#6507: Olympia

a

s

n

u

far han anställning hosl en kolossalt rik plantageiigare.

 

 

BIOGRAF OL MPIA

Noideuropas största ambulerande

I " BlOGRAl:

gifver föreställningar à

.LÖBERÖDS HOTELL f"

Söndagen den IG Januari l9l0.
Obs.l 2 timmars föreställningar kl. 6 och 8 e. m. -
- Enastående storslaget jätteprogram.

 

 

 

 

 

-- "

 

PROGRAM.
Moderna Centauren. .

Ridskolan i Pinerolo. "
Lärorik bild för ldrottsmän.

Detilering. --- Passering av en dal. Sprang över en barrier. W Passering av
ett grunt ställe. - Nedstigning på en sluttning. Sprang över en mur. - Bestig- "
ning av en höjd. "f Branta bestigniiigar i borg. U Passering av ett strömdrag. Af
Sprang efter varandra. Passoring av ou hastig ström. - Bad i on sluss. I

2.

1.

Ett tvingat medgivande. -

(Komiskt) -

3. Onkel Toms Amerikaresa. =

Dramatiskt i vackra naturscenerier.

Onkel Toni beger sig av till Amerika

 

för att skajla sin lycka." Ditkommen .
Nar han varit dar nagra -
dagar får han höra att det iir nagon. som ämnar bege sig i viig till hans principal
för att anställa förödelse och skada. Han hinner just dit i sista ögonblicket or-li
räddar sin herre för nidiiigarno; till belöning härför testamenten-ar jilantageiigareii .
till honom hela sin förmögenhet. Onkel Toni nu en rik karl ooh-reser som 
dan liem till Sverige igen för att [ii-öva sina släktingar. Han klär pa sig gamla us-
la kläder ooh beger sig till sliiktiiigariie. lflörst kommer liaii till sin rike släkting
men denne vill ej kännas vid honom; motsatsen tiiiiir-r han hos den fattiga familjeiii; -
den tager val emot honom7 bjuder honom mat in. in. Han lämnar dem och dagen
efter erhalla bada familjerna fran släktingeii ett brev vardera, med begaran att kom-
ma till oiikoln och denne lönar nu sina släktingar efter förtjänst: de som tagit val
emot honom erhålla i lön dei-för sin livstid hotryggad.

4.

 

 

 

Pariserlivet i miniatyr. ff.
Framtidsbild.

Denna bild visar huru som de sina i Paris firo före sin tid. i

På. slaget 10 f. in. kommer en ö-aring med sin botjinit och gör. sin entré hos
en jämnarig flicka lämnar kanimarjungfrun en biljett och en väldig bukett. Det-
samma gor aven en annan gosse. N -V I I .W

Den lillaI söta kammarjungfrungårorhdturmnr .blommor oi-h biljetter till den q
ännu sovande lilla frökiieii och nu efter detta vi huru som de små. i alla detal-
jer agera vuxna och hela bilden är helt in igenom viillyckad och rolig.

5.

 

 

 

Svärmor har det svårt.
Häjdlöst komiskt. "

Svariiior har efter en lang och svar sjukdom nior tillfriskiiiit oi-li l-etniar så. att
man kan se det för Varje ögonblick . . . till sin sviirsoii (lontrinis storay ledsnad. 1

Svärmodern beundrar (loiitraii ineii (kantin-tu livvsor stark avsky för sin svärmor.
Pa en järiivåtgsresa passar han på int knuffii ut lioiino goiioiu difirreii7 vid första sta- -
tion ilar hon emot honom7 frisk, sund och siii-Äileoiide. "

Pa bateii kastar liaii henne övor bord. lioii lift-kas iijijiuii. land och faller i den
liapne (loiitraiis armar. Han försöker krossa lii-nno iiiod on enorm sten och hon le-
tar efter iiilvggoii som bitit lioiiiio. (loiitraii kastar lioniii- i ett avloppsrör, lioii rad- ,

 

 

 

 

dar sig. Da fattar (loiiliraii lii-iiiio i benen ovli haller henne i viigon för en autoino- .
bil. som iassorml saint iiiedliör lieni do oforiiilion iiisiorna av sin svitrmor. L
l .s
En timme senare uppenbarar hon sig liv-.unde . . . i en liten vagn för krymp-
. - . ,
lingar. e
I
6. Pyreneerna . ,
I .I I.
Slorslagen vacker naturbild.
l. Kliniwt lass. 2. Phi born-väv: I). Skuniiiiandlx forsar. 4. Htiwtlande sol- ,
.ll h l l .e .- . j I I i I I
skeiisverkiiingar. b. liinitliga swinor. b. rlljurtiiktuiiig vid liandes - liiinior1stiskt7 -
men ofantligt intressant or-li sjiåiiiiiaudo. 7. llloiiunioniot vid Lourdes. 8. Spansk

 

  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
     

 

 

stad och borg. 9. Fiisi1 vid liloiirarabio. lll, lti-

dande ooli lwviijiiiiide iiiini.

Hossa följas av en musikkår. ll.

Sjörövaren

Don Custod de Bragaus.

Söderhavets skräck.
Stor spännande sjökrigsbilcl i 15 avd.

7.

l.. Förberedelser till avresan. El. lllii expedition utrustas.

2. Ett besök. lll. lilörföljelseii.

3. Ett avslaget frieri. ll. De första kaminskotteii.

4. samlingsplatsoii. 12. ilinbordläggningoii.

ö. (-)verfallet. lil. lån strid pài. liv och död.
ö. liliileveringcn. h lsl. lj)on (lustads död.

7. Ombord pa sjörövarkiirnetten 7.(lriieiij.. lö. Aterkoinsten till Birma.

8. Upptäckten.

 

8. Serpentindans.

Mycket vackert handkolorerat.

En elegant herre har inbjudit cii del ungdomar till bal. Efter hand ser vi hu-
ru som dessa av denna lierrn bin-tförtrollas och musikanten och den elegante lierrn
stå ensamma.. Han trollar nu aven bort sig sjalv. oi-li nu uppenbaras han ien helt
annan klädsel och i ett helt annat ruin. Hiirjia följer en massa vackra. och stiliga
damers entré och sedan dansas den förtjusande vackra serpentindaiisen.

9. En frus obeskrivliga äventyr

på hotellet.

Hejdlöst komiskt och skrattretande.

Denna genomkomiska bilden visar oss huru som en fru överraskas pa hotellet
av sin man7 som hon tror vara ute på en låyiigresa. Bilden är helt igenom komisk

   
  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
  
  
 

 
 

    

 

       

 
 
 

och slutar på alla sätt och vis bra.
"l I "44 .m vaggan-.0:1 gaia
i .43: in Å .AW l.
gen e ris e ysmng.
1 v- v-t -11 - w; v- I , - -11 v-.
-  w f..- :o .
Kf...säå6l. .hångel-r. Aids-"à Nr. sämsfàQ. .C:...sta.o-=

 

 

 

 

      

 

SKURUP 1910. LlDBERG-S TRYCKERIV. 1666

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain