#6547: Olympia

i. .gr i ---i 

ni, . . Lily, , A , I W-

Biograf Olympia

 , Nordeuropas största ambulerandeM I i. V : 

. ioeiaalegirearea 

gifver föreställningar

.rv1

i? V
fet
i

   

 

 

f i 006691066, i lälf på forget 

Siin igen en 24 lpril kl. , ,7, 8 mil i. m.

EEDRoeRAMEE i
l. En Bulgarisk hjätinna. ; 

Spännande storslagen krigsepisod. l "
Från gränsfejderna mellan Bulgarien och Turkiet. i i

  
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Handlingen föregär i Serbien under stridigheterna i Österrike, man ser vaktposterna i deras mäle-
riska nationaldräkter bevaka gränsen. Scenen skiftar, en gammal bonde har just tagit afsked med sin
son, som tillsamman med många andra serber är utkommenderad som gränsvakt. Den gamle mannen
reser sig för att ga bort till fönstret, men faller plötsligt till marken, träffad af hjärtslag och bäres
döende till sin dotter. , i

Fadern har blott en önskan: att välsigna sin son, och han är förtviiiad öfver att denne ej är
hemma. Dottern begifver sig dä ut på den farliga vandringen att finna brodern, och detta lyckas henne
också efter många faror och ansträngningar. Brodern blir förtviilad vid underrättelsen, men vägar icke
lämna sin post, ty detta skulle straffas med döden. i l

Dä säger hans syster: HJag vill öfvertaga din tjänstgöringif, och utan betänkande spänner hon am-
munitionsbältet om lifvet, tager geväret i handen och lugnar brodern så godt hon kan innan denne be-
gifver sig af mot hemmet.

Plötsligt bryta fientliga trupper öfver gränsen, man ser en moder med sitt barn häftigt förföljda af
fienden. Den unga dit-kan bringar dä med det största. dödsförakt båda i säkerhet och ställer sig till sist
helt ensam och fyrar pa fienden. Den kommer närmare, redan synes hennes öde vara beseglatl l
Dä kommer som genom en lycklig slump undsiittning, en blodig kamp uppstår och fienden jagas pä flyk- i
ten h men den unga flickan har blifvit sårad, träffad af en kula bäres hon bort. l

Hon föres fram till högste befälhafvaren som redan i förväg låtit hämta brodern. Denne har dömts i --.
till döden för det han lämnat sin post men dä generalen erfarit sakens sammanhang frikänner han under 
domarnas och de öfriga narvaiÄ-andes bifall den unge mannen och berömmer systerns hjältemod.

2. Utställningen i Stockholm1909.

Entrén. Stora garden. Stora trappan. Nedre garden.P Fontänen. Strömkarlen. Pä musikestraden.
Stora gården (generalrevyl. Oentralbuffén. Automatcn. En trädgårdsvrä. Tea-room. En loggia. Stora
fontänen. Kaskaden. Egnahemsvillan. Lriitterivillan. Rutschtorn. I gondol. Vattenrutschbanan. Gra-
lären. Utställningen fran sjösidan.

En utmärkt väiiyckad bild.

3. l Koleratider.

Hvad lkolerafruktan kan ställaàtilll Du u U  .fl i
Saisonens roligaste bild. i-

Räosla är en dålig rädgifvare, äfven i koleratider, därpå lämnar denna sanna historia ett lysande
bevis. I

Polisen mottager den fruktansvärda underrätelsen, att koleraepidemien hållit sitt intåg i landet. l i
Darrande af skräck meddelar polischefen sina underlydande denna underrättelse och befaller dem att = 
visa den yttersta noggrannhet vid undersökning af misstänkta sjukdomsfall. .

Bäfvande af fruktan genomströfva Ipoliskonstaplarna gatorna och i sin ängslan se de en kolerasjuk
i hvarje tillfälligt passerande. Se därl Pä en bänk ligger en mänsklig varelse. Denna gäng är det
säkert en sjuk. Efter en läng och ängslig tvekan gripa de tvä poliskonstaplarne den förmodade kolera-
patienten och släpa honom till sjukhuset. ,

Patienten under-kastas en grundlig desinfektion och blir därpå till sin egen stora förvåning värdad i,
och förplägad pä bästa sätt. Slutligen ställer läkaren sin diagnos. Mannen har icke kolera utan 1 
-- delirium. i "

4. Modern dressyr. I

Vacker bild. C

Herr Jean skall utföra första numret och herr August de öfriga. Två. kakuduer sitta uppflugna i
en gunga och röra sig af och an i takt under det en annan svänger rundt i en hvirflande dans.

En mycket grann papegoja återvänder hem i ekipage. Snart bryter en eldsväda lös, men brand-
soldaterna skynda till och tack vare deras raskhet och skicklighet är all fara snart- öfverständen, hvarpäP
en animerad fest vidtager. En liten vovvov förevisar en samling andra smä vovvar, kissar och smäfäglar
i. broderlig sämja -- till största glädje för smättingarna som titta pä -- och äfven för deras pappor. och
mammor.

5. Silfverkusten i stormväder.

Oerhördt storslagen vacker naturbild.

6.. b Den moderlösa.

cripande verkligheisbiid.

i Storslagen, fint handkolorerad.

En man, som lefver mycket lyckligt med sin hustru råkar dock-knyta en förbindelse utom äkten-
skapet och som ett barn blir följden af denna kärlekshistoria, mäste han nu underhålla tvenne hem.
Men sä en dag dör hans älskarinna helt plötsligt. Hvad skall det nu blifva af hennes stackars barn,
som står alldeles ensamt i världen? Fadern tager det i sina armar och bär hem det till sin hustru, för
hvilken han i fä ord berättar sitt felsteg och som han nu bönfaller om öfverseende för barnets skull.

Den stackars hustrun känner slaget förfärligt, men när den första smärtan lagt sig vaknar i hennes
hjärta alla de modersinstinkter, som länge nog slumrat och hon sluter med en häftig rörelse bade barnet
och fadern i sin famn.

7. La Bons-Bons lVlee och dess
nverkan på portvaktarfrun.

Hejdlöst komiskt skrattretande.

Madam Muller svärmar mycket för teatern, ty hon har konstnärsblod i sina ädror, och hon använder
hvarje ledig stund till att pä teatern. Hon har en mycket ansträngande plats, men hennes man
hjälper henne. Hon har fatt fribiljett till Mänskensvarietén och gär troget dit hvarje kväll. Ifrigt stu-
derar hon programmet och läser "Bons-Boiis Mée, den nya franska dansen". Ah katten!l Det är mitt
nummer, att få sig en sväng-det är roligt.

Rid-än gär upp och en subrett med chic dansar bons-bons 1mée. Dansen behagar madam Möller sä
mycket att hon plötsligt midt bland publiken själf börjar att dansa. Hon tvingas att blifva sittande,
men hennes konstnärsblod har redan smittats af denna lockande nyhet och. sätter henne i rörelse. Hon
springer äter upp och börjar dansa pä nytt. Publiken kastar henne slutligen på dörren ut pä gatan och
där fortsätter hon att dansa. Tvä poliskonstaplar se henne och blifva själfva hänrykta af den nya ,
dansen, att de dansa med. Hon kommer hem och berättar för sin man hvad hon upplefvat. I morgonx
är ju min födelsedag och dä vill jag göra mina gäster en särskild öfverraskning, tänk hvad skola Möllers,
Schulzes och Kulickes sägaW Soaresällskapet är samladt och man mår väl. Så försvinner plötsligt
madam Muller. Hon har ställt om en kostym ät sig och uppträder nu till gästernas öfverraskning som
bons-bonsmée-danserska. De närvarande gästerna hjälpa till med ett dragspel, grytlock m. m., Under
tiden har nattväktaren redan stängt husporten och det värda sällskapet fortfar att väsnas, sä att de all-
deles icke höra de häftiga ringningarna af en del innevånare i huset, som komma hem och fä vänta där
nere. De rifva nästan ner portklockan, men där uppe försöker sig nu hvar och en på bons-bons mée.
Shåtligen 1åyckas man komma in i huset och öfvcrraska det värda sällskapet, som snart upplöses ät alla
vä erstrec .

X-

 

        
      
     
 

 
   
  
  
  
    
   
   
  
 

 
   
     
  
  
     
   
    
   
   
 

  
 

 

.Iysing

  

b

   

 

 

 

 

 

Egen elektri

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 180.5.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain