#6544: Olympia

Nordeuropas största ambulerande

loeeaesrearea

gifver föreställningar

 I L Ö B E R Ö D
tä- i tält på torget. W
Lördagen den 16 April kl. 7. 8 och 9 e.

Enastående storslaget

 

 

 

EEPROGRAMEE
I. d7iannen som går på
Enfvuöel.

Ende i världen som kan prestera detta.

I Vi äro glada öfver att kunna presentera för var publik Herr Tack, den ende
1 världen, som "ar i stand att företag-a sådana omöjligheter som att ga ned för trappor
och gåJ på. en lina etc. på hufvndet. Herr Tack är en underbar och oefterharmlig
ekvilibrist och hans rykte skall med kinematografens hjälp gå ut öfver hela världen.

2. .Eljbet i Eatarne.

Mycket vacker och intressant bild.

6. cBuööisterna i Ie7nc5ien.

Storslagen vacker naturbild.

Panorama från templet i Kandy.

Stjärnor7 målade på väggarna7 skulpterade elefanter aro hinduernas gudar.

De spetälska.

De heliga elefanterna bada.

En sjuk gud.

N ägra öfningar.

Följande bilder aro hämtade från Oeylon och ar ett utomordentligt vackert
panorama vi har se npprullat för vara ögon - den tropiska vegetationen, hufvnd-
staden Kandy med dessa gamlaeskulpterade tempel allt ger ett ovanligt och pitto-
reskt intryck.

Men man bör ju också. alltid se medaljens avigsida, och har i. det spetalskas
kvarter få vi en inblick i allt det elände som annu härska öfverallt7 äfven i de till
1synes mest paradisiska trakter ä torra som numier betackta af Sår och böllder
kunna de stackars sjnklingarna ej väcka annat an afsky och medlidande.

Och till sist afslutas dessa tablåer med de heliga elefanter-nas bad7 en prince-
dnr7 som val är agnad att väcka ett berättigat uppseende hos oss vasterländnjingar
och otrogna. .

4. Een underöara mattan.

Idel öfverraskningar.

Denna bild ar från början till slut mycket intressant. Den framlockar manget
godt skratt af åskådarne, på samma gäng som de maste .förvåna sig öfver det egen-
domliga satt hvarpä denna bild ar framställd.

5. dåmazener under olika
lidelivarff ,

Fint i handkolorerad.

6. att öråösäanöe giftermål.

Hàjdlöst komiskt.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

 

 

Egen eletris blysnin. q

 

 

SKURUP 1910. LIDBERGS TRYCKERL 1795.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain