#6525: Olympia

I aaaaaannaaaaa

 

BIOGRAF OLYMPIAI

Nordeuropas största ambulerande

BlOGAF

gifver föreställningar

i åàfvareäulans linoli

Söndagen en ll Juli I lll.

(samtidigt med Löberöds Skyttebasar). 1 -

PROGRAM Nm.

 

Julius Caesar.

Stort historiskt skådespel.
af Shakespeare.

1. Casca och Trebonius utskällor hor- ll. En spaman Ceslator beslutar ga
garna för att de prisa (hrsar. I till Caesar för att "annu en gång

2. Domstolen. Varna honom.

3. En spàman Varnar (Ia-sar. Tank på. 12. De sammansvurna mörda Julius
den lözde Mars. (hes-ar.

4. Tribunen. Marcus Antonius Vinner 13. Brutus talar till pöbeln.
kapplöpningen och heder (hasar tre 14. Marcus Antonius framvisar Caesars
gånger om en krona. döda kropp.

5. Cassius förloder Brutus till delta- lö. Brutus Slår läger nära Sardis.
gande i sammansriirjningen mot lö. Striden mellan Cassius och Brutus.

Cars-ar. 17.
ö. Brutus i trädgarden, de samman-
svurnes samlingsplats. i
7. (J-.nsars palats. 18.
8. (lalphurnia berättar för Tawsar sin I

(fl-.nsars ande visar sig för Brutus
och varnar honom för nederlag och
död.

Marcus Antonius och (hi-tavio (il-ee-
sars stridskrafter mot Brutus och

 

dröm ooh hur honom ej ga till Se- I Cassius.
naten. lSl. Slaget. Caesars död ar hamnad.
t). De sammansvurna trätda in7 skratta 20. Brutus begår sialfmord.
 v w , r- .. u v h . H i, Y
öfwer (Vfaesals raddsla och forma ho- Ål. Brutus hkhrnnningj. lhni var turn
nom följa sig. åifllaste af alla roinarne.
lt). Uwsnr följer Villigt med. 
" .   .  Au". " V .. (HH, .. - Haara-Vän. V - var" . V- vis-ai t

2. Den gamle ungkarlens
bortsprungne hund.

Komiskt:

l-lerr Minh-rs hund Flock har sprungit hort. Herr Miiller låter införa on sn
lyrlande annons: "Stor belöningI orhaller den, som aterfar min hund, hvilken lystrar
till namnet Flock.77 Snart samlas utanför hans hostad en stor mängd personer med
hundar, hvilka alla lystra till namnet Flock. Man gör först förfrågan hos portvak-
ten. Da .dot tva-. fyra- och sex-benado sällskapot gör honom myr-th omak, mister
han tålamodet of-h kör ut dem alla med kvasten. lnlnndsitllskapot gör ett försök en
trappa högre upp. Dar ligger ett akta par annu i Morfoi armar, vaknar förskrakt .
upp och afvisar samligen. Man försvinner. Samma .sm-n upprepas i en salong, slut-
ligen paträ-iffas den rätte annonsören. llan tar on öfvorhliok öfver ställningen ooh
lämnar rummet för att fly undan. Ållosainmans efter honom. l-lan stiger upp i en
automohil och rusar i vag, men hans förföljare :tro efter. Plötsligt stannar automo-
bilen. Han far syn pa ett träd ooh klättrar upp i (lot. Var on som försöker följa
efter7 far helt hoskedligt en spark uppifrån. Stort krig-sind, ln-.lagi-ing. Flyktingen
försökt-r stiga noll mon hlir grip-sn. Först far han on liögtirlligr avbasning", sedan
förlikning ingafll..

Denna hilrl orsakar Verklig-a skrattsalvor.

3. En resa gonorn Egypten.
En färd genom Nilens
klara stränder.

Utomorolentligt vackra naturscenerier.

Staden (lairo. f-V Packning och sadlingl pa Dromedaren. e- Boduirnnarknad i

.i Ohsis. -- .l-hlrnorama af Luxor. f Gator-na i staden och templet. -- Aralnnarknad.

-- KamelL-ruas sadlingI oi-h fodring. rllill slut On fiird pà skuts i Nilen.

4., Den kvinnga Cyklisten.

En ung dam köper en uykol och profvar hastigt sin lycka. Dessvärre lyckas
försöket myr-ket illa. Don unga (lamt-ns manga olyckor skaffar henne icke vänner
pa hennes första utflykt. och mycket medtagen vänder hon hem och hoppas på
lirat-.tre lyvka nästa gang.

 

Egen elektrisk belysning.

   

 

 

WSklirr-kup?.lilltjfi iLidbergs tryckeri. 1915.

.v . v.-

teatern-Um

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain