#6546: Skurups Biografteater

Skurups

IIGRAF-

TEATEB

giver föreställningar enligt följande

I PROGRAM -
Söndagen [len 17 lnril lllll

Geo-7,30, Iso-8,30, 8,30-9,30, e. m.

 

 

l. Karnevalen i Nizza
1909.

Tnsentals främlingar från alla delar af världen
besöka denna storslagna fest:g som i utstyrsel och
praktfullhet öfverträffar allt.

2. Den tankspridde
Herrn.

Kemisk.

3. Det anonyma brefvet.

Dramatisk.

Två. ungdomsvänner hafva icke sett hvarandra på många år. På. en
inbjudning besökerI den ene, en modig officer, sin gamle skolkamrat.
Denne, en fabriksägare, har en bildskön fru. De vanliga konventionella
halsningarna äro afslutade7 ooh allt är godt och väl. Den mycket öfver-
arbetade husbonden måste tilldela sin skrifvare en tillrättavisning för fel-
aktigt arbete, och denne hämnas nu påJ sin chef genom att skrifva ett
anonymt bref7 hvari han beskyller sin husbondes fru att bedraga sin man.
Husbonden sätter tro till brefvet ooh följer svartsjuk sin fru och officeren.
På. en oskyldig promenad, som den unga frun företagit med vännen, träf-
far maken dem arm i arm. Stor skandal och följden däraf blir en kallel-
se till duell. Den unge officerens öfverste försöker ordn-a saken i godo
och besöker husbonden. I dennes privatkontor får öfversten plötsligt ge-
nom ljussläckaren syn på. aftrycket af det anonyma brefvet. Förklaringen
ar snart gjord och den akta mannen och vännen åter försenade. Den
karaktarlöse skrifvaren blir afskedad.

4. Fajanskonstnärens
triumf.

Bernard Palissy i sitt laboratorium. Artistisk
kolorerad film.
Kulturhistorisk bild af stort värde.

Bernard Palissy, den kände franske naturforskaren och porslinskonst-
nar-en, hade i staden Saintes fått se ett kärl af italienskt eller spanskt
fajans7 hvars fina glasyr uppväckte hans beundran. Han beslöt att ut-
forska denna glasyrs hemlighet, men det ena försöket efter det andra
misslyckades. Vi finna honom i hans laboratorium uttröttad och modfalld;
några närvarande vänner försöka förgäfves intala honom mod. Blifven
ensam faller han i sömn. I drömmen visa sig härliga syner för konstnä-
ren: hans lysande framtidsdrömmar taga gestalt i briljanta keramiska al-
ster, med lefvande bilder. Ooh när han vaknade, hade han nått målet
för sin 15-åriga strafvan.

Palissyfajanserna tillhöra den europeiska keramikens egendomligaste
och mest fullandadeesarbeten.

5. Bland sydamerikas
indianer.

Intressant.

6. Den elektriciterade
poHsen.

Oerhört rolig.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain