#6540: Olympia

EMMM

   

 

Nrropas stört VNamulerae

BlOCålRAF-TEATER

gifver föreställningar

i :Röfvareåulans liveli

Söndagen len ll Juli lll.

i. (samtidigt med Löberöds Skyttebasar).

PROGRAM N:02.

l. Hur Marseljäsen kom-
ponerades.

Sammankomst. Man önskar en melodi som kan elda folkets sinne.
Rouge de Ilsle fär en idé.

Nattlig sammankomst. Rouge de IlSle vid pianot.

Marseljäsen är färdig. Dess toner elda för första gängen.
Fraterrite, Liberté et Egalite.

 2. Barnsköterskornas
kapplöpning.

Komiskt.

I En soldat har gått förbi . . . . och i hans spår följer en hop barnsköterskor,
liksom .dragna af en magnet. iDen olycklige soldaten flyr förskräckt för denna för-
skräckliga mängd och hetsar regementets hund på. de förföiljande. Rädde sig den
som kan!

e. Bilder   i   j f  

Mycket intressant bild.

Burma är en provins i Brittiskay Indien öster om Bengaliskai viken. Växtvärl-
den är detVi-ndiska monsunområdets; skogarne utgöres till störstai delen af arter af
Dipterocarpas samt teakträd, Ticus eiastica och olika magngliaarter. Bland kultur-
växter märkes ris, bomullsträd7 banan och brödfruktsträd. A bilderna visas oss yp-
perliga prof på växtligheten. Befolkningen uitgöres hufvudsakligenl af BurnizaneirT de
resligaste bland indokineserna.

4. Direkt förbindelse
mellan planeterna.

Stort charmant fantasistyeke med dyrbar iscensättning..

I dessa uppfinningarnes tidelivarf förvånar sagt ingenting. Föreliggande ster-
artade äfventyrs och fantasispel som i. fantasirikedom betydligt öfverträffar till och
Jules Wei-nes djärfvaste idéer torcle dock vara ägnadt att väcka ett benättigadt upp-

. seende7 särskildt som bilden är konstnärligt kolorerad.

Den store astronomen Sir Marx Kingston är för närvarande sysselsatt med sina
Mars-observationer uti världens största jättetelleoskop och har för en häpnande sam-
tid omtalat nàgra af sina iakttagelser, hvilka. de gode amerikanarne passat påJ att
tillgodogöra sig.

Bildernas ordning äro:

l. Proffessorn demostrerar sin plan för astronomerna. 2. Liiftskeppstekniken
i sin fulländning - en underbar projektil.  Afresa -- projektilen utslungas.
4. I världsrymden. 5. På främmande planet. ö. Jättesvampar och oroliga dröm-
mar. 7. I kamp med innebyggarnie.  Inför furstens tron.  Enlevering och
flykt. 10. Pa äterväg genom rymden, ll. Hemkomsten. 12. Resenärernas hög-
tidliga mottagande.

Den film är iscensatt efter-idéer af vara stormän Kingston7 Edlison, Flamma-
rion och Jules VVerne.

5.  Ink-räktarne.

Häjdlöst komiskt.

Min käre Bouniat. Jag och min Katarina med våra smä älsklingar tänka till-
bringa en fjorton dagar hos Er och hoppas att det skall göra Er ett nöje. 77Patembois".

Den käre Bouniat meddelar helt glad nyheten ät sin hustru; ch de göra upp
planer hur de skola kunna harbärgera hela den talrika familjen.

Emellertid ha Patembois tillika med talrika reseffekter och korgar trots sina
medpassagerares och betjäningens protester packat in sig i en tredje klass vagn.

Familjen Patembois stiger efter ankomsten till Paris upp på taket till en om-
nibus. Vid första stöt ramlar det högt uppstaplade resbagaget i hufvudet på de
som passera förbi och ett häftigt gräl uppstår. Slutligen ankoimma Patembois med
sin familj utan vidare missöden till vännens hus. Efter de första, nödvändiga häls-
ningarna göra Patembois7 sig hemmastadda.

Madrasserna läggas på golvet och familjen lägger sig att sofva. Men barnen
komma under sina lekar att stöta tva säckar med kol ned för trappan på. sina för-
äldrars säng. Dessa väckas strax efter de somnat af detta skydrag och hoppa ur
sin säng och skrika vildt i sin förskräekelse.

De sina Patembois ramla helt uppskojade ner för trappan och störta rakt ner
på sina föräldrar. Uppretade öfver den stora förödelsen jaga Bouniats Patembois7
pä dörren, och dessa fly förfärade under värdfolkets förebråelser.

 

 

 

 

 

Egen elektrisk belysning.

I II

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1916.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain