

Tro V

 
 

2.

 

karerr i Benares.

   
 

5. Tjalveri sein glorde sg osyng.

Kolorerad. Kemisk. -

Moderskärlelr.

Storslagen gripande bild ur liivet.

 
 

4.

  

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är omgifven af ett stort
antal beundrare och en af dem friar till henne. Men hennes ende son
gillar icke att modern skall gifta om sig, ty han har en dunkel aning om,
att det dä skall komma tråkiga dagar för honom. Friaren upprepar sitt
frieri i barnets närvaro, men det kastar sig om moderns hals och gråter
jämnierligt. Modershjärtat utkämpar nu en svår strid, men kärleken till
mannen och tanken på framtiden är större än kärleken-till barnet. Fria-
ren, hvilken kände sig kränkt genom barnets afvärjanole rörelse, har gått,
men gossen skyndar nn efter honom och för honom tillbaka till modern
och lägger hans hand i hennes. Hon nu åter gift och barnet har fått
en styffar, för hvilken den lille är i vägen. Hans ende tanke är att skic-
ka barnet i en pension. Slutligen gillar modern detta och han blir sänd
åstad. Det stackars barnet ligger i sin säng och känner en gränslös hem-
längtan. Han lyssnarI om alla sofva. Då han förvissat sig om detta,
kläder han på sig och klättrar ut genom fönstret. Han skyndar sedan
till föräldrahemmet, där han begär att fä komma in, men ingen vill öppna
för honom. Slutligen faller han alldeles uttröttad pä gatan, där han blir Y
liggande och ingen människa bekymrar sig om honom. Då stannar en
vagn utanför huset och ur densamma stiger fadern och modern, men de
gå in och stänga porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet
och imderrättar genast föräldrarna, men då polisen visar fadern barnet,
stöter han det utom dörren. II samma ögonblick kommer modern och ser
huru hennes barn blir utkastadt på gatan. Hon skriker till och rycker
barnet till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne att hon får
välja mellan honom och gossen. Men moderskärleken är större än för-
ståndet, och tryckande barnet intill sig svaranhon honom, att hon vill
behålla detta.

   
  
  
    
   
   
   
   
   
    
  
  
    
 
 
    
 
 
   

Häri-förande natursteneri!

Strålar och skuggor.

5.
En sällsynt vacker naturbild af Medelhafvvet på hvilken solnedgången
såväl som månens uppgång blifvit framförda.

l. Den aftagande dagen. 3. sista strålarna. 5. Skymningstimman.
2. Solnedgången. Ål. De första skuggornaö. Isilfverhvitt månsken.

ö.. När

 
    
   
   
  
 

huset skule repareras.

Mycket rolig.

  
 
  
 

 

WW.WWW

Slam-up 1.910. Lidberys tryckare, 1805.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain