#6524: Olympia

H====H

BIOGRAF OLYMPIA

Nordeuropas största ambulerande  

   

gifver föreställningar

i åàfvarefulans livali

e lllàmlauen len l llaI kl. 5-lll e. m.

(Annandag pingsi.)

Enastående storslaget

zEEDRoeRAMEE

l. Indianhöfdingens ring.
Mexikanskt äfventyr.

Fängslande scenerier! Spännande!

 

Tonga, (lm unge indiunhäfdingm, hur hlil"vit tilllinignlnoen ul nionik-.m-.n-na och
skall nu med sitt lill fore-orm .sinu stamlliirvmulti-Års brott mot hlekunsiktena. Mon

prästen i (lvl mexikanska lägre! iir gynnsamt stämd mot Tonga.7 som aldrig vis-.Lt
Sig Ägrym mot Sinn hvit-a. bröder. och smyger till honom en revolver7 trick Varv. hvil-
ken Tonga snart har Iätter-vunnit sin förlorade frihet. Som

PH gällgfifva skänker den unge indianhöfdingen prästen en ring :if fint arhetndt
guld.

Nitgon tid efternt gor sig ater munnm. indinustum ut

pd lCllg-Sfl-(ll ooh liiifvztr llorl

chrdcs, präsfcns unga dollar. lm ett spjut hilt-.n- man en hit huffellädm: pa
hvilken är skrifvot att. om en .summa zif 5il,(lUll- dollar fill-lande dag uflàimnades till
indianska. lägret. flit-krm .skulle Vhliliv-.t frigifven.

Det blir stor uppståndelse i pråm-lens familj. som genast hopszftmlnr alla. Värde-
snkr-r, indianhofdinet-ns ringv oi ens" undantagen.

llon ung-(t flir-knu hur i-Irn-.llertid hundits Vid

forlyrpdlm. llzi hon f-.tr syn pa .sin lI-.uh-r, sliter hon Isina. hund or-h run-.tr mot
honom som om hon redan ntervunnit friheten. Mon lllougu. riikuur dr- medförde
ilyrhnrheterna och finner
... lösfsummall Otillräcklig, hvarför flif-kun :der hlir fasttr-tuen och hunden pziV ryg-
- gen af en Vild hänt. som .sr-.t jun-nn ut pä. prärien. -

Tonga undersöker emellertid snryr-keiut Howh finm-r du den gulrilring, han en
gang låtmu-at pràwtr-.u som tackminhetngiirfl. (lgonhlirrltflilrn-n skyndar han till mexi-
kunztrou ovh igonkiinnor sin räddare. Du smulor (igfnlhlirkligon den unge liiifdingl-n
sina. .krigar-f ooh slitlor af i sus-.uide galopp

pd jakt rjl-er den olyckliga kvinnan. Etusi- rm vild ooh alfvmityrliu jakt flle- prii-
rierna- lyvkns du sä: upphinnu. honan or-.h återföra henne i triumf lill lägret.

i 2. xEn illa placerad finne.

Häjdlöst komiskt.

Vil-nun.vx dr- hi Hunting-minne fullbordar sin toalett under ih- gråinligaste grimaser.
Vrid .sinr pa? Jo. hell enka -i-n liten stan-kam1 lilmtl som har hlifvit  illa. placerad
at! han hvor-ken kun .sill-tu. sig; eller ror-a. sig. rllill ing-.1. pn. :lllt maste don stud-kurs
rvioomlien gå. på on hal flitr hans egendomliga upptritd-ande framkallar ett diskret
 lojv i salen.
Musiken spolar upp en rule. Vimnnten ser sig tvungen att hjuda upp sin
"tV " ,- l "r  -. . . ;f ;- .I A. . 2., v, -- .H , ." , ". ,

 .4  
strax kommer. En af gästerna griper till slut honom i axlarna och tvingar honom
att sätta sin; ett småirtans nkri hanar  Väg mellan vicomtens läppar, men öfvergrår
till small"ij w hiilden har sprur-kit. (lol) ltill allas häpnad slår vic-.omten tvärt öfver
till den Vildnsto glädje.

5. Hrabiska äfventyr och reseminnen.

l oasen Ziban.

Ytterst intressant skildring.

l.. Bland Tung-"ads rinner. 5. Hest i Sidi-(lkha.
2. Honom lliskra. 6. I palmtopparne.
3.1. llumnian Äfleskoutino. 7. Arabiska. trupper.

4. llo fin-stenude kaslunlerna. 8. lllozahite fmitasin.

4. Herr Klåfinger.

Kemisk bild.

5. Flickan från Nizza.

Storslaget drama i 20 afdelningar. Mycket fint och artistiskt handkolorerad bildl
i Brvtningen. i Han solo-.r en hemgih. w Gifter-mål för pengar. Å Tre mana-
dcr efteråt. I i
. (hu din. man :tr llorta mot mig vid våiglzorset.
Emil.

Margot. Nixzns fagraste flieka.,  ensam. med mjolklflaskau pa axeln och håret
uppsatt så.. som end-.Lst Nizmtflivkornny forsta. det. ut att möta Hin älskmjlo. men får
af hansy mun hora. latt nllt nuts-tr- vnra slut emellan dom ot-h att han fåttt en lannan
lblilfk-.t kär . -

Åled hrustet hjärta flyr hon sin Vitg- för att  visa den tiwilöso7 hur grymt han
småirtat och forolämpat henne.

i Några är förflyta. Ma. t:rota forne fästman har gift sig med den andra flickan7
j men upptäcker så, att honv ar honom otrogen ooh trots det Margot söker stiilla allt
r till rätta emellan den man hon .iinnu alltjänn tills-kar lik-a högt som någonsin och sin
rival7 later han Isig; ej läng-ro ljmdragas. 1

Han inser.y hvilket dumt lrvte han en gang gjorde, när han Valde sin nuvarz-nnle
hustru for hennes påtng-.rr ooh oliver-liinnnrr henne utan saknad till hennes älskare,
under fh-t att han själf vänder all sin kärlek till den lilla trogna Margot ool1-- när
slutet är gott är allting gott.

  

 

i 6. En envis älskare.

Stormande Skrattsucces.

.later har härmed äran anhalla om lår dotters lnuid.

"Min llerrel Jag är envis. Ni skall alltid linun mil;y i lrlr väg, auhallande om i
[Cr dottersY hand. Lucien (lrampou.sl

Matsedel:
Soppa på kokosnöt.
llvuliisk à. la llotellvåird.
Grilj oral I ka mel.
Stektay rätttikor.
Syltad frukt.
" .ing har äran anhålla om Er dotters hand.

Herr Urampon anhåtller om fröken Amanda Koketts hnnd. men far korgen.
llan later likväl ii-ke avskriir-.lnt sig. utan uppenharar sig för sin hulda skonas faders
ansikte vid alla möjliga och omöjliga, tillfällen7 fe f- - som hrefbiiraren som här
brefven till honom. .som kyparen som pussar upp honom pa restauranton, Isom kusken
som kor for honom i droskan, som portior pà hotellet. och. for hvarje gang har han
pa. läpparna. sitt: url-ag har äran att anhälla om Er fröken dotters hand."

Slutligen en dag kas-tar den ursinnige fadern unge Ummpon ut genom fönstret
ooh rusar ii väg; ut, men han går förhi under fönstret just i samma ögonblivk som
den ihåirdige friar-on faller ner från himmelen, alldeles lagom för latt upprepa sin
gamla hon. i
i (lr-.h da kastar fadern, som är rädd för att han börjar hli tokig, dottern i
(lr-ampons armar . . . . . . amor .vi-mit omnia.

 

Egen elektrisk belysning.

 

SKURUP 1910. LlDBERGS TRYCKERI. 1822.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain