#6499: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

    

   

f I
i
4
4

Elite-Teatern

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Rikstelefon 195

(Innehavare: C.

w. Andersson) Rikstelcfon 195

 

r,-

PROG RAM

Na

fr. o. m. Fredagen den 10 t. o. m. Söndagen
den 12 Mars 1911.

Amf--

La Rochelle och Bretagnska kusten
l. La Rochellels hamn. 2. De fymHem-oldernsvs torn. 3. Stadshuset. 4.
Sd; Mntin de Re, ön Boys huvudstadHaminen. Ängel-en "Lu ltochelles" lan-
komst. Utskeppning ev fångar, sominterneras. i Citadellet tills de sändas

vidare. 5. Hamnen. och Citadellet.
Ön Yen. 9. Stallet.

6. hlmsselfiskoiskoi-.
Det mäst- bedånamde natmisceneifi som

7. Kustp artier. 8.

måhända. någonsin tillbjudits allmän-hoten.

Den irrande musikanten (Kinomamgwfi i färger.)

Bilden utvisar ett lyckligt hem.
Mannen går på sitt arbete. Hustrun
skall gå till honom med middag, då
hon blir överfallen av två vagabondefr
som frånrövar henne matkorgen samt
gwen- henne ett par slag så. hon blir
sanslös liggande på marken. En
grannkvinna. påträffar henne snutt
skyndar att omtala för mannen det
skeddu. Denne bär då henne på si-nu

armar hem. Där se vi hustrun liggan-
de pà dödsbädden, mannen gående av
och an, då ber hon honom spela ett
stycke på sin violin. Vid musikens
toner uppger hon sin sista suck. Se
dan får vi se mannen rastlöst irra.
från den. enn platsen till den andra,
tills hans anhöriga :Inträffn honom
på kyrkogården.

De odödliga duellanterna skrattsucce.

Violinsolo av kapellmästare Paul Dahlén

Konstfllm!

KATARINA AV MEDICIS

Konstfllm I

Stomlaget historiskt drama från tiden a-v det stora religionskriget i Frank-
rike under 16:de århundradet

lsoeniseltt av MBIIHGO de Feramly, direktör för (lomledir lili-ancaise.
HlTVU DPEIRSON-lillt I

Amin-all Coll guy . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

Karl IX

Hertigen av Guise ........... ..
Baron de Pont ................. ..
Kwtdrinn :anv Medlicis ........... ..

Inledning:

Redan under Frans II (659-60)
var uppfyllt av stridighewr emellan
de reformerta i Frankrike, som gingo
under benämningen "Hugonottecr"
och det katolska. pramtiert, vilka på
grund av att hertig-eu av Guise var
deras överhuvud, benämdes "Guinot".
Frans II dog barnlös och efterträddes
av sin endast 10-årige brode- rKau-l
IX (1561-1574) under förmyndar-
skap av dennes moder, den lidelsefulla
och hänsklystna men samtidigt mycket
vankelmodiga Katharina. av Medicin.

Fruktsndo Guisernns övermakt be-
viljade hon år 1562 Hugenotteu-na
samma, wligionsfrihet som Guiserna,
 friden emellan de båda. tiosparti-
erna skull-e ej länge vara. Emellan
1562-1572 var det oupphörlign som-
mansötningar vilkJa först 1570 något
.lade .sig i det Hugeniotteann åter fick
sin religionsfrihet lmfäsftl I spetsen
för Hugeimttemnn står nu amiral Co-
ligny. Denne fönecföll att vara myc-
ket intim med den unge konungen

och sfqul kmtolikernn. detta av helt
naturligaJ skäl, med allt unnurt än.

blida. ögon och härtill kom att Katha-
rina. av Mediois med växande ovilja
såg att (foliguys mnkt tilltog i och
med hennes egen avtog öveul konungen
och vilket .fönsknffude Coligny Kat-
harinas oblidlignI het. Denne blev
oupphörligrt varnnd :iv stina. vänner,
att vilkn hun  skänkte någon upp-
märksamhet. Ej ens då. han. på. väg
till sitt hem träffades av tvänne för-
såtligt uyskj-utsm. hösskott väcktes
lin-ns mis:stl-.sendx mot hovet.l

Blldens innehåll:

Under en högtidlig studiens motta.-
gen1 lnwuugen anriral Coligny på det
hjärtligaste sätt vilket till den grad
upprotar Katharina uv Medicis :itt han
tillsammans med hertig-en av Guise
beslutar .attt undanrödja. Coligny och
givfer en man. vid livgardet order :it-t
då det lämpar sig skjuta amiralen.

Sedan nmiralen på ett huldrikt sätt
:iv konungen uvskedats beger denna.
sig mot sitt hem. :Från ett guisiskt
hus iwskjutes mot honom trenne
skott, det enn klossade enn hundens
the fingrar och det andra. särade .den
andra damen. Några vänner skyn-
dwde till, förhjälpande Coligny till
sitt henl, under tiden underrättades
konungen om det skedde. Konungen
som. hyser den. uppa-iktigwsto hängi-
vc-nhert för Coliiguy skyndar Iatt genast
besöka honom. Ledsagad av sitt liv-
gurrdxf- inträder hun i U(il.i.gnys våning,-
he-drwr honom med ett läng-.m besök
och låter som ett tecken. för sin be-
vågenhot sitt eget livgarde kvarstmn-
nn som skyddsvakt under det han
själv bcledsagad av några Huge-nötter,
vänner till Coligny, återvänder till :sitt
palats .

Katharina :w Medicis har nu hill-
summulus med hertigen :av Cuises ut-
iiiinkt en infe-.rnalisk plan gående ut
på uti. oskadliggöra amiralen och Hu-
gweuoilorun :lv frukt-un för att dosen.

Lea i skolan

Lou iir em. av de odygdigaste fliclwnm i skolan.

 

............... .. Hem Delannay
Suillerd
Roger-Karl
. . . . . . . . . . . . . . . .. ,, Dauviilliier
............... .. Fru Rysler

Emellemtiid fruktade KatherineJ ett
hennes misslyckade mordanslsag skulle
uppdagas och att Hugenotterna skulle
hämmas, varför hon beslöt förekomma
något dylikt.

Den 23 augusti höll det katolska
partiet sin sista nidplägning römnde
hennes plans sättande i värkställig-
het. Genom den mnkt hon tillvällnt
sig över sin svaga son nödgade hon

. . . . . . . . . . . . . . . .. H

. . . . . . . . . . . . . . . .. H

denna med lodk och Desk. stt..nndsr=. ,

skriva. en order om. Hugenottczrnns
avlivtainde genom massmord.

Natten till den 24 augusti (till en
söndag) "Bai-tolomeinaftten" ägde
detta fruktansvärda blodbad, kallat.
Paris Blodshögtid, rum. I konung-
ens nanm gav häirtigien av Guise order
till chefen för Paris Borgmakt, att
han skulle mot midnatt fömsamlla sitt
mansknp utanför stadshuset och. Inled-
(lelalle sedan där mordplannen.

Så snart stormklockun i S :t (ioanna-
nie i Anges-mio lät höra. sig, skyndade
härtigen av Guise i spetsen för 301)
soldater till emil-al Colignys våning
ooh nodsrtack denne. Under storm-
klocknns (lova. klang skyndade rövar-
banden genom gatorna. för att värk-
ställo sine hämskn omder. Framför
stadspomten bildade en avdelning aiv
livvakteu häck och dödade en var som4
sökte fly. På detta sött pågick dödan-
(let i flera. (lagar.  ett så liet antal
katoliker blevo av likaJ anledningar
ävenlodos bringade om livet.

Konungen och Katharina av Medi-
cis vandrade åtföljda uv hovfolket ge-
nog de :rv lik hop-.ide gatorna..

Av sanlvieftskval ständigt plågad dog
konung Kur] IX 1 januari 1574.

helt skola få den svaxge konungen. un-
der sitt indyitamde.

Katharina. .överln-ingnr till .konun-
gen en order för underskrift att .alla
Hugenotteu- med våld skola, umdanröd-
 Konungen nekar på. det bestäm-
daste att under-skriva men nödgos till
sist genom Katharinas häftiga på-
stötningnr ge viks. och överlämnar un-
der häftig gråt ord-ein under-skriven.
Hertigen av Guise skyndar genast
åstad för att låta ordern gå. i Wii-k-
ställighert.

Ledsagnd av någraJ soldater sftolmnr
han in till den sjuke Coligny vilken
genom Larmet på. gatan blivit upp-
märksamtmud på, att något är i gör-
ningen. Modig-t träder han. mot sina.
fiender blottande sit-t bröst förr att
mottagn1 dödsstöten. Ej nog därmed
utan kasta do ut umirulens dödeJ kropp
genom fönstret på gatan där den ned-
trampas av den fromstormande mön-
ni skohopen.

"Flärpå följer den förför-liga. lin-nte-
lomeusnnttens faser.

Dagen därefter ses Katharina i säll-
skap med hertian arv Guises framför
palatset beskàdande sitt- ohyggliga.
värk.

Konung Karl IX dör två år senare.
andligt nedbruten av samvetskval ö-
vfer den, om ock påtvingade delakti g-
heten, hun tugit i detta. skändliga dåd,
-vnrs motstycke hittills saknas i världs-
historien.

Hejdllöst muntert.

Överallt är hon from-

iue och gör odygd, men ordspråkert säger: "de-Lu. illa gör han illa. far" vilket
går i uppfyllelse vad lilleJ Lea beträffar, men vi vilja, into-i: avslöja.

TR.A. eoLNoRRsKENET Luleå 1911

 

 

 

luuBon uÅu "au .Inånpoig qoo .lnBepupw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain