#6533: Olympia

Nordeunnpas största ambulerande

enceaAF-ÅTEATER 1 få

gifver föreställningar

i ååàfvareåulans livoli

Söndagen nnn lJnli llll.
PROGRAM Nm 2.

I; 1. mmnn-:wnvzn-IC-U
En resa 1
Schweiz.

Vackra naturscenerier.

  

 

 

 

 

 

ÅJHIEMIVA 

 

 

 

 2. Luftseglinarnes
. 7 överraskning.

Hejdlöst komiskt.

3. Brödernas  
svartsjuka.

Drama.

Två bröder lefdei fred . . . en ung flicka uppträder pa skadeplatsen och som
hon föredrar den ene av dem känner den andre en vild svartsjuka mot den lycklige
rivalen. En dag nar bröderna tillsammans varit ute på stengetsjakt söker den för-
smadde skära av taget, med vilket brodern håller sig fast över en avgrund Och
hindras från att fullborda sin avsikt endast genom flickans mellenkomst, men den
olyckliga kvinnan mäste köpa sin älskades liv mot löftet att avståJ sin kärlek till
honom. Hon haller också ord, men hellre an hon gifter sig med den, hon anser
som en brodermördare, beslutar hon söka döden och skriver för den skull nagra ord
till honom, som avtvunget henne det hemska löftet och förbittrat hela hennes liv.
Då vaknar brottslingens samvete, han lyckas komma tids nog .att radda den unga
flickans liv och återge henne löftet, varpå hon äter Vid sin alskades trofasta hjärta
kan le mot livet och lyckan.

  

 

4,;
 L- lmbmumg=n fu

, Den moderne
satyren.

Stormande skrattsucces.

 

En ung man som blivit plundrad av rövare tar och gör
sig en dräkt av löv för att icke såra den offentliga anständig-
heten. I denna kostym skall han försöka radda sig hem, men
upptackes av medlemmarna i ett pensionat på promenad. Ett
förfärligt skri av blygsel höres och alla titta med nyfikna och
chockerade blickar pà honom. Man hämtar polis, som för ho-
nom till vaktkontoret dar allt förklaras och dar han får mera
I passande klader.

- lim-IH!! Ià

 

 

 

 

"examen nur-mL

   

 

 

 

 

Egen elektrisk belysning.

I l

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1939.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain